Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1740. Pravilnik o tržnem redu, stran 5233.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo 1), je Občinski svet Občine Medvode na 20. seji dne 14. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o tržnem redu
1. člen
S tem tržnim redom se določa pogoje trgovanja na tržnici Medvode, lokacijo in obratovalni čas tržnice, pravice in dolžnosti upravljavca in prodajalcev, seznam blaga s katerim se trguje, način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
Trgovanje na tržnici se opravlja v skladu z določili tega tržnega reda, Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode, Zakona o trgovini in drugih podzakonskih predpisov s področja opravljanja trgovinske dejavnosti.
2. člen
Upravljavec organizira in vodi poslovanje, skrbi za urejenost tržnice, sklepa pogodbe s prodajalci in daje v najem stojnice s pripadajočo opremo.
3. člen
Upravljavec tržnice je Občina Medvode oziroma njen pooblaščenec.
OBRATOVALNI ČAS
4. člen
Obratovalni čas se deli na rednega in posebnega:
Redni obratovalni čas vsak dan od 7. do 18. ure.
Za posebni obratovalni čas se štejejo sezonske prodaje in sejmi. Ob takih dogodkih se določi obratovalni čas od primera do primera.
Upravljavec lahko izjemoma s soglasjem župana sprejme drugačen obratovalni čas tržnice, kot je določen v prvi in drugi alineji tega člena, če to narekujejo izjemni ali nujni dogodki, kot na primer prireditve, sejmi, shodi, za čas trajanja takih dogodkov.
Prodajalci brez pisnega dovoljenja upravljavca ne smejo podaljševati obratovalnega časa na tržnici.
5. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in začasna. Dve tretjini prodajnih mest je stalnih ena tretjina prodajnih mest je namenjena za sezonske oziroma občasne prodajalce.
Če stalno pogodbeno mesto na tržni dan ni zasedeno, lahko upravljavec za tisti dan odda to mesto drugemu interesentu.
Stojnice so enotne, priskrbi jih upravljavec in zanje zaračunava najemnino. Če upravljavec ugotovi namerne poškodbe stojnice, stroške popravila krije najemnik.
Na prodajnem prostoru praviloma ni možno uporabljati dostavnih vozil, razen od 6. do 8. ure in po 17. uri, razen za prodajalce zelenjave, suhe robe in prodajalce, ki izvajajo prodajo s prirejenim vozilom (kot je na primer prodaja mesa, mleka in sira).
PRODAJALCI
6. člen
Prodajalci so lahko stalni ali občasni oziroma sezonski. Stalni prodajalci imajo z upravljavcem sklenjeno letno pogodbo o najemu prodajnega mesta. Občasni prodajalci so tisti, ki najamejo prodajno mesto za sezonsko prodajo le nekajkrat letno, za kar se na tržnici namenja 1/3 prostora.
Prodajalci ne smejo oddajati tržnega prostora v podnajem.
Na tržnici prodajalci prodajajo blago, kot je opredeljeno v 5. členu Odloka o določitvi pogojev za prodajo zunaj prodajaln v Občini Medvode.
Prodajalec mora na prodajnem prostoru na vidnem mestu izobesiti oznako z napisom podatkov o prodajalcu (naziv, naslov) in imeti na vidnem mestu cenik za posamezne artikle.
Na tržnici lahko prodajajo le nosilci dejavnosti in njihovi družinski člani.
PRODAJA
7. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– vse vrste kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadja, med ter čebelarske pridelke in izdelke, žita, mlevski izdelki, vrtnine, meso, mesni izdelki, ribe, ribji izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja, vino in domače žganje,
– živila in pijače, za katera so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
– suha roba,
– izdelke domače in umetne obrti,
– cvetje, gozdne sadeže, zelišča, gobe,
– razne sadike,
– izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Medvode, ter društev in njihovi dejavnosti,
– sveče,
– galanterijo in pletenine lastne proizvodnje,
– druge izdelke kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena.
Vsa živila živalskega izvora se prodaja, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Alkoholne in brezalkoholne pijače se lahko prodaja le v originalni, zaprti embalaži.
Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
8. člen
Blago ne sme biti naloženo na tleh, okrog stojnice, ampak mora biti za stojnico. Izjema so lončarski, železni in leseni izdelki ter košarice s cvetlicami, cvetlice, novoletne jelke in večji kosi za katere ni prostora na stojnici.
9. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
RED IN ČISTOČA
10. člen
Prodajalci morajo vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih prostorih. Sproti morajo odnašati v ustrezen zabojnik prazno nepovratno embalažo, oporečne izdelke.
Po zaprtju stojnice morajo pospraviti prostor okoli svoje stojnice.
PRISTOJBINA
11. člen
Stalni prodajalci sklenejo z upravljavcem pogodbo o najemu prodajnega mesta, kjer so določene vse podrobnosti.
Pogodbeni prodajalec plača najemnino v skladu z določbami v pogodbi.
Ob podpisu letne pogodbe najemnik lahko najemnino plača za daljše časovno obdobje.
12. člen
Občasni oziroma sezonski prodajalec plača najemnino pooblaščeni osebi upravljavca preden zasede prodajno mesto.
Če prodajalec, ki je ob podpisu pogodbe plačal najemnino za daljše časovno obdobje, pa svojega prodajnega mesta v posameznem dnevu ne zasede, lahko upravljavec za ta dan njegovo prodajno mesto odda drugemu prodajalcu.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano dnevno najemnino izdati Potrdilo o plačilu najemnine, ki ga prodajalec hrani do konca prodaje.
Brez plačila najemnine uporaba prodajnega mesta ni možna, razen v primeru, navedenem v zadnjem odstavku 8. člena Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode.
13. člen
Upravljavec zaračunava najemnino v skladu s potrjenim cenikom. Prodajalec mora hraniti potrdilo o plačani najemnini za tekoči dan ali imeti s seboj pogodbo, na osnovi katere lahko prodaja.
14. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačani najemnini hraniti do odhoda s prodajnega mesta in ga na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Prodajalca, ki nima potrdila o plačani najemnini, oziroma ga pooblaščencu tržnice ne predloži na vpogled, se prijavi občinskemu inšpektorju oziroma redarstvu. Pred prijavo se sestavi zapisnik, ki je osnova za ukrepanje inšpektorja oziroma redarstva. Ob ugotovljeni kršitvi se prodajalca odstrani s prodajnega mesta.
IZVAJANJE NADZORA
15. člen
Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojni republiški tržni in drugi inšpekcijski organi.
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika o tržnem redu izvaja pooblaščeni delavec upravljavca in občinski inšpektorat.
16. člen
Za kršitve tržnega reda se izda opomin in obvesti občinskega inšpektorja oziroma redarstvo, ki ukrepa skladno s tem Pravilnikom o tržnem redu in skladno z Odlokom o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode.
Kršitev mora biti ugotovljena s strani upravljavca in evidentirana. Morebitne pritožbe rešuje pristojni organ upravljavca.
Upravljavec lahko začasno prepove prodajo ali odpove pogodbo. V takih primerih se plačna najemnina ne vrača. Pritožba ne zadrži sklepa o začasni prepovedi prodaje oziroma razdrtja pogodbe.
17. člen
Prepoved uporabe stalnega prodajnega prostora se lahko izvede, če pogodbenik izvaja prodajo oporečnega blaga, samovoljno širi prodajno mesto, zaradi neplačevanja najemnine, oddajanja prodajnih prostorov v podnajem, in drugih kršitev tržnega reda.
18. člen
Ta Pravilnik o tržnem redu začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-4/2013-2
Medvode, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost