Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1626. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012, stran 5003.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11, 14/13) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2012 se potrjuje v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |                      |  Zneski v|
|    |                      |    EUR|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A)   |Bilanca prihodkov in odhodkov       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |Skupaj prihodki              | 12.735.402|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |Skupaj odhodki               | 12.431.432|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |Proračunski presežek oziroma primanjkljaj |  303.970|
|    |(I.-II.)                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B)   |Račun finančnih terjatev in naložb     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |     0|
|    |kapitalskih deležev            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih   |  355.394|
|    |deležev                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila in spremembe  |  –355.394|
|    |kapitalskih deležev (IV.-V.)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C)   |Račun financiranja             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |Zadolževanje proračuna           |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |Odplačilo dolga              |  506.976|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih    |  558.400|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       |  –506.976|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)       |  –303.970|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0002/2011-51
Tržič, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost