Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1733. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2013, stran 5225.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 51/10 in 84/10), 40. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo (UPB-4) (Uradni list RS, št. 11/11) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 18. redni seji dne 16. maja 2013 sprejel
O D L O K
o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13), se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se pravilno glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   V eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  2.559.030|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.365.863|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.158.991|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.062.911|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    60.080|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    35.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   206.872|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |    21.950|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    11.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   171.622|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    37.001|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |    37.001|
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   238.958|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   238.958|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   915.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|787  |Prejeta sredstva od drugih evropskih   |   915.208|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  2.848.949|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   633.843|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in izdatki zaposlenim      |   148.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    58.360|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   399.980|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    9.903|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    17.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   536.535|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   375.800|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   119.665|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    41.070|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.668.570|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.668.570|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |    10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Invest. transferi fiz. in prav.    |    10.000|
|   |osebam, ki niso pror. upor.        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   –289.919|
|   |PRIMANJKLAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   |   –281.016|
|   |7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ |       |
|   |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI |       |
|   |BREZ PLAČIL OBRESTI)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  |   195.484|
|   |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI   |       |
|   |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    1.500|
|   |KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    1.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |       |
|   |(440+441+442)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |       |
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    1.500|
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   335.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   335.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   335.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    54.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    54.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    54.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |    –8.143|
|   |(III.+VI.+X.)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   280.276|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |   289.919|
|   |III.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |    8.143|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Besedilo 12. člena Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13) se v celoti briše in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2013 lahko zadolži v višini 335.000,00 €, in sicer za izvrševanje občinskega proračuna za investicije večnamenski center Kuzma in kanalizacija Kuzma«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem uradnem glasilu Občine Kuzma Uradne objave občine Kuzma.
Št. 900-0004/2013-2
Kuzma, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost