Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1726. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, stran 5197.

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter 50. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kategorije razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, obveznosti in zahteve za dobavitelja, zahteve glede sorte in zahteve za trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, postopek uradne potrditve izvornih in osnovnih matičnih rastlin ter certificiranih sadik A in certificiranih sadik B in uradne preglede standardnih sadik hmelja.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. hmelj so rastline vrste navadni hmelj, Humulus lupulus L., ki:
– so namenjene za saditev in za pridelavo pridelka hmelja, kot je opredeljen s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja in hmeljevih proizvodov, ali
– se uporabljajo kot razmnoževalni material ali sadike teh rastlin;
2. razmnoževalni material so cele rastline ali deli rastlin hmelja, vključno s tkivnimi kulturami, ki so namenjene za nadaljnje razmnoževanje ali za pridelavo sadik hmelja;
3. sadike so ukoreninjeni potaknjenci in drugi ukoreninjeni deli rastlin hmelja ali podzemni deli stebla, ki so pridobljene iz razmnoževalnega materiala in so namenjene za saditev v hmeljišča;
4. enota pridelave je matično hmeljišče, ukorenišče, senčnica, mrežnik, rastlinjak ali drug zaprt prostor ali druga enota pridelave, ki je namenjena za pridelavo razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja. Enota pridelave je lahko cel GERK ali del GERK-a;
5. GERK je v skladu s zakonom, ki ureja kmetijstvo, strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva in je označena z neponovljivo identifikacijsko številko GERK-a (v nadaljnjem besedilu: GERK_PID);
6. varovalni pas je območje, ki obdaja enoto pridelave in v katerem se izvajajo fitosanitarni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin;
7. organ za potrjevanje je organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja;
8. imenovani laboratorij je laboratorij, imenovan za opravljanje diagnostičnih preiskav in drugih testov razmnoževalnega materiala in sadik hmelja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, ali laboratorij, ki mu je v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, dodeljeno javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav škodljivih organizmov;
9. partija je skupna količina razmnoževalnega materiala ali sadik iste vrste, sorte, kategorije in izvora, pridobljena ali pridelana isto leto na isti enoti pridelave. Partija je označena z referenčno oznako partije;
10. oznaka partije je numerična ali alfanumerična oznaka, ki omogoča razločevanje in sledljivost razmnoževalnega materiala in sadik.
3. člen
(kategorije razmnoževalnega materiala in sadik)
Kategorije razmnoževalnega materiala in sadik hmelja so:
1. izvorna matična rastlina je razmnoževalni material hmelja:
– ki je pridelan v skladu s postopki, metodami in priporočili za pridelavo zdravega razmnoževalnega materiala hmelja, določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
– ki je namenjen za razmnoževanje z namenom pridelave osnovnih matičnih rastlin ali certificiranih sadik A in
– za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da ustreza zahtevam za uradno potrditev, predpisanim s tem pravilnikom za kategorijo izvorne matične rastline;
2. osnovna matična rastlina je razmnoževalni material hmelja:
– ki je pridelan v skladu s postopki, metodami in priporočili za pridelavo zdravega razmnoževalnega materiala hmelja, določenimi v Prilogi 1 tega pravilnika, iz uradno potrjenih izvornih matičnih rastlin,
– ki je namenjen za ponovno razmnoževanje osnovnih matičnih rastlin ali za pridelavo certificiranih sadik A in
– za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da ustreza zahtevam za uradno potrditev, predpisanim s tem pravilnikom za kategorijo osnovne matične rastline;
3. certificirane sadike A so sadike hmelja:
– ki so pridelane iz uradno pregledanih in uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin pod pogoji, določenimi v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– ki so namenjene za sajenje matičnih hmeljišč in
– za katere je bilo uradno ugotovljeno, da ustrezajo zahtevam za uradno potrditev, predpisanim s tem pravilnikom, za kategorijo certificirane sadike A;
4. certificirane sadike B so sadike hmelja:
– ki so pridelane v uradno pregledanem in uradno potrjenem certificiranem matičnem hmeljišču pod pogoji, določenimi v Prilogi 2 tega pravilnika,
– ki so namenjene za sajenje standardnih matičnih hmeljišč ali hmeljišč za pridelavo pridelka hmelja (v nadaljnjem besedilu: proizvodna hmeljišča) in
– je bilo zanje uradno ugotovljeno, da ustrezajo zahtevam za uradno potrditev, predpisanim s tem pravilnikom za kategorijo certificirane sadike B;
5. standardne sadike so sadike hmelja:
– ki so pridelane v uradno pregledanem standardnem matičnem hmeljišču,
– ki so namenjene izključno za sajenje proizvodnih hmeljišč in
– izpolnjujejo minimalne zahteve glede zdravstvenega stanja, sortne pristnosti in kakovosti, predpisane s tem pravilnikom za kategorijo standardne sadike.
4. člen
(zahteve glede dobavitelja)
(1) Dobavitelj, ki prideluje, pripravlja za trg, uvaža oziroma trži razmnoževalni material ali sadike hmelja (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), mora biti pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) vpisan v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: register dobaviteljev), in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: register imetnikov).
(2) Dobavitelj iz prejšnjega odstavka, ki prideluje izvorne in osnovne matične rastline, mora biti vpisan v sortni listi kot žlahtnitelj oziroma kot vzdrževalec sorte v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa sorte v sortno listo in vodenje sortne liste.
(3) Dobavitelj mora zagotavljati skladnost razmnoževalnega materiala in sadik z zahtevami iz tega pravilnika ter izpolnjevati obveznosti dobavitelja, določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in obveznosti imetnika določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Dobavitelj mora hraniti in voditi najmanj naslednja dokazila in evidence:
– kopijo GERK-a, na katerem je označena posamezna enota pridelave ter pripadajoči varovalni pas;
– podatke in dokazila o razmnoževalnem materialu ali sadikah hmelja, ki jih je uporabil pri pridelavi: poreklo, vrsta, sorta, kategorija in količina;
– podatke o razmnoževalnem materialu ali sadikah hmelja, ki jih prideluje oziroma trži: vrsta, sorta, kategorija in količina;
– zapise o opravljenih pregledih in izvedenih ukrepih na enoti pridelave, zlasti o nadzoru in zatiranju škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
– zapise o izvedenih tehnoloških ukrepih pri pridelavi razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja, ter
– kopije zapisnikov o postopkih uradne potrditve, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom izvede organ za potrjevanje.
(5) Dobavitelj, ki prideluje oziroma vzdržuje izvorne in osnovne matične rastline, mora poleg dokazil in evidenc ter zapisov iz prejšnjega odstavka hraniti in voditi tudi dokazila in evidence o načinu pridelave in vzdrževanja izvornih in osnovnih matičnih rastlin v skladu s točkami 1.1, 1.2 in 2.1 Priloge 1 tega pravilnika ter zapise o izvedenih pregledih zdravstvenega stanja izvornih in osnovnih matičnih rastlin v skladu s točko 1.3 in točko 2.2 Priloge 1 tega pravilnika.
(6) V primeru pojava ali suma na pojav karantenskih škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi 3 tega pravilnika, mora dobavitelj nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in Upravo.
5. člen
(zahteve za trženje razmnoževalnega materiala in sadik)
(1) Razmnoževalni material in sadike hmelja se lahko tržijo, če je sorta vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo in vodenje sortne liste, in če so bile:
– v skladu s tem pravilnikom uradno potrjene kot izvorne ali osnovne matične rastline, kot certificirane sadike A ali certificirane sadike B, in označene z uradno etiketo na način, kot je določeno v 7. in 8. členu tega pravilnika, ali
– standardne sadike pridelane v uradno pregledanem standardnem matičnem hmeljišču iz 17. člena tega pravilnika in označene z uradno etiketo iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo razmnoževalni material in sadike hmelja izpolnjevati zahteve, določene s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
II. URADNA POTRDITEV RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN SADIK HMELJA
6. člen
(postopek uradne potrditve)
(1) Postopek uradne potrditve razmnoževalnega materiala in sadik hmelja izvaja organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja, v kateri dobavitelj navede naslednje podatke:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja;
– o mestu pridelave: identifikacijske podatke o kmetijskem gospodarstvu (neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva, v nadaljnjem besedilu: KMG-MID);
– o enoti pridelave: GERK-PID oznaka in skupna površina GERK-a, če je enota pridelave le na delu GERK-a, se navede tudi površina dela GERK-a, na katerem je enota pridelave; za matično hmeljišče se navede tudi oznaka enote hmeljišča v obdelavi, ki se vodi v evidenci GERK v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev;
– o razmnoževalnem materialu ali sadikah, ki se pridelujejo na tej enoti pridelave: kategorija, sorta, izvor, količina; v prijavi matičnega hmeljišča se poleg števila matičnih rastlin navedejo tudi številčne oznake vrst, v katerih so posajene matične rastline, ki jih prijavlja v uradno potrditev;
– o količini razmnoževalnega materiala ali sadik, ki jih namerava pridelati na tej enoti pridelave.
(2) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in v skladu s tem pravilnikom.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena organ za potrjevanje ne izvede postopka uradne potrditve, če:
– dobavitelj ni vpisan v register dobaviteljev oziroma v register imetnikov,
– se prijava nanaša na sorto, ki ni vpisana v sortno listo, razen če gre za uradno potrditev na podlagi posebnega dovoljenja Uprave, ki se izda v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(4) Če so za uradno potrditev izpolnjeni pogoji, predpisani s tem pravilnikom, organ za potrjevanje uradno potrdi razmnoževalni material ali sadike v odgovarjajočo kategorijo in izda uradne etikete in potrdilo o uradni potrditvi iz 7. člena tega pravilnika.
(5) Če organ za potrjevanje pri vizualnih pregledih ali na podlagi rezultatov testiranja odvzetih vzorcev v postopku uradne potrditve ugotovi navzočnost karantenskega škodljivega organizma, navedenega v Prilogi 3 tega pravilnika, mora o tem nemudoma obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja in Upravo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(6) O prejetih prijavah iz prvega odstavka tega člena obvesti organ za potrjevanje fitosanitarno inšpekcijo in Upravo najpozneje do 31. maja tekočega leta. Organ za potrjevanje posreduje Upravi podatke o izvedenih postopkih uradne potrditve in o količinah uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik hmelja po sortah in kategorijah najpozneje v 30 dneh po končanem postopku uradne potrditve.
7. člen
(uradna etiketa in potrdilo o uradni potrditvi)
(1) Uradna etiketa, s katero se pred premeščanjem ali trženjem označijo razmnoževalni material oziroma sadike in ki je v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, obenem tudi rastlinski potni list, mora vsebovati:
– oznako 'Rastlinski potni list EU',
– oznako kode države 'SI',
– oznako organa za potrjevanje, ki izdaja uradno etiketo,
– neponovljivo registrsko številko dobavitelja,
– referenčno oznako partije,
– botanično ime vrste,
– ime sorte,
– kategorijo razmnoževalnega materiala ali sadik, pri certificiranih sadikah B in standardnih sadikah se navede tudi, ali so enovenčne ali dvovenčne, količino razmnoževalnega materiala ali število sadik v pakiranju, če je v enoti pakiranja več kot en kos razmnoževalnega materiala ali več kot ena sadika,
– leto pridelave.
(2) Uradna etiketa iz prejšnjega odstavka mora biti iz primernega materiala, odpornega na vlago. Podatki na uradni etiketi morajo biti natisnjeni z neizbrisljivo, fotostabilno barvo. Za izvorne in osnovne matične rastline mora biti uradna etiketa bele barve, za certificirane sadike 'A' modre barve in za certificirane sadike 'B' rdeče barve. Uradna etiketa mora biti zaporedno oštevilčena.
(3) Potrdilo o uradni potrditvi mora poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
– skupno količino razmnoževalnega materiala ali sadik v eni partiji in
– datum izdaje potrdila.
8. člen
(uradna označitev in označitev pod uradnim nadzorom)
(1) Organ za potrjevanje označi pakiranja uradno potrjenega razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja tako, da na zunanji strani posamezne enote pakiranja pritrdi uradne etikete, ki jih ni mogoče odstraniti in ponovno pritrditi, ne da bi to bilo opazno.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje certificirane sadike A in certificirane sadike B označi z uradnimi etiketami tudi dobavitelj, ki je te sadike pridelal.
(3) Uradni nadzor nad označevanjem iz prejšnjega odstavka opravi v času označevanja strokovni delavec organa za potrjevanje, in sicer pri vseh dobaviteljih, ki sami označujejo certificirane sadike A, in pri najmanj 10% dobaviteljev, ki sami označujejo certificirane sadike B.
9. člen
(nadzor dobaviteljev)
(1) Na podlagi obvestila o prejetih prijavah iz šestega odstavka 6. člena tega pravilnika, lahko fitosanitarni inšpektor izvede naključni nadzor dobaviteljev uradno potrjenega razmnoževalnega materiala in sadik.
(2) Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor iz prejšnjega odstavka v obsegu in na način, ki je določen v navodilih v priročniku fitosanitarne inšpekcije.
10. člen
(uradni pregled in uradna potrditev izvornih in osnovnih matičnih rastlin)
(1) Za nadaljnje razmnoževanje se lahko uporabijo le uradno potrjene izvorne in osnovne matične rastline. Uradno potrditev izvornih in osnovnih matičnih rastlin izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja, ki mora biti vložena vsako leto najpozneje do 30. aprila.
(2) V postopku uradne potrditve izvornih in osnovnih matičnih rastlin izvede organ za potrjevanje v času rasti (od maja do septembra) vizualni pregled rastlin, s katerim preveri vitalnost in zdravstveno stanje rastlin, zlasti odsotnost škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika, ter odvzame vzorce, če sumi na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov ali drugih virusov in virusom podobnih škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika.
(3) Pri pregledu iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri, ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 4. člena tega pravilnika in ali so bile izvorne in osnovne matične rastline pridelane oziroma se vzdržujejo v skladu s postopki in metodami, določenimi v Prilogi 1 tega pravilnika. Na podlagi dokazil in evidenc ter zapisov, ki jih hrani dobavitelj v skladu s četrtim in petim odstavkom 4. člena tega pravilnika, preveri zlasti morebitno odstranitev izvornih in osnovnih matičnih rastlin v skladu s točko 1.3 in točko 2.2 Priloge 1 tega pravilnika ter razloge za odstranitev.
(4) Pred uradno potrditvijo oziroma najpozneje do 30. aprila v letu, ki sledi letu vložitve prijave dobavitelja iz prvega odstavka tega člena odvzame organ za potrjevanje od izvornih in osnovnih matičnih rastlin vzorce za ponovno testiranje v imenovanem laboratoriju na viruse in virusom podobne škodljive organizme v skladu s Prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Organ za potrjevanje uradno potrdi izvorne in osnovne matične rastline tako, da zanje izda potrdilo o uradni potrditvi iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika, če na podlagi pregledov in rezultatov testiranj iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ugotovi, da so izvorne in osnovne matične rastline:
– bile pridelane in se vzdržujejo v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika;
– brez škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika;
– vitalne in brez vidnih poškodb ali drugih napak, ki bi lahko vplivale na njihovo sposobnost nadaljnjega razmnoževanja.
(6) Če dobavitelj pred začetkom vzorčenja iz četrtega odstavka tega člena oziroma najpozneje do 15. januarja v letu, ki sledi letu vložitve prijave iz prvega odstavka tega člena, organu za potrjevanje sporoči, da določenih izvornih in osnovnih matičnih rastlin ne bo razmnoževal, se ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena vzorčenje in ponovno testiranje izvornih in osnovnih matičnih rastlin ne izvede, če je bilo le-to izvedeno na začetku rastne dobe v letu vložitve prijave iz prvega odstavka tega člena. Izvorne in osnovne matične rastline mora dobavitelj v tem primeru označiti z »vzdrževane v letu:« in jih vzdrževati ločeno od ostalih izvornih in osnovnih matičnih rastlin. O opravljenih uradnih pregledih teh izvornih in osnovnih matičnih rastlin med rastjo naredi organ za potrjevanje zapisnik, v katerem obvezno navede tudi datum zadnjega vzorčenja na viruse in virusom podobne škodljive iz Priloge 4 tega pravilnika. Potrdila o uradni potrditvi iz prejšnjega odstavka se za te izvorne in osnovne matične rastline ne izda.
(7) Za izvorne in osnovne matične rastline, ki ne izpolnjujejo zahtev iz petega odstavka tega člena, odredi organ za potrjevanje takojšnjo odstranitev iz objekta, v katerem se vzdržujejo. Hkrati lahko odvzame vzorce oziroma odredi odstranitev razmnoževalnega materiala, ki je bil pridelan iz posamezne izvorne ali osnovne matične rastline.
11. člen
(prijava in preveritev enot pridelave, namenjenih pridelavi certificiranih sadik A in certificiranih sadik B)
(1) Certificirane sadike A se pridelujejo na enotah pridelave, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve iz 1. oziroma 2. točke Priloge 2 tega pravilnika, certificirane sadike B pa na enotah pridelave, ki izpolnjujejo pogoje za certificirana matična hmeljišča iz drugega odstavka 3. točke Priloge 2 tega pravilnika. Certificirane sadike A se lahko dodatno utrdijo v ukoreniščih, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke Priloge 2 tega pravilnika.
(2) Dobavitelj, ki namerava pridelovati certificirane sadike A ali certificirane sadike B, mora najmanj en mesec pred začetkom pridelave oziroma najpozneje do konca februarja prijaviti organu za potrjevanje vsako novo enoto pridelave v uradni pregled. V prijavi navede za vsako enoto pridelave podatke iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika. V prijavi lahko zaprosi za odvzem vzorcev zemlje ali substrata za testiranje na prisotnost ogorčic iz Priloge 3 tega pravilnika.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje preveri, ali posamezna enota pridelave izpolnjuje pogoje, predpisane v Prilogi 2 tega pravilnika. Pri preverjanju lahko opravi uradni pregled na mestu samem in odvzame vzorce substrata ali zemlje za testiranje na ogorčice iz Priloge 3 tega pravilnika.
(4) Po opravljenem preverjanju izda organ za potrjevanje poročilo, iz katerega mora biti razvidno, ali posamezna enota pridelave izpolnjuje predpisane pogoje.
12. člen
(uradni pregledi certificiranih sadik A)
(1) Certificirane sadike A se pridelajo iz osnovnih matičnih rastlin, ki so bile pred razmnoževanjem uradno potrjene v skladu s petim odstavkom 10. člena tega pravilnika.
(2) Dobavitelj, ki namerava pridelovati certificirane sadike A, mora to pridelavo prijaviti organu za potrjevanje najpozneje 30 dni pred začetkom pridelave oziroma najpozneje do 30. aprila tekočega leta. V prijavi navede podatke iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje izvede na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka med pridelavo certificiranih sadik A najmanj dva uradna pregleda.
(4) Pri uradnem pregledu izvede organ za potrjevanje vizualni pregled rastlin na prisotnost škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika in odvzame vzorce rastlin za ponovno testiranje certificiranih sadik A na viruse in virusom podobne škodljive organizme v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika. Vzorce rastlin odvzame tudi v primeru suma na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika. Pri uradnem pregledu preveri tudi, ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz tretjega, četrtega in šestega odstavka 4. člena tega pravilnika. Pri pregledu dokazil in evidenc, ki jih hrani dobavitelj v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika, preveri zlasti zapise o poteku razmnoževanja osnovnih matičnih rastlin in o količini pridelanih certificiranih sadik A.
(5) Pri prvem uradnem pregledu preveri tudi, če se certificirane sadike A pridelujejo na enoti pridelave, ki je bila predhodno preverjena v skladu s prejšnjim členom, če ta enota pridelave še izpolnjuje pogoje za pridelavo certificiranih sadik A in če so bile osnovne matične rastline, ki jih uporablja za pridelavo certificiranih sadik A, pred razmnoževanjem uradno potrjene v skladu z 10. členom tega pravilnika.
13. člen
(uradna potrditev certificiranih sadik A ali zavrnitev uradne potrditve)
(1) Organ za potrjevanje na podlagi pregleda iz prejšnjega člena uradno potrdi certificirane sadike A, če ugotovi, da so bile pridelane pod pogoji, določenimi v Prilogi 2 tega pravilnika iz uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin, da so brez karantenskih škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika in da so škodljivi organizmi iz Priloge 4 tega pravilnika prisotni v mejah predpisanih toleranc, in da glede kakovosti izpolnjujejo zahteve iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za uradno potrjene certificirane sadike A izda organ za potrjevanje uradne etikete in potrdilo o uradni potrditvi v skladu s 7. členom tega pravilnika. Na uradni etiketi se lahko kategorija certificirane sadike A označi s CS(A).
(3) Organ za potrjevanje zavrne uradno potrditev certificiranih sadik A, če ne izpolnjujejo pogojev za uradno potrditev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena izda organ za potrjevanje dobavitelju, ki je certificirane sadike A pridelal z namenom posaditve teh sadik v matično hmeljišče na svojem kmetijskem gospodarstvu, le potrdilo o uradni potrditvi certificiranih sadik A.
14. člen
(uradni pregled certificiranih sadik A v ukoreniščih)
(1) Dobavitelj, ki je pridobil uradno potrjene certificirane sadike A, lahko te sadike pred saditvijo eno rastno dobo dodatno utrjuje v ukorenišču, ki je bilo uradno pregledano v skladu z 11. členom tega pravilnika. Certificirane sadike A morajo biti v ukorenišču uradno pregledane.
(2) Dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje prijavo za uradni pregled certificiranih sadik A v ukorenišču najpozneje 15 dni pred saditvijo v ukorenišče. V prijavi navede podatke iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje opravi med rastjo sadik na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka vizualni pregled rastlin na prisotnost škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika in preveri, ali certificirane sadike A še izpolnjujejo ostale zahteve za certificirane sadike A. V primeru suma na prisotnost karantenskih škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika odvzame vzorce za analizo v imenovanem laboratoriju. Preveri tudi, ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz tretjega, četrtega in šestega odstavka 4. člena tega pravilnika. Na podlagi dokazil in evidenc, ki jih dobavitelja hrani v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika, preveri zlasti, ali sorta in količina certificiranih sadik A v ukorenišču ustreza sorti in količini, navedeni na potrdilu o uradni potrditvi in na uradnih etiketah, izdanih za te certificirane sadike A.
(4) O opravljenem uradnem pregledu certificiranih sadik A izda organ za potrjevanje dobavitelju poročilo, iz katerega mora biti razvidno, da certificirane sadike A še izpolnjujejo zahteve za te sadike.
15. člen
(uradna potrditev certificiranega matičnega hmeljišča)
(1) Certificirane sadike B se lahko pridelujejo le v matičnem hmeljišču, ki je bilo uradno potrjeno v skladu s tem členom (v nadaljnjem besedilu: certificirano matično hmeljišče).
(2) Uradno potrditev certificiranega matičnega hmeljišča izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja, ki jo mora vložiti v roku 14 dni po zasaditvi hmeljišča oziroma najpozneje do 30. aprila tekočega leta. V prijavi mora navesti podatke iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje najmanj dva uradna pregleda pri katerih:
– preveri, ali dobavitelj hrani in vodi dokazila in evidence v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika, zlasti: dokazila o certificiranih sadikah A, uporabljenih za zasaditev certificiranega matičnega hmeljišča;
– izvede vizualni pregled zdravstvenega stanja rastlin v certificiranem matičnem hmeljišču glede prisotnosti škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika ter odvzame vzorce za testiranje v imenovanem laboratoriju, če rastline kažejo znake okužbe z virusi in virusom podobnimi ali karantenskimi škodljivimi organizmi iz Priloge 3 tega pravilnika;
– preveri, če certificirano matično hmeljišče, vključno z varovalnim pasom, še izpolnjuje pogoje iz prve, druge in tretje alineje drugega odstavka 3. točke Priloge 2 tega pravilnika;
– odvzame vzorce rastlin za ponovno testiranje v skladu s Prilogo 4 tega pravilnika, razen v prvi rastni dobi po zasaditvi certificiranega matičnega hmeljišča;
– preveri sortno pristnost na podlagi vizualnega pregleda fenotipskih lastnosti posamezne sorte, v primeru dvoma lahko odvzame vzorce za preveritev sortnosti na podlagi kemične analize; oceni tudi količino certificiranih sadik B, ki jih je mogoče pridelati v tem matičnem hmeljišču.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi certificirano matično hmeljišče, če na podlagi pregledov oziroma testiranj odvzetih vzorcev v skladu s prejšnjim odstavkom ugotovi, da:
– je bilo certificirano matično hmeljišče pred zasaditvijo oziroma pred vložitvijo prve prijave dobavitelja za uradno potrditev matičnega hmeljišča uradno pregledano v skladu z 11. členom tega pravilnika in da izpolnjuje druge pogoje in zahteve iz 3. točke Priloge 2 tega pravilnika;
– so bile za zasaditev uporabljene uradno potrjene certificirane sadike A ali uradno pregledane certificirane sadike A iz ukorenišča, delež dosajenih rastlin pa ne presega 10%;
– v certificiranem matičnem hmeljišču in v pripadajočem varovalnem pasu, določenem s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, niso bili ugotovljeni karantenski škodljivi organizmi iz Priloge 3 tega pravilnika, škodljivi organizmi iz Priloge 4 tega pravilnika pa so prisotni v mejah toleranc, navedenih v tej prilogi;
– certificirano matično hmeljišče, vključno z varovalnim pasom, glede odsotnosti hmeljeve uvelosti še izpolnjuje pogoje iz prve alineje drugega odstavka 3. točke Priloge 2 tega pravilnika;
– je certificirano matično hmeljišče sortno pristno.
(5) Uradna potrditev certificiranega matičnega hmeljišča iz prejšnjega odstavka velja do 30. maja naslednjega leta po vložitvi prijave, na podlagi katere je bilo matično hmeljišče uradno potrjeno.
16. člen
(uradni pregled in uradna potrditev certificiranih sadik B)
(1) Certificirane sadike B so podzemni deli stebel hmeljnih rastlin z brsti, ki jih dobavitelj pridobi z rezjo v certificiranem matičnem hmeljišču.
(2) Za uradno potrditev certificiranih sadik B mora dobavitelj najmanj 10 dni pred načrtovano rezjo certificiranih sadik B sporočiti organu za potrjevanje datum rezi v posameznem certificiranem matičnem hmeljišču, količino enovenčnih in dvovenčnih certificiranih sadik B, ki jih namerava pridobiti z rezjo, ter lokacijo objekta, v katerem bo te sadike pripravil za premeščanje oziroma trženje.
(3) Na podlagi sporočila iz prejšnjega odstavka opravi organ za potrjevanje v objektih, kjer se certificarne sadike B pripravijo za premeščanje oziroma trženje, vizualni pregled do 3% pridelanih certificiranih sadik B. Ob pregledu preveri na podlagi evidenc dobavitelja količino dejansko pridelanih enovenčnih in dvovenčnih certificiranih sadik B, opravi pa lahko tudi nadzor nad označevanjem certificiranih sadik B iz četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(4) Organ za potrjevanje na podlagi pregleda iz prejšnjega odstavka uradno potrdi certificirane sadike B, če ugotovi, da:
– so bile pridelane v certificiranem matičnem hmeljišču, ki je bilo uradno potrjeno v skladu s prejšnjim členom;
– so brez karantenskih škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika;
– so škodljivi organizmi iz Priloge 4 tega pravilnika navzoči v mejah toleranc, določenih v tej prilogi;
– glede kakovosti izpolnjujejo zahteve, predpisane v Prilogi 5 tega pravilnika za certificirane sadike B;
– količina dejansko pridelanih certificiranih sadik B ne presega za več kot 25% količine certificiranih sadik B, ocenjene pri uradnem pregledu matičnega hmeljišča v skladu s peto alinejo tretjega odstavka prejšnjega člena.
(5) Za uradno potrjene certificirane sadike B izda organ za potrjevanje potrdilo o uradni potrditvi in uradne etikete iz 7. člena tega pravilnika, vendar največ za količino, ki ustreza količini certificiranih sadik B, ocenjeni pri uradnem pregledu matičnega hmeljišča in povečani za 25%. Na uradni etiketi se certificirane sadike B lahko označijo s CS(B).
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje za uradno potrjene certificirane sadike B, ki jih namerava dobavitelj uporabiti za sajenje v lastna proizvodna hmeljišča, samo potrdilo o uradni potrditvi.
III. PRIDELAVA STANDARDNIH SADIK IN URADNI PREGLED PROIZVODNIH HMELJIŠČ
17. člen
(uradni pregled matičnega hmeljišča, namenjenega za pridelavo standardnih sadik)
(1) Matično hmeljišče, namenjeno za pridelavo standardnih sadik (v nadaljnjem besedilu: standardno matično hmeljišče), mora izpolnjevati pogoje in zahteve iz 4. točke Priloge 2 tega pravilnika. Pred rezjo standardnih sadik mora biti uradno pregledano.
(2) Uradni pregled iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje na podlagi prijave dobavitelja, ki jo dobavitelj vloži pri organu za potrjevanje najpozneje do 30. aprila tekočega leta. V prijavi mora navesti podatke iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka izvede organ za potrjevanje uradni pregled, pri katerem:
– preveri, ali dobavitelj hrani in vodi dokazila in evidence v skladu s četrtim odstavkom 4. člena tega pravilnika, zlasti dokazila o uradno potrjenih certificiranih sadikah A, uporabljenih za zasaditev standardnega matičnega hmeljišča;
– izvede vizualni pregled zdravstvenega stanja rastlin v standardnem matičnem hmeljišču glede prisotnosti škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika ter odvzame vzorce za testiranje v imenovanem laboratoriju, če rastline kažejo znake okužbe z virusi in virusom podobnimi ali karantenskimi škodljivimi organizmi iz Priloge 3 tega pravilnika;
– preveri sortno pristnost rastlin v standardnem matičnem hmeljišču na podlagi vizualnega pregleda fenotipskih lastnosti posamezne sorte; oceni tudi količino standardnih sadik, ki jih je mogoče pridelati v tem matičnem hmeljišču.
(4) Na podlagi rezultatov pregleda iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje poročilo, iz katerega mora biti razvidno, da standardno matično hmeljišče izpolnjuje naslednje pogoje za standardna matična hmeljišča:
– da so bile za zasaditev uporabljene uradno potrjene certificirane sadike A, uradno potrjene certificirane sadike B ali uradno pregledane certificirane sadike A iz ukorenišča;
– da v standardnem matičnem hmeljišču niso bili ugotovljeni karantenski škodljivi organizmi iz Priloge 3 tega pravilnika, škodljivi organizmi iz Priloge 4 tega pravilnika pa so prisotni v mejah toleranc, navedenih v tej prilogi;
– standardno matično hmeljišče, vključno z varovalnim pasom, izpolnjuje pogoje in zahteve iz 4. točke Priloge 2 tega pravilnika;
– da je standardno matično hmeljišče sortno pristno.
18. člen
(izdaja uradnih etiket in potrdila o pridelavi standardnih sadik ter naključni nadzor dobavitelja standardnih sadik)
(1) Dobavitelj najmanj 10 dni pred načrtovano rezjo sporoči organu za potrjevanje datum rezi standardnih sadik v posameznem standardnem matičnem hmeljišču, ki je bilo uradno pregledano v skladu s prejšnjim členom, količino enovenčnih in dvovenčnih standardnih sadik, ki jih namerava pridobiti z rezjo, ter lokacijo objektov za pripravo standardnih sadik za premeščanje oziroma trženje. V sporočilu navede potrebno število uradnih etiket za označitev standardnih sadik.
(2) Na podlagi sporočila iz prejšnjega odstavka izda organ za potrjevanje dobavitelju potrdilo o pridelavi standardnih sadik, na katerem navede podatke iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika, ter ustrezno število uradnih etiket za standardne sadike, na katerih morajo biti navedeni podatki iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika. Uradne etikete morajo izpolnjevati zahteve iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, razen glede barve, ki mora biti temno rumena. Na uradni etiketi se lahko standardne sadike označijo s »St.«.
(3) Po izdaji uradnih etiket opravi strokovni delavec organa za potrjevanje uradni pregled pri najmanj 10% dobaviteljev, ki jim je organ za potrjevanje izdal uradne etikete za standardne sadike, in sicer kadarkoli v času, ko se standardne sadike pripravljajo za premeščanje oziroma trženje.
(4) Pri uradnem pregledu iz prejšnjega odstavka vizualno preveri, ali:
– so standardne sadike brez škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika;
– so škodljivi organizmi iz Priloge 4 tega pravilnika navzoči v mejah toleranc, določenih v tej prilogi;
– standardne sadike glede kakovosti izpolnjujejo zahteve iz Priloge 5 tega pravilnika;
– je količina sadik ustrezna glede na sorto in število hmeljnih rastlin v standardnem matičnem hmeljišču, v katerem so bile sadike pridelane;
– so standardne sadike označene z uradnimi etiketami na način, določen s predpisom, ki ureja pogoje za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.
(5) Na podlagi evidenc dobavitelja preveri ob pregledu tudi količino dejansko pridelanih enovenčnih in dvovenčnih standardnih sadik.
(6) Ne glede na določbe tega člena naključni nadzor pri dobavitelju standardnih sadik ni obvezen, če bo te sadike uporabil dobavitelj sam za sajenje v lastna proizvodna hmeljišča. Za te sadike izda organ za potrjevanje samo potrdilo o pridelavi standardnih sadik.
19. člen
(sajenje proizvodnih hmeljišč in hramba dokazil o uporabljenih sadikah)
(1) V proizvodna hmeljišča je zaradi preprečevanja širjenja oziroma zatiranja hmeljeve uvelosti in viroidne zakrnelosti hmelja iz Priloge 3 tega pravilnika dovoljeno saditi ali dosaditi le uradno potrjene certificirane sadike A iz 13. ali 14. člena tega pravilnika, certificirane sadike B iz 16. člena tega pravilnika ali uradno pregledane standardne sadike iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v evidenco pridelovalcev hmelja v skladu s predpisom, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja (v nadaljnjem besedilu: pridelovalec hmelja), posadi ali dosadi v proizvodno hmeljišče na svojem kmetijskem gospodarstvu:
1. uradno potrjene certificirane sadike B ali uradno pregledane standardne sadike hmelja, ki so bile pred tem eno rastno dobo posajene v ukorenišče, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena. Navedeni pogoji morajo biti uradno preverjeni pred sajenjem sadik v ukorenišče, in sicer na podlagi uradnih evidenc o potrjenih okužbah s hmeljevo uvelostjo in viroidno zakrnelostjo hmelja. Pogoje preveri organ za potrjevanje na podlagi vloge pridelovalca hmelja, ki mora biti vložena najmanj 14 dni pred sajenjem sadik v ukorenišče. Po preveritvi izda organ za potrjevanje pridelovalcu hmelja potrdilo, da zemljišče izpolnjuje pogoje za ukorenišče;
2. sadike, pridobljene v drugem proizvodnem hmeljišču, ki je vpisano pri njegovem kmetijskem gospodarstvu, in izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka tega člena. Navedeni pogoji morajo biti uradno preverjeni v rastni dobi pred pridobivanjem sadik, in sicer na podlagi uradnih evidenc in na podlagi opravljenega uradnega pregleda v proizvodnem hmeljišču, v katerem bodo sadike pridobljene. Pogoje preveri organ za potrjevanje na zahtevo pridelovalca hmelja, ki mora biti vložena najpozneje do 30. aprila v letu pred nameravanim pridobivanjem sadik. Če so pogoji izpolnjeni, izda organ za potrjevanje pridelovalcu hmelja potrdilo izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču;
3. sadike, ki so bile pridelane in dane na trg v drugi državi članici Evropske unije, če izpolnjujejo najmanj zahteve, določene s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, in če je bil zanje izdan rastlinski potni list v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L št. 4 z dne 8. 1. 1993, str. 22), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov (UL L št. 57 z dne 3. 3. 2005, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 92/105/EGS).
(3) Pridelovalec hmelja lahko v skladu s 1. točko prejšnjega odstavka vzpostavi ukorenišče le na enoti pridelave, ki pripada njegovemu kmetijskem gospodarstvu. Ukorenišče mora biti na površini:
– na kateri najmanj 2 leti pred sajenjem sadik niso rasle hmeljne rastline;
– kjer še ni bila potrjena okužba z blago ali letalno obliko hmeljeve uvelosti, v 250-metrskem varovalnem pasu pa v zadnjih 3 rastnih dobah ni bila potrjena okužba z letalno obliko hmeljeve uvelosti;
– ki je od drugih hmeljišč ali površin, na katerih so rastline, gostiteljice karantenskih škodljivih organizmov iz Priloge 3 tega pravilnika, oddaljena najmanj 20 m.
(4) Proizvodno hmeljišče, v katerem se lahko pridelajo sadike iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A ali certificiranimi sadikami B ali uradno pregledanimi standardnimi sadikami in mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da v njem še ni bi bila ugotovljena blaga ali letalna oblika hmeljeve uvelosti, v 250-metrskem varovalnem pasu pa ni bila potrjena okužba z letalno obliko hmeljeve uvelosti,
– da v njem še ni bi bila ugotovljena okužba z viroidno zakrnelostjo hmelja oziroma je od zadnje potrjene okužbe preteklo obdobje, določeno s predpisom, ki odreja ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja.
(5) Stroške preverjanja pogojev iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena nosi pridelovalec hmelja.
(6) Za proizvodno hmeljišče, posajeno s sadikami iz 2. ali 3. točke drugega odstavka tega člena, se šteje, da so posajena s sadikami brez certifikata.
(7) Pridelovalci hmelja morajo kot končni uporabniki uradno potrjenih certificiranih sadik A, uradno potrjenih certificiranih sadik B ali uradno pregledanih standardnih sadik ali sadik brez certifikata še najmanj 3 leta po posaditvi ali dosaditvi teh sadik na stalno mesto v hmeljišče hraniti dokazila, ki so bila za te sadike izdana v skladu s tem pravilnikom, v skladu s predpisom, ki določa pogoje za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, ali v skladu z določbami Direktive 92/105/EGS. V primeru iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena morajo hraniti potrdilo o ustreznosti zemljišča za ukorenišče ali potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem hmeljišču najmanj 3 leta od njegove izdaje.
20. člen
(uradno potrjene in uradno pregledane sadike hmelja iz drugih držav)
(1) Za sadike hmelja, ki so bile uradno potrjene v drugi državi v skladu z uradno sprejeto certifikacijsko shemo te države, se prizna, da so enakovredne uradno potrjenim certificiranim sadikam A ali certificiranim sadikam B iz tega pravilnika, če se ugotovi, da so zahteve za uradno potrditev sadik hmelja v drugi države enakovredne zahtevam, predpisanim s tem pravilnikom.
(2) Za sadike hmelja, za katere je bilo z uradnimi pregledi v drugi državi uradno ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve glede sortnosti, zdravstvenega stanja in kakovosti, določene s predpisi s te države, se prizna, da so enakovredne uradno pregledanim standardnim sadikam iz tega pravilnika, če se ugotovi, da so zahteve v drugi državi za te sadike enakovredne zahtevam za standardne sadike, predpisanim s tem pravilnikom.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prvega ali drugega odstavka tega člena ugotavlja Uprava na zahtevo dobavitelja in po pridobitvi strokovnega mnenja organa za potrjevanje.
(4) Uradno potrjene in uradno pregledane sadike iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko, ne glede na določbe prejšnjega člena, uporabijo za sajenje:
– certificiranega ali standardnega matičnega hmeljišča ali proizvodnega hmeljišča, če se v postopku iz prejšnjega odstavka ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za certificirane sadike A po tem pravilniku;
– standardnega matičnega hmeljišča ali proizvodnega hmeljišča, če se v postopku iz prejšnjega odstavka ugotovi, da izpolnjujejo pogoje za certificirane sadike B ali za uradno pregledane standardne sadike po tem pravilniku.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodne določbe)
(1) Postopki uradnih pregledov in uradne potrditve, ki so bili do uveljavitve tega pravilnika začeti po Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10), se končajo po tem pravilniku. Vsi uradni pregledi in uradna testiranja, ki so bila do uveljavitve tega pravilnika izvedeni v skladu s prejšnjim pravilnikom, se štejejo, da so bili izvedeni v skladu s tem pravilnikom.
(2) Matična hmeljišča, ki so bila uradno potrjena ali uradno pregledana v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10), se štejejo kot uradno potrjena certificirana matična hmeljišča ali kot uradno pregledana standardna matična hmeljišča v skladu s tem pravilnikom.
(3) Izvorne in osnovne matične rastline ter certificirane sadike A in certificirane sadike B, ki so bile do uveljavitve tega pravilnika uradno potrjene v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10), se štejejo, da so bile uradno potrjene v skladu s tem pravilnikom.
(4) Standardne sadike, ki so bile uradno pregledane v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10), se štejejo za uradno pregledane standardne sadike v skladu s tem pravilnikom.
(5) Za izvorne in osnovne matične rastline, ki so bile prijavljene v uradni pregled ter med rastjo v letu 2012 uradno pregledane in najpozneje do začetka razmnoževanja v letu 2013 testirane v skladu z 10. členom Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10), se šteje, da je bila zanje pravočasno vložena prijava za uradni pregled in uradno potrditev letu 2013 in da so bili pri teh rastlinah opravljeni predpisani uradni pregledi in uradna testiranja v skladu s tem pravilnikom.
(6) Izvorne in osnovne matične rastline iz prejšnjega odstavka se pred razmnoževanjem v letu 2013 uradno potrdijo, če se na podlagi rezultatov pregledov in testiranj iz prejšnjega odstavka ugotovi, da izpolnjujejo zahteve za uradno potrditev v skladu s tem pravilnikom.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07, 19/08 in 12/10).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-557/2012
Ljubljana, dne 17. maja 2013
EVA 2012-2330-0205
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost