Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov, stran 4956.

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov
1. člen
V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 57/06, 45/10 in 52/11) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Katalog potrjenih učbenikov je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za šolstvo. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi) skrbijo za sprotno posodabljanje podatkov o potrditvah učbenikov. V katalogu se objavi naslov učbenika, razred ali letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in programe, katerim je namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca, založnika ter leto potrditve.«.
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če predlagatelj ob upoštevanju nalog iz 8. člena tega pravilnika ne predloži vse dokumentacije, določene v 10. členu tega pravilnika, ga tajnik komisije v petih delovnih dneh po prejemu gradiva pisno pozove, da predloži manjkajočo dokumentacijo. Postopek potrjevanja se začne z dnem, ko je predložena vsa potrebna dokumentacija.«.
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedi »2 leti« nadomestita z besedama »štiri leta«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-43/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-3330-0043
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina