Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1728. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev Občine Beltinci, stran 5215.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11 in 100/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 6. dopisni seji dne 24. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje in vrednotenje javnih kulturnih programov, prireditev in projektov kulturnih društev v Občini Beltinci.
(2) Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Beltinci v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračunu in se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena, vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video idr.) kulturnih društev, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega kulturnega razvoja.
– Kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju glasbene, uprizoritvene, vizualne, medijske umetnosti, kulturne dediščine, folklore ipd.).
– Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo nek širši javni interes.
– Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
3. člen
(predmet sofinanciranja)
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so:
– programi redne dejavnosti kulturnih društev,
– prireditve in dogodki, ki jih izvedejo kulturna društva,
– založništvo kulturnih društev,
– nabava in vzdrževanje opreme za potrebe delovanja kulturnih društev,
– nagrada za jubilej oziroma obletnico kulturnega društva,
– kulturni projekti.
4. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
(1) Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev imajo kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Beltinci.
(2) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo sedež in področje delovanja v Občini Beltinci,
– da delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma projekta,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih občinski upravi dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov ter namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič.
(3) S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezna kulturna društva kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Beltinci v tekočem letu.
5. člen
Kulturna društva, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna so dolžna v svojih promocijskih gradivih na ustrezen način predstavljati Občino Beltinci.
6. člen
(obseg sofinanciranja)
(1) Obseg sofinanciranja programov in projektov kulturnih društev določi Občinski svet Občine Beltinci z vsakoletnim proračunom. Le-ti se lahko sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Beltinci.
(2) Kulturni programi in projekti se točkujejo v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov oziroma projektov. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi v skladu s proračunskimi sredstvi za razpisano leto.
II. POSTOPEK
7. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Beltinci.
(3) Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– informacije o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa.
8. člen
(strokovna komisija)
(1) Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje petčlansko strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje vlog, prispelih na javni razpis.
(2) Kot član strokovne komisije ne more biti imenovana oseba, ki sama ali njen družinski član, kot ga definira zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, kandidira na razpisu. Član strokovne komisije ne more biti odgovorna oseba društva, ki kandidira na razpisu.
(3) Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– posredovanje predloga o izboru in razdelitvi sredstev občinski upravi.
9. člen
(nepopolne vloge)
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo v roku 15 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku razpisnega roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
10. člen
Na podlagi predloga strokovne komisije občinska uprava izda posamične odločbe o sofinanciranju programov ali projektov kulturnih društev. Zoper odločbo se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožba o kateri odloča župan.
11. člen
(pogodba o sofinanciranju)
(1) Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene občina pisno pogodbo o sofinanciranju, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
– pogodbeni stranki (naziv, naslov, davčna številka ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost, številka transakcijskega računa in drugi podatki);
– predmet in način sofinanciranja;
– višina dodeljenih sredstev;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi sredstva oziroma ne izpolni pogodbenih obveznosti;
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občinsko upravo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– obveznost poročanja izvajalca občinski upravi.
(3) Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejema pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
12. člen
(nadzor porabe sredstev)
(1) Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev v Občini Beltinci, so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov oziroma projektov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
(3) Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je prejemnik sredstev v vlogi na javni razpis navajal neresnične podatke.
(4) O nepravilnostih občinska uprava obvesti komisijo.
(5) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
13. člen
(posredovanje poročil)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev v Občini Beltinci, so dolžni podati zaključna vsebinska in finančna poročila o realizaciji odobrenih programov oziroma projektov ter dopolnitve poročil kolikor so k temu pozvani, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi oziroma v pozivu k dopolnitvi poročila.
III. KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Beltinci, št. 032/01-2004-15-233/III, z dne 1. 7. 2004.
15. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2013-6D-303/V
Beltinci, dne 24. maja 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost