Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1741. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mirna Peč, stran 5234.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in naslednji) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 21. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mirna Peč
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem na območju Občine Mirna Peč, upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje ter dodelitev enkratne denarne pomoči.
2. člen
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojence v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Mirna Peč.
UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA
4. člen
Upravičenec do denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka je eden od staršev otroka pod pogojem, da imata tako upravičenec, kakor tudi novorojenec, ob rojstvu novorojenca ter v času vlaganja vloge oba stalno prebivališče v Občini Mirna Peč.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pri čemer se upoštevajo enaki pogoji za dodelitev, kot so navedeni v prvem odstavku tega člena.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega organa in pod pogoji, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.
POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA
5. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Mirna Peč«, ki je upravičencem na voljo na sedežu Občine Mirna Peč ter na njeni spletni strani.
Pisno vlogo upravičenec pošlje po pošti ali vloži v vložišče Občine Mirna Peč, najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
K pisni vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložena naslednja priloga:
– fotokopija rojstnega lista,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za otroka in vlagatelja, iz katerega je razvidno stalno prebivališče od dneva rojstva otroka do vložitve vloge.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka vodi občinska uprava v okviru oddelka za negospodarstvo, in sicer po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do pomoči staršem ob rojstvu otroka odloči z odločbo pristojni organ iz prejšnjega odstavka tega člena.
KRITERIJI ZA DOLOČANJE VIŠINE DENARNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA
8. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 200 EUR neto.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Mirna Peč s sklepom na predlog župana praviloma vsako proračunsko leto posebej. Če za proračunsko leto sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina pomoči iz preteklega leta, oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini pomoči.
9. člen
Pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za otroke rojene od 1. 1. 2012 dalje.
Ne glede na določilo drugega odstavka 5. člena pravilnika lahko starši, katerih otroci so bili rojeni pred začetkom veljavnosti pravilnika, pisno vlogo upravičenec pošlje po pošti ali vložijo v vložišče Občine Mirna Peč, najkasneje v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti pravilnika.
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina