Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1739. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Medvode, stran 5230.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10; UPB-2) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06; UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 20. redni seji dne 14. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o protokolarnih obveznostih Občine Medvode
l. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določijo protokolarni dogodki in pravila, pravice in dolžnosti občinskih funkcionarjev in občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov ter način financiranja izvajanja protokolarnih obveznosti Občine Medvode.
(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vrste protokolarnih dogodkov)
(1) Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski v občini, izven nje in izven meja Republike Slovenije,
– občinske proslave in druge prireditve občinskega pomena,
– slovesnosti ob vročanju občinskih nagrad in priznanj,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– pogrebi, žalne slovesnosti, polaganja vencev,
– slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino,
– drugi protokolarni dogodki.
(2) Ob izjemnih dogodkih, ki niso določeni s tem pravilnikom, protokolarne obveznosti in aktivnosti občine določi župan za vsak primer posebej.
ll. URADNI IN DELOVNI OBISKI
3. člen
(uradni in delovni obiski gostov)
(1) Uradni obiski v Občini Medvode so obiski delegacij iz regij ali občin drugih držav oziroma občin Republike Slovenije, ki se na eni ali drugi strani na podlagi pisnega vabila izvedejo vsake tri leta.
(2) Delovni obiski so obiski delegacij iz regij ali občin drugih držav oziroma občin Republike Slovenije, ki se na eni ali drugi strani na podlagi pisnega vabila izvedejo pogosteje kot vsake tri leta.
(3) Za obiske poslancev državnega zbora, državnega sveta in drugih najvišjih državnih organov, za katere ne veljajo predpisi o protokolarnih pravilih na državni ravni, veljajo praviloma določila, ki veljajo za delovne obiske po tem pravilniku.
(4) Ob uradnih in delovnih obiskih je gostitelj župan občine. Ob delovnih obiskih iz drugega odstavka tega člena je lahko gostitelj podžupan. Pri drugih obiskih je gostitelj lahko podžupan, član občinskega sveta ali predstavnik občinske uprave po pooblastilu župana.
(5) Goste ob uradnih obiskih ob prihodu v občino pozdravi oziroma se ob odhodu od njih poslovi župan s sodelavci, v primeru nujne zadržanosti pa podžupan po pooblastilu župana. V drugih primerih lahko gosta z delegacijo pozdravi oziroma se od njega poslovi član občinskega sveta po pooblastilu župana.
4. člen
(opredelitev in priprava obiskov)
(1) Uradni in delovni obiski delegacij iz drugih držav v Občini Medvode praviloma trajajo do tri delovne dni. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov Občine Medvode v drugih državah.
(2) Uradni in delovni obiski delegacij iz občin Republike Slovenije trajajo en dan. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov Občine Medvode v drugih občinah Republike Slovenije.
(3) Ob uradnih in delovnih obiskih je zastava države gosta, ki ni iz Republike Slovenije, izobešena pred vsemi poslopji, kjer potekajo pogovori v okviru uradnega programa obiska.
(4) Kadar gost prihaja na obisk s partnerjem, sodeluje pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih partner gostitelja oziroma druga oseba, ki na pobudo gostitelja prevzame vlogo gostitelja partnerja. Partner gosta prejme protokolarno darilo.
(5) Ob uradnih in delovnih obiskih delegacij se stroški bivanja na območju Občine Medvode in prevozov uradnih oseb krijejo praviloma iz občinskega proračuna.
(6) Na uradnih in delovnih obiskih je predstavnik občine praviloma navzoč na vseh pogovorih v okviru obiska.
(7) V prostorih Občine Medvode se hrani knjiga gostov, v katero se v okviru pozdravnega ceremoniala vpišejo vodje delegacij ali posamični gostje ob uradnih in delovnih obiskih.
(8) Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za uradne obiske. Protokolarni čas je praviloma od 9. do 21. ure.
5. člen
(izvedba uradnega in delovnega obiska)
(1) Ob uradnih in delovnih obiskih župan določi sestavo svoje delegacije, ki šteje do pet članov, in sodelujoče na protokolarnih obveznostih, povezanih z izvedbo obiskov. Župan lahko določi tudi do dva člana stalnega spremstva delegacije gosta.
(2) Ob uradnih obiskih župan priredi svečano kosilo ali večerjo. Pri obedih je zdravica praviloma ustna na začetku obeda oziroma se to določi v dogovoru z drugo stranjo. Miza obeda je okrašena s cvetličnim aranžmajem. Ob delovnih obiskih lahko župan priredi delovni zajtrk ali kosilo.
(3) Župan ob uradnem obisku izroči vodji delegacije protokolarno darilo, na način, ki je predhodno dogovorjen med obema delegacijama. Člani delegacije prejmejo protokolarno darilo manjše vrednosti.
6. člen
(darila)
(1) Protokolarna darila so darila, ki se lahko podarijo ob protokolarnih dogodkih po tem pravilniku in drugih predpisih Občine Medvode. Praviloma so vsebinsko povezana z Občino Medvode. Vrednost posamičnega protokolarnega darila ne sme presegati 120,00 evrov.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih prejmejo vsi člani delegacij protokolarna darila. V primeru obiskov iz tretjega odstavka četrtega člena se podelijo priložnostna darila.
(3) Priložnostna darila so darila manjše vrednosti in so praviloma vsebinsko ali kako drugače povezana z Občino Medvode. Vrednost priložnostnih daril ne sme presegati z zakonom določene meje.
(4) Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi občinska uprava, ki vodi evidenco o gostih in izročenih darilih.
7. člen
(uradni in delovni obiski predstavnikov Občine Medvode)
(1) Ob uradnih in delovnih obiskih predstavnikov Občine Medvode občinska uprava s koordinatorjem obiska sodeluje pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih.
(2) Ob uradnih in delovnih obiskih se gostitelju izroči protokolarno darilo v skladu s tem pravilnikom in protokolarno prakso gostitelja.
(3) Sestavo delegacije uradnih in delovnih obiskov Občine Medvode določi župan. Pri številu članov delegacije velja načelo recipročnosti, razen, kadar gre za prvi obisk. Pri prvem obisku lahko število članov delegacije šteje največ pet članov.
III. OBČINSKE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE
8. člen
(vrste proslav in prireditev)
(1) Proslave ob državnih in občinskem prazniku, tradicionalne in druge prireditve, pomembne za občino, organizira občinska uprava sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami.
(2) Občina Medvode ob sodelovanju krajevnih in vaških skupnosti ter nevladnih organizacij s sedežem na območju Občine Medvode organizira proslave in druge svečanosti ob naslednjih državnih praznikih:
– slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja,
– dnevu državnosti 25. junija,
– dnevu samostojnosti in enotnosti 26. decembra.
(3) Župan Občine Medvode ob sodelovanju krajevnih in vaških skupnosti in nevladnih organizacij s sedežem na območju Občine Medvode organizira ob 6. juliju, obletnici rojstva Jakoba Aljaža in prazniku Občine Medvode, posebno slavnostno sejo, na kateri se podelijo občinska priznanja.
(4) Občina organizira komemoracije s polaganjem vencev ob dnevu spomina na mrtve ob Gramozni jami v Medvodah, rojstni hiši Franca Rozmana Staneta v Pirničah in ob grobu Jakoba Aljaža na pokopališču na Dovjem. Na primernem mestu se izobesita zastava Republike Slovenije in zastava z grbom Občine Medvode. Ob začetku slovesnosti se izvaja himna Republike Slovenije.
(5) Zastavi Evropske unije in Republike Slovenije sta z zastavo Občine Medvode stalno izobešeni na poslopjih Občine Medvode, krajevnih in vaških skupnosti ter javnih zavodovo, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode.
(6) Županove insignije se uporabljajo v skladu z občinskimi predpisi, ki urejajo uporabo razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter njihovih aplikacij Občine Medvode.
9. člen
(izvedba proslav in prireditev)
(1) Za organizacijo vsake posamične proslave ali prireditve iz prejšnjega člena župan s sklepom imenuje organizacijski odbor, v katerem je vsaj polovica članov dejavnih na področju kulture ali umetnosti.
(2) Slavnostni govornik na proslavah ob državnih praznikih je župan Občine Medvode. Po pooblastilu župana je lahko slavnostni govornik tudi član Občinskega sveta Občine Medvode. Slavnostni govornik je lahko tudi poslanec državnega zbora, izvoljen na območju Občine Medvode. Slavnostni govornik je lahko tudi član Evropskega parlamenta, če ima stalno bivališče v Občini Medvode. Slavnostni govornik je lahko tudi član vlade ali državnega sveta, če ima stalno bivališče v Občini Medvode.
(3) Slavnostni govornik na proslavi ob občinskem prazniku je župan Občine Medvode. Slavnostni govornik je lahko kateri izmed prejemnikov naziva častni občan Občine Medvode v skladu z odlokom, ki ureja priznanja Občine Medvode.
(4) Delegacije na komemoracijah ob dnevu spomina na mrtve vodi župan. Člani delegacij so člani občinskega sveta. Govornik je župan. Govornik je lahko v primeru nujne zadržanosti župana tudi član Občinskega sveta Občine Medvode, ki ga določi župan.
(5) O seznamu vabljenih na proslave in prireditve iz prejšnjega člena odloča župan. Obvezno so povabljeni aktivni člani občinskega sveta, nadzornega odbora občine, delovnih teles občinskega sveta, vodja občinske uprave, direktorji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode, ter predstavniki nevladnih organizacij s sedežem na območju Občine Medvode.
(6) Na podlagi vabila se župan udeleži slovesnosti krajevnih in vaških skupnosti ter javnih zavodov. Župana lahko nadomešča član občinskega sveta.
(7) Proslave in prireditve iz prejšnjega člena se financirajo iz občinskega proračuna. Sredstva, potrebna za njihovo izvedbo, so lahko tudi donatorska ali sponzorska.
(8) Ob začetku proslav in prireditev iz prejšnjega člena se izvedeta himni Evropske unije in Republike Slovenije v skladu predpisi o uporabi zastave in himne Evropske unije. Zastave se izobešajo v skladu s predpisi, ki urejajo grb, zastavo in himno Republike Slovenije.
10. člen
(sprejemi, ki jih prireja župan)
(1) Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali izven države na področjih gospodarstva, kulture, znanosti in raziskav, šolstva, športa, zdravstva, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilstva in drugih področjih, pomembnih za osebe ali skupine iz Občine Medvode in za Občino Medvode.
(2) Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani Občine Medvode, vendar so s svojimi zaslugami pomembno vplivali na razvoj Občine Medvode, prispevali k njeni prepoznavnosti in blaginji občanov Medvod, ali je to v interesu občine.
(3) Udeležencem sprejemov iz prvega odstavka tega člena se podeli svečana pisna zahvala Občine Medvode in priložnostno darilo v skladu s tem pravilnikom.
(4) Sprejemi se prirejajo ob delavnikih, praviloma v času med 17. in 20. uro. Na sprejeme so vabljeni člani občinskega sveta in mediji. Vabljena je lahko širša javnost. Izjemoma se sprejemi priredijo ob sobotah in nedeljah.
11. člen
(slovesni podpisi listin)
(1) Podpisi listin o medobčinskem sodelovanju, o sodelovanju z gospodarskimi družbami, o sodelovanju pri projektih, velikega pomena za Občino Medvode, se opravijo na slovesen način.
(2) K slovesnemu podpisu listin so vabljeni člani občinskega sveta in predstavniki medijev.
(3) Slovesno se lahko opravijo podpisi tudi drugih listin, pomembnih za Občino Medvode.
IV. DRUGE PROTOKOLARNE OBVEZNOSTI OBČINE
12. člen
(občinski funkcionarji)
(1) Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, član občinskega sveta) občina izkaže pozornost:
– s slovesnim srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– z žalno sejo občinskega sveta ob smrti,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti.
(2) Nekdanjemu županu občina izkaže pozornost:
– s slovesnim srečanjem ob novem letu,
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje svojcev,
– z žalno sejo občinskega sveta ob smrti,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti.
(3) Obvestilo o žalni seji se posreduje takoj, ko je možno. Na žalno sejo se obvezno vabi ožje družinske člane pokojnega. Na žalni seji ima nagovor župan, podžupan ali občinski svetnik po pooblastilu župana. Na prizorišču žalne seje je žalna fotografija pokojnika in cvetlični aranžma. Po dogovoru s svojci se lahko izvede krajši kulturni program. Žalna seja se lahko skliče tudi v drugih primerih, po presoji župana ali na pobudo oziroma predlog državnega protokola.
13. člen
(prejemniki naziva častni občan in drugih občinskih priznanj)
(1) Občina izkaže pozornost častnim občanom:
– s svečano podelitvijo naziva na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– s slovesnim srečanjem ob novem letu,
– s cvetličnim aranžmajem ob smrti ter z govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar, v primeru izražene želje svojcev,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti,
– z minuto molka na seji občinskega sveta ob smrti.
(2) Občina izkaže pozornost prejemnikom občinskih priznanj:
– s svečano podelitvijo priznanja na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– s slovesnim srečanjem ob novem letu,
– z izobešanjem črne zastave pred zgradbo občinske uprave ob smrti.
14. člen
(nadzorni odbor, odbori in komisije občinskega sveta)
Aktivnim članom nadzornega odbora ter aktivnim članom odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, občina izkaže pozornost:
– s slovesnim srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– z minuto molka na seji občinskega sveta ob smrti.
15. člen
(izvedba predpisa)
(1) Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja občinska uprava, ki skrbi za njihovo vsebinsko, organizacijsko in tehnično izvedbo.
(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dogodkov iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(3) O vseh dogodkih, ki jih ureja ta pravilnik, se sproti obvešča javnost in hrani arhiv.
16. člen
(veljavnost predpisa)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2013-4
Medvode, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost