Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1615. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012, stran 4958.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji 23. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šentjur za leto 2012
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2012. Sestavni sel zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2012 se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-000/2013(220)
Šentjur, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost