Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice, stran 5002.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07, 42/10) ter 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice
1. člen
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10, 85/11, 10/12, 54/12) (v nadaljnjem besedilu: OPN) se v 151. členu, v tretji alineji prvega odstavka navedba v oklepaju četrtega stavka spremeni tako, da se glasi: »(P+1+M s kletjo, ki je v celoti vkopana).«.
2. člen
V OPN se spremeni 248. člen, in sicer:
– na koncu prvega stavka druge točke se namesto pike napiše vejica in doda: »razen na podrobnejši namenski rabi ZD in ZS.«. Naslednji, drugi, stavek se črta.
– prvi stavek tretje točke se spremeni tako, da se glasi: »V naštetih EUP je dopustna gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, razen objektov za intenzivno prirejo – farm.«,
– na koncu prvega stavka četrte točke se namesto pike napiše vejica in doda: »razen na podrobnejši namenski rabi ZD in ZS.«. Naslednji, drugi, stavek se črta.
– zadnji odstavek šeste točke se spremeni tako, da se glasi: »Gradnja je možna na stavbnem zemljišču v okviru EUP/PEUP naselij in zaselkov, razen na podrobnejši namenski rabi ZD in ZS.«,
– zadnji odstavek sedme točke se spremeni tako, da se glasi: »Gradnja je možna na stavbnem zemljišču v okviru EUP/PEUP naselij in zaselkov, razen na podrobnejši namenski rabi ZD in ZS.«.
3. člen
(1) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se v ureditvenih enotah MV1-V in DS1-V brišejo tekstualne oznake podrobnejše namenske rabe za območja stanovanj: SS tako, da ostanejo le tekstualne oznake: SK.
(2) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se v ureditveni enoti MV2-S brišejo tekstualne oznake podrobnejše namenske rabe za območja stanovanj: SK tako, da ostanejo le tekstualne oznake: SS.
4. člen
Peta alineja prvega odstavka 227. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– I. Gostinstvo: 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač, v EUP DP3-PR pa tudi: 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti,«.
5. člen
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2013(0105)-12
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost