Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Kazalo

1455. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012, stran 4442.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 21. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žužemberk za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-11/2013-7
Žužemberk, dne 24. aprila 2013
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.