Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1616. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012, stran 4962.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13) in 114. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je občinski svet na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Železniki za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2013-020
Železniki, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina