Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1735. Odlok o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode, stran 5226.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08), 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo 1) je Občinski svet Občine Medvode na 20. seji dne 14. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Medvode ter pogoji in postopek za podeljevanje najema prodajnih mest, predmet najema in način določitve cene najema prodajnih mest na tržnem prostoru v lasti Občine Medvode (v nadaljevanju: tržni prostor).
Izraz »prodaja blaga zunaj prodajaln«, ki se uporablja v tem odloku, pomeni prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati ter potujočimi prodajalnami (v nadaljevanju: prodaja).
2. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln je dovoljena na celotnem območju Občine Medvode, pod pogojem, da trgovec pridobi pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena lokacija in obdobje prodaje blaga.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln, ki se opravlja na prostoru, ki ni v lasti Občine Medvode, je prodajalec dolžan pridobiti soglasje Občine Medvode. V soglasju se navede lokacija in čas prodaje ter blago, ki se prodaja.
3. člen
Na območju Občine Medvode se prodaja zunaj prodajaln izvaja:
– na tržnem prostoru ob Medvoški cesti, na zemljišču parc. št. 53/8, 48/14 in 53/10, 48/17, 53/9, 48/6, 48/2, 53/6, 48/13, 53/12, 53/11, 53/13 k.o. Medvode, ki so v lasti Občine Medvode,
– na površinah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln, in ne sodijo v prvo alinejo tega člena, če uporabnik prostora pridobi pisno soglasje lastnika zemljišča in soglasje za prodajo zunaj prodajaln, ki ga izda Občina Medvode (sejmi, shodi, prireditve, ali priložnostna prodaja sezonskega sadja).
Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln, mora vložiti vlogo za izdajo soglasja za prodajo najmanj 5 dni pred začetkom prodaje blaga. V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno), lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.
Izpolnjeni vlogi mora prodajalec priložiti:
– dokazilo o registraciji poslovnega subjekta (organ ga lahko pridobi po uradni dolžnosti),
– potrdilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev – za kmetovalce (KGM-MID kmetije),
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev.
4. člen
Občinska uprava lahko izda soglasje za prodajo iz prvega odstavka 3. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta. S tem soglasjem se lahko dovoli tudi uporabo javnih cest in javnih površin v skladu z določili Odloka o občinskih cestah v Občini Medvode.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA ZAKUP TRŽNEGA PROSTORA IN PRODAJO NA TRŽNEM PROSTORU
5. člen
Za stalni tržni prostor v Občini Medvode se določi lokacija ob Medvoški cesti. Tržni prostor ob Medvoški cesti se nahaja na zemljiščih parc. št. 53/8, 48/14, 53/10, 48/17, 53/9, 48/6, 48/2, 53/6, 48/13, 53/12, 53/11, 53/13 k.o. Medvode. Prodajna mesta se prodajalcem daje v najem.
Upravljavec tržnega prostora je Občina Medvode.
V najem se daje prodajni prostor in stojnice za prodajo naslednjega blaga:
a) vse vrste kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadja, med ter čebelarske pridelke in izdelke, žita, mlevski izdelki, vrtnine, meso, mesni izdelki, ribe, ribji izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja, vino in domače žganje,
b) živila in pijače, za katera so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
c) suha roba,
d) izdelke domače in umetne obrti,
e) cvetje, gozdne sadeže, zelišča, gobe,
f) razne sadike,
g) izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Medvode, ter društev in njihovi dejavnosti,
h) sveče,
i) galanterijo in pletenine lastne proizvodnje,
j) druge izdelke kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena.
Z dovoljenjem upravljavca se na tržnici lahko prodaja galanterijsko blago, oblačila, posteljnino in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, bižuterijo, rabljene predmete, starine, umetniška dela, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
6. člen
Prodajni prostori in stojnice se oddajo v najem na podlagi vloge prodajalca. Vloga mora vsebovati podatke o prodajalcu, načinu prodaje (stojnica, prirejeno vozilo, prodajni avtomat in podobno), o času prodaje in vrsti blaga, ki se prodaja, priložene morajo biti listine iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.
Prednost pri prodaji na tržnem prostoru imajo kmetovalci iz območja Občine Medvode in ekološki kmetovalci, ki imajo za tako pridelavo pridobljen ustrezen certifikat.
V primeru, da je interesentov več, kot je prodajnih mest, imajo prednost tisti, ki ponujajo kmetijske pridelke lastne integrirane ali ekološke pridelave, pri čemer se upošteva tudi zagotavljanje pestrosti ponudbe.
7. člen
Prodajalcu se izda soglasje za prodajo zunaj prodajaln ter z njim sklene najemna pogodba. Predmet najema je lahko prodajno mesto s stojnico ali brez nje. Najemna pogodba se sklene za obdobje do najdlje enega leta. Če se sklene za krajše obdobje, je njeno veljavnost mogoče z aneksom podaljšati, če so potrebna potrdila še vedno veljavna, vendar najdlje do konca tekočega leta.
8. člen
Za posamezno prodajno mesto je najemnik dolžan plačati najemnino. Cena najemnine se oblikuje glede na stroške vzdrževanja in upravljanja s tržno površino ter skupnimi deli in napravami.
Uskladitev cene za prodajno mesto in uporabo stojnice se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Uskladitev cene opravi občinska uprava enkrat letno. Ugotovitveni sklep o višini najemnine v skladu s tem členom izda župan.
Najemnina za prodajni prostor za prodajo s prirejenim vozilom znaša 10 EUR na dan.
Najemnina za uporabo ene stojnice znaša 5 EUR na dan.
V primeru, da gre za najem prostora za daljši čas (od 6 mesecev do enega leta) se prizna 20 % popust.
Brezplačna uporaba stojnic je možna le za sejme, shode, dobrodelne in podobne dejavnosti, ki so v interesu oziroma organizaciji Občine Medvode.
9. člen
Obveznosti najemnika:
– plačati najemnino v enkratnem znesku na tržni dan,
– varovati v najem vzeto stojnico in jo po prenehanju uporabe vrniti v takem stanju, kot jo je prevzel,
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne sme ogrožati in motiti drugih zakupnikov ter obiskovalcev,
– na stojnico izobesiti oznako z navedbo podatkov o prodajalcu (naziv, naslov),
– prodajnega mesta ali stojnice ne sme dati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
10. člen
Obveznosti najemodajalca – upravljavca tržnice so zagotovitev komunalne opremljenosti tržnega prostora (vodovod, elektrika, odvoz odpadkov) skrb za urejenost skupnih delov in naprav, čiščenje snega ter čiščenje sanitarij.
V zaščito kupcev je upravljavec dolžan na vidno mesto namestiti kontrolno tehtnico.
11. člen
Najem preneha s potekom časa najemne pogodbe ali z odpovedjo. Najem se lahko odpove, če so kršena določila tega odloka ali najemne pogodbe.
12. člen
Izredna prodaja se opravlja na določene dneve pred prazniki, in sicer:
– 8. marec (prodaja cvetja) – največ teden dni pred praznikom,
– 25. marec – materinski dan (prodaja cvetja) – največ teden dni pred praznikom,
– cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic, butaric) – največ teden dni pred praznikom,
– 1. november – dan spomina na mrtve (prodaja cvetja in sveč) – teden dni pred praznikom,
– božič, novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smrečic) – od 5. do 31. decembra.
13. člen
Uporaba stojnic in tržnega prostora je praviloma možna vse dni v tednu, v času od 7.00 do 18. ure, razen ob nedeljah in praznikih.
V času predprazničnih nakupov v mesecu decembru je čas prodaje na stojnicah možno podaljšati do 20. ure.
14. člen
Parkiranje dostavnih vozil ob prodajnih mestih ni dovoljeno. Dostavno vozilo mora prodajalec do začetka prodaje odpeljati na parkirišče.
III. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z globo 300 EUR se kaznuje fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe, če uporablja tržni prostor ali stojnice v nasprotju z določili 9. člena odloka.
Z globo 1000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 9. člena odloka.
IV. NADZOR
16. člen
Inšpekcijski nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga izvajajo pristojni republiški tržni in drugi inšpekcijski organi.
Uresničevanje določb iz IV. poglavja tega odloka nadzoruje občinski inšpektor oziroma pooblaščenec Občine Medvode, ki ga pooblasti župan.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-7/2012-4
Medvode, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost