Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1737. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2014, stran 5229.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 14. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2014 (Uradni list RS, št. 15/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
                            V EUR
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2014
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      14.036.180
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           11.934.220
70  DAVČNI PRIHODKI               10.205.837
   700 Davki na dohodek in dobiček       8.141.337
   703 Davki na premoženje           1.673.500
   704 Domači davki na blago in storitve     391.000
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.728.383
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   730.133
   711 Takse in pristojbine             5.000
   712 Globe in druge denarne kazni        10.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in
   storitev                    23.200
   714 Drugi nedavčni prihodki          960.050
72  KAPITALSKI PRIHODKI             1.330.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev                       0
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev     1.330.000
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              771.960
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           350.000
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                     421.960
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        15.163.273
40  TEKOČI ODHODKI                3.191.225
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     665.831
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    112.904
   402 Izdatki za blago in storitve       2.265.090
   403 Plačila domačih obresti           87.400
   409 Rezerve                   60.000
41  TEKOČI TRANSFERI               4.955.033
   410 Subvencije                 298.675
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                2.473.171
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                  617.976
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.565.211
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            6.853.515
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    6.853.515
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            163.500
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                   22.500
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  141.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –1.127.093
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          0
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPIT. DELEŽEV (750+751+751)             0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Davki na dohodek in dobiček
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
   DELEŽEV (440+441)                  0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
   DELEŽEV                       0
   440 Davki na dohodek in dobiček
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)               0
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.700.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.700.000
   500 Domače zadolževanje           1.700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             622.000
55  ODPLAČILA DOLGA                622.000
   550 Odplačila domačega dolga          622.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       –49.093
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.078.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    1.127.093
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                 49.093
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2014.
Št. 410-319/2012-9
Medvode, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina