Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1736. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2013, stran 5228.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 14. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2013 (Uradni list RS, št. 15/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
                             V EUR
-------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2013
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       13.734.396
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           11.826.656
70  DAVČNI PRIHODKI               10.115.837
   700 Davki na dohodek in dobiček        8.141.337
   703 Davki na premoženje            1.583.500
   704 Domači davki na blago in storitve      391.000
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.710.819
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   700.009
   711 Takse in pristojbine             5.000
   712 Globe in druge denarne kazni         10.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    25.200
   714 Drugi nedavčni prihodki           970.610
72  KAPITALSKI PRIHODKI              1.467.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     2.000
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev      1.465.000
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               440.740
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            15.380
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                      425.360
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         16.321.002
40  TEKOČI ODHODKI                3.359.055
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      665.831
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     112.904
   402 Izdatki za blago in storitve       2.439.520
   403 Plačila domačih obresti           80.800
   409 Rezerve                   60.000
41  TEKOČI TRANSFERI               4.983.753
   410 Subvencije                 326.926
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                2.493.958
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    621.857
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.541.012
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             7.785.074
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    7.785.074
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             193.120
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    57.120
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   136.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                –2.586.606
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          0
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPIT. DELEŽEV (750+751)               0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Davki na dohodek in dobiček
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
   (440+441)                       0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV       0
   440 Davki na dohodek in dobiček
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)                0
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.500.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.500.000
   500 Domače zadolževanje            1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              518.600
55  ODPLAČILA DOLGA                 518.600
   550 Odplačila domačega dolga          518.600
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          –1.605.206
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         981.400
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    2.586.606
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                1.605.206
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2013.
Št. 410-319/2012-8
Medvode, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost