Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1622. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012, stran 5001.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 obsega:
 A.    BILANCA PRIHODKOV
     IN ODHODKOV                   (v EUR)
+--------+--------------------------------------+---------------+
|l.   |Skupaj prihodki            |  3.314.400,34|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |Skupaj Odhodki            |  3.398.099,40|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |Proračunski primanjkljaj       |   –83.699,06|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in   |      0,00|
|    |prodaja kapitalskih deležev      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih|      0,00|
|    |deležev                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila in    |      0,00|
|    |sprememba kapitalskih deležev     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINACIRANJA           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |Zadolževanje             |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |Odplačilo dolga            |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |Sprememba stanja sredstev na računu  |   –83.699,06|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |Neto zadolževanje           |      0,00|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |Neto financiranje           |   83.699,06|
+--------+--------------------------------------+---------------+
Stanje sredstev na računih na zadnji dan
preteklega leta: EUR 308.536,00.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2013(0106)-10
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina