Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič, stran 5005.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT; Uradni list RS, št. 2/04, 57/12), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB8; Uradni list RS, št. 29/11, 21/13) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič
1. člen
V Odloku o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Tržič (Uradni list RS, št. 68/05, 37/10; v nadaljevanju: odlok) se pred 1. člen doda poglavje »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
2. člen
V 1. členu odloka se besedilo »Javni zavod za turizem Tržič (v nadaljevanju – JZT Tržič)« nadomesti z besedilom »Občina Tržič v okviru Turistično promocijskega in informacijskega centra Občine Tržič (v nadaljevanju: TPIC Tržič)«.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič se po tem odloku ne štejejo:
– strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog,
– pedagoški delavci v vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete, povezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti v Občini Tržič in vodniško delo opravljajo v okviru svojih službenih del in nalog,
– osebe, ki opravljajo posebna vodenja in imajo za to pridobljeno licenco, oziroma opravljen izpit pristojne organizacije (npr. planinski in gorski vodniki, učitelji smučanja …).«
4. člen
V odloku se pred 2a členom doda poglavje »II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA«.
V odloku se doda člen 2a, besedilo katerega se glasi:
»Turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič izvajajo standardne in posebne programe turističnega vodenja na območju Občine Tržič.
Standardni program turističnega vodenja obsega vodenje obiskovalcev pri ogledu vseh pomembnejših znamenitosti v okviru turističnega območja Občine Tržič in je na vpogled v TPIC Tržič.
Predlog standardnega programa turističnega vodenja pripravi TPIC Tržič v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami (za varstvo narave, za varstvo kulturne dediščine, muzeji ipd.), sprejme pa ga župan Občine Tržič.
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev pri ogledu določenih znamenitosti na območju Občine Tržič, kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih znamenitosti, poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti ter drugih znamenitosti, skladno z interesi naročnika.«
5. člen
V odloku se pred 3. členom doda poglavje »III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA«.
6. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka se za besedilom »tečaj strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja Občine Tržič« doda besedilo »in so vpisani v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Tržič«.
Doda se drugi odstavek 3. člena odloka, ki se glasi:
»Srednja strokovna izobrazba se izkazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali druge pooblaščene organizacije za pridobivanje tovrstne izobrazbe. Znanje tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe se izkazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih izobraževanj.«
Doda se besedilo tretjega odstavka 3. člena odloka, ki se glasi:
»Dejavnost turističnega vodenja na območju Občine Tržič lahko skladno s predpisi opravljajo tudi osebe, ki imajo licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika ter vodniki tujih držav, ki spremljajo organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.«
7. člen
V odloku se pred 4. členom doda poglavje »IV. USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA«.
8. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Tečaj in preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič organizira Občina Tržič v okviru TPIC Tržič, izvaja pa ju v sodelovanju z zunanjimi sodelavci oziroma ustreznimi organizacijami.«
9. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se besedilo »licenca« nadomesti z besedilom »izkaznica«, besedilo »direktor JZT Tržič« pa se nadomesti z besedilom »župan Občine Tržič«.
Doda se drugi odstavek 5. člena odloka, ki se glasi:
»Izkaznica se izda za obdobje tekočega koledarskega leta.«
10. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se besedilo »JZT Tržič« nadomesti z besedilom »Občina Tržič«.
V tretji alinei prvega odstavka 6. člena odloka se besedilo »direktorja JZT Tržič« nadomesti z besedilom »župana Občine Tržič«.
Besedilo drugega odstavka 6. člena odloka se dopolni tako, da se na koncu odstavka, pred piko doda besedilo:
», dokler se ponovno ne vpiše v register«.
11. člen
V odloku se pred 7. členom doda poglavje »V. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV«.
12. člen
V 7. členu odloka se besedilo »JZT Tržič« nadomesti z besedilom »Občina Tržič v okviru TPIC Tržič«.
13. člen
V odloku se pred 8. členom doda poglavje »VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ«.
14. člen
Besedilo 8. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Službo turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič, ki jo izvajajo turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič, organizira in vodi Občina Tržič v okviru TPIC Tržič. Turistično vodenje se izvaja v obliki razpisanih in naročenih ogledov Občine Tržič.
Naročila za turistično vodenje, ki ga izvajajo turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič, sprejema izključno Občina Tržič v okviru TPIC Tržič. Turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič lahko turistično vodenje na ravni turističnega območja Občine Tržič opravljajo izključno na podlagi naročil Občine Tržič v okviru TPIC Tržič.«
15. člen
V 9. členu odloka se besedilo: »JZT Tržič, potrdi pa svet zavoda« spremeni tako, da se glasi: »župan Občine Tržič.«
16. člen
V 11. členu odloka se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta Občini Tržič posredovati podatke o številu dni oziroma o številu ur vodenja za preteklo leto.«
Prvi odstavek 11. člena odloka postane drugi odstavek 11. člena odloka.
V drugem odstavku 11. člena odloka se besedilo »JZT Tržič« nadomesti z besedilom »Občina Tržič v okviru TPIC Tržič«, črta pa se besedilo »svetu zavoda«.
17. člen
V odloku se pred 12. členom doda poglavje »VII. PREHODNE DOLOČBE«.
18. člen
V 12. členu se črta besedilo
»Vsi vodniki z licenco GZS lahko opravljajo dejavnost turističnega vodenja na ravni turističnega območja Občine Tržič, če v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka uspešno opravijo preizkus poznavanja naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Tržič pred komisijo opredeljeno v 4. členu tega odloka.«.
19. člen
V 13. členu odloka se besedilo »JZT Tržič« nadomesti z besedilom »TPIC Tržič«.
20. člen
V odloku se pred 14. členom doda poglavje »VIII. NADZOR NAD OPRAVLJENIMI VODENJI«.
19. člen
V odloku se pred 15. členom doda poglavje »IX. KAZENSKE DOLOČBE«.
20. člen
V odloku se pred 16. členom doda poglavje »X. KONČNE DOLOČBE«.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2011
Tržič, dne 12. aprila 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost