Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1738. Odlok o dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode, stran 5230.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/96 in 86/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 20. redni seji dne 14. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 61/12) se v poglavju XI. Prehodne in končne določbe, za 47. členom doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47. a člen
Ne glede na določbo 3. in 47. člena tega odloka Občina Medvode lahko začasno, največ za obdobje enega leta in za posamezno območje urejanja odda izvajanje javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode drugemu izvajalcu.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-32/2012-4
Medvode, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost