Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1645. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012, stran 5025.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012
1. člen
V Uredbi o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (Uradni list RS, št. 51/12) se v členih od 6 do 24 beseda »evro« v različnih sklonih nadomesti z besedo »euro« v ustreznih sklonih.
2. člen
(1) V četrti alinei prvega odstavka 5. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za energijo«, besedilo »v zvezi z 12. in 14. členom« v isti alinei se nadomesti z besedilom »v zvezi z 12., 14. in 43.a členom«, v peti alinei se beseda »in« za številko 28 nadomesti z vejico, za številko 30 pa se doda besedilo »in 30.a«, medtem ko se v sedmi alinei črta besedilo »točko b 32. člena«.
(2) V tretjem odstavku 5. člena se besedilo »31. in 32. člena« nadomesti z besedilom »šestega odstavka 30. člena in 31. člena«.
3. člen
V točki c) prvega odstavka 8. člena se za besedilom »priloge VI« doda besedilo »in VIA«.
4. člen
V točkah a) in b) prvega odstavka 9. člena se besedilo »prilog I, II in VI« nadomesti z besedilom »I, II, VI in VIA«.
5. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) iranskim osebam, subjektom in organom ali za uporabo v Iranu neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago ali tehnologijo iz prilog VI B, VII A in VII B k uredbi 267/2012/EU (prvi odstavek 10.a, 10.d in 15.a člena uredbe 267/2012/EU);
b) iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu neposredno ali posredno daje tehnično pomoč ali omogoča posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz prilog VI B, VII A in VII B k uredbi 267/2012/EU ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga in tehnologije (točka a prvega odstavka 10.b, 10.e in 15.b člena uredbe 267/2012/EU);
c) iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz prilog VI B, VII A in VII B k uredbi 267/2012/EU (točka b prvega odstavka 10.b, 10.e in 15.b člena uredbe 267/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) kupuje, prevaža, uvaža ali menjava zemeljski plin, kot je opredeljen v prilogi IVA uredbe 267/2012/EU in ki izvira iz Irana ali je bil izvožen iz te države (točka a prvega odstavka 14.a člena uredbe 267/2012/EU);
b) neposredno ali posredno zagotavlja posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanje, pozavarovanje in posredniške storitve, povezane z zavarovanjem in pozavarovanjem v zvezi s dejavnostmi iz točke a ali b prvega odstavka 14.a člena uredbe 267/2012/EU (točki d prvih odstavkov 11. in 13. člena uredbe 267/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
7. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje:
a) kreditna ali finančna institucija, če izvede prenos sredstev v nasprotju s 30. členom uredbe 267/2012/EU (prvi odstavek 30. člena uredbe 267/2012/EU);
b) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– pisno vnaprej ne priglasi prenosa sredstev v znesku, ki je enak ali višji od 10.000 eurov, ali enakovrednem znesku (točka a tretjega odstavka 30. člena uredbe 267/2012/EU);
– ne pridobi predhodnega dovoljenja za prenos na podlagi transakcij v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene v znesku, ki je enak ali višji od 100.000 eurov, ali enakovrednem znesku ter prenos v zvezi z osebnimi nakazili v znesku, ki je enak ali višji od 40.000 eurov (točka b tretjega odstavka 30. člena uredbe 267/2012/EU);
– za vsak drug prenos v znesku, ki je enak ali višji od 10.000 eurov (točka c tretjega odstavka 30. člena uredbe 267/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz točke b prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
8. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 16. člena se besedilo »ki jih v Iran in iz njega prenese katera koli iranska fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ« nadomesti z besedilom »na iransko fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ ali od njih, za katere se ne uporablja prvi odstavek 30. člena uredbe 267/2012/EU«, v točkah a in b tega odstavka pa se besedilo »30. člena« v oklepajih nadomesti z besedilom »30.a člena«.
9. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 17. člena se besedilo »iz drugega odstavka 32. člena« nadomesti z besedilom »iz točk od a do d prvega odstavka 30. člena«, v točkah od a do c tega odstavka pa se besedilo »prvega odstavka 32. člena« nadomesti z besedilom »šestega odstavka 30. člena«.
10. člen
V točkah a in b prvega odstavka 18. člena se besedilo »drugega odstavka 32. člena« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 30. člena«, v točki c pa se besedilo »drugega odstavka 232. člena uredbe 961/2010/EU267/2012/EU« nadomesti z besedilom »prvega odstavka 30. člena uredbe 267/2012/EU«.
11. člen
Za 20. členom se dodata nova 20.a in 20.b člen, ki se glasita:
»20.a člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če za tankerje za prevoz nafte in tovorna plovila, ki plujejo pod zastavo Islamske republike Iran ali so neposredno ali posredno v lasti ali najemu iranske osebe, subjekta ali organa oziroma jih ta upravlja, zagotavlja te storitve:
a) vse vrste klasifikacije, med drugim:
– proizvodnja in uporaba klasifikacijskih pravil ali tehničnih specifikacij glede zasnove, gradnje, opreme in vzdrževanja ladij ter sistemov upravljanja na ladijskem krovu;
– opravljanje pregledov in nadzora v skladu s klasifikacijskimi pravili in postopki;
– dodeljevanje zapisa o razredu in dostava, odobritev ali obnovitev potrdil o skladnosti s klasifikacijskimi pravili ali specifikacijami (točka a prvega odstavka 37.a člena uredbe 267/2012);
b) nadzor in sodelovanje pri snovanju, gradnji in popravilu ladij in njihovih delov, vključno z bloki, elementi, stroji ter električno in nadzorno napeljavo, pa tudi s tem povezana tehnična pomoč in financiranje ali finančna pomoč (točka b prvega odstavka 37.a člena uredbe 267/2012);
c) pregled, preizkušanje in certificiranje pomorske opreme, materialov in sestavnih delov ter nadzor nad namestitvijo in nad integracijo sistema (točka c prvega odstavka 37.a člena uredbe 267/2012);
d) izvajanje pregledov, inšpekcij, revizij in obiskov ter izdajanje, podaljševanje ali potrjevanje ustreznih potrdil in dokumentov o skladnosti v imenu uprave države zastave v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, kakor je bila spremenjena (SOLAS 1974), ter njenim protokolom iz leta 1988; Mednarodno konvencijo za preprečevanje onesnaževanja morja z ladij, 1973, kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 1978 (MARPOL 73/78); Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju iz leta 1972, kakor je bila spremenjena (COLREG 1972); Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966 (LL 1966) in njenim protokolom iz leta 1988; Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov iz leta 1978 (STCW), kakor je bila spremenjena, ter Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij iz leta 1969 (TONNAGE 1969) (točka d prvega odstavka 37.a člena uredbe 267/2012).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
20.b člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če daje na razpolago plovila za prevoz ali skladiščenje nafte in petrokemičnih izdelkov:
a) iranskim osebam, subjektom ali organom; ali
b) kateri koli osebi, subjektu ali organu, razen kadar so ponudniki plovil sprejeli potrebne ukrepe za preprečitev, da se plovila uporabijo za prevoz ali shranjevanje nafte ali petrokemičnih izdelkov, ki izvirajo iz Irana ali so bili izvoženi iz njega (prvi odstavek 37.b člena uredbe 267/2012/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
12. člen
V 23. členu se besedilo »2., 5., 8., 9., 11., 13., 17., 22., 23., 30., 34. ali 35. člena uredbe 267/2012/EU« nadomesti z besedilom »2., prvega odstavka 5., 8., 9., 10.a, 10.b, 10.d, 11., 13., 14.a, 15.a, 15.b, 17., 22., 23., 30., 34., 35., 37.a ali 37.b člena uredbe 267/2012/EU (41. člen uredbe 267/2012/EU)«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-17/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-1811-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost