Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1614. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah – območje A Konus – Marovt d.o.o., stran 4958.

Na podlagi 11., 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah – območje A Konus – Marovt d.o.o.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone v Ločah – območje A Konus – Marovt d.o.o., ki spreminja Odlok o zazidalnem načrtu industrijska cona v Ločah (Razvojni center Celje TIZD Planiranje, št. proj. 116/86, Uradni list SRS, št. 17/87).
II. OBMOČJE UREJANJA IN POVRŠINE
2. člen
(območje dopolnitve)
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na parcelo 202/7 k.o. Loče.
III. POGOJI ZA REALIZACIJO ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
5. člen odloka (Uradni list SRS, št. 17/87) – Pogoji za realizacijo zazidalnega načrta znotraj meje ureditvenega območja se dopolni z novima alinejama, ki glasita:
– skladiščno poslovni objekt na parceli 202/7 k.o. Loče, ki je bil izgrajen pred letom 1967 in je bilo za njega pridobljeno uporabno dovoljenje ter ni predviden za rušenje je dopustno rekonstruirati,
– če bo razvoj dejavnosti izkazal potrebo po širitvah je objekt na parceli 202/7 k.o. Loče možno odstraniti.
IV. PROMETNA UREDITEV
4. člen
Cestno omrežje, pešpoti in parkirne površine
Rekonstrukcija objekta na parceli 202/7 k.o. Loče ne vpliva na prometno omrežje ZN industrijske cone v Ločah.
V. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
5. člen
Rekonstrukcija objekta na parceli 202/7 k.o. Loče ne vpliva na prometno omrežje ZN industrijske cone v Ločah ne vpliva na infrastrukturo na območju ZN industrijska cona Loče.
VI. VARSTVO OKOLJA
6. člen
Dolgoročni plan Občine Slovenske Konjice in družbeni plan razvoja Občine Slovenske Konjice opredeljuje obravnavano območje sprememb in dopolnitev v ZN industrijske cone v Ločah. Predlagana sprememba in dopolnitev ZN ne bo poslabšala pogoje v okolju, ker pušča enako dejavnost kot je bila v osnovnem ZN, ob manjši pozidanosti.
Upoštevati je potrebno vsa določila, ki so podana v odloku za ZN (Uradni list SRS, št. 17/87).
VII. POŽARNA VARNOST
7. člen
Izvedba sprememb in dopolnitev ZN industrijska cona Loče zagotavlja varen umik ljudi in premoženja, potrebne odmike med objekti, prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenja.
VIII. TOLERANCE IN FAZNOST
8. člen
Tolerance za rekonstrukcijo obstoječega objekta so dovoljene v okviru zakonsko dopustnih toleranc.
IX. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ostali pogoji za realizacijo zazidalnega načrta industrijske cone Loče so objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 17/87.
10. člen
Odlok sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone Loče je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
11. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0700-0008/2012
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost