Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1295. Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati, stran 4024.

Na podlagi tretjega odstavka 21.a člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa postopke, merila in organizacijske ukrepe, ki se sprejmejo v primeru motenj in nestabilnosti pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati na trgu Republike Slovenije ali zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije o sproščanju obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.
(2) Ta uredba določa tudi omejitve porabe nafte in naftnih derivatov ter postopke in ukrepe, ki se nanašajo na prednostno obravnavo preskrbe nekaterih skupin uporabnikov z nafto in naftnimi derivati v skladu z Direktivo Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (UL L št. 265 z dne 9. 10. 2009, str. 9).
2. člen
(organizacijski ukrepi za zagotavljanje zanesljive preskrbe z nafto in naftnimi derivati)
(1) Organizacijski ukrepi (v nadaljnjem besedilu: ukrepi) za zagotavljanje zanesljive preskrbe z nafto in naftnimi derivati so:
a) v primeru manjših motenj in nestabilnostih na trgu:
– ukrepi za uvedbo posebnih ali splošnih omejitev porabe nafte in naftnih derivatov;
– ukrepi za spodbuditev povečanja proizvodnje in uvoza naftnih derivatov;
b) v primeru večjih motenj in nestabilnostih na trgu ali zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije ukrepi za sproščanje obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.
(2) Za manjšo motnjo in nestabilnost na trgu iz a) točke prejšnjega odstavka se šteje motnja in nestabilnost na trgu, ki traja teden dni ali manj.
(3) Za večjo motnjo in nestabilnost na trgu iz b) točke prvega odstavka tega člena se šteje motnja in nestabilnost na trgu, ki traja več kot teden dni.
(4) Ukrepi iz a) točke prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo sočasno z ukrepi iz b) točke prvega odstavka tega člena.
3. člen
(posebni ali splošni organizacijski ukrepi za omejitev porabe nafte in naftnih derivatov)
(1) Ukrepi iz a) točke prvega odstavka prejšnjega člena se delijo na:
– milejše ukrepe,
– srednje težke ukrepe in
– težje ukrepe.
(2) Milejši ukrepi iz prejšnjega odstavka so:
– spodbujanje eko vožnje, povečevanja števila potnikov v avtomobilu in uporabe javnih prevoznih sredstev,
– spodbujanje dela na domu in prilagajanje delovnega časa (več ur dnevno in krajši delovni teden),
– vzpostavljanje drugih oblik ogrevanja in nižja temperatura na delovnem mestu.
(3) Srednje težki ukrepi iz prvega odstavka tega člena so:
– omejitev hitrosti vožnje osebnih avtomobilov in motornih koles,
– omejitev vožnje osebnih vozil in motornih koles po sistemu sode in lihe številke na registrski tablici,
– omejitev plovbe ladij in letal, ki za pogon uporabljajo naftne derivate,
– omejitev delovnega časa na bencinskih servisih,
– prepoved tekmovalnih in rekreativnih prireditev za vozila, ki za svoje delovanje uporabljajo naftne derivate,
– prepoved vadbenih poletov motornih zrakoplovov za turistične in športne namene,
– prepoved vožnje tovornih motornih vozil na relacijah, na katerih obstaja alternativni prevoz po železnici,
– prepoved uporabe agregatov za proizvodnjo električne energije, ki delujejo na naftne derivate.
(4) Težji ukrepi iz prvega odstavka tega člena so:
– prepoved izvoza nafte in naftnih derivatov,
– prepoved prometa s posameznimi naftnimi derivati, omejitev prometa s posameznimi naftnimi derivati glede količine ali kakovosti in določitev posebnih pogojev za promet s posameznimi naftnimi derivati,
– obveznost nekaterih podjetij, da morajo dati v promet določene količine ali vrste naftnih derivatov in da jih morajo dati na razpolago ali dobaviti določenim uporabnikom ali uporabnikom po določenem vrstnem redu,
– obveznost nekaterih podjetij, da si morajo ustvariti rezerve in v njih hraniti določene količine in vrste naftnih derivatov.
(5) Na podlagi ocenjenega stanja na trgu nafte in naftnih derivatov se najprej uporabijo milejši ukrepi, nato, če ti ne zadoščajo, srednje težki ukrepi in šele na koncu težji ukrepi.
4. člen
(spremljanje stanja)
Ministrstvo, pristojno za preskrbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), spremlja stanje na trgu nafte in naftnih derivatov ter predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ukrepe za uvedbo posebne ali splošne omejitve porabe nafte in naftnih derivatov iz prve alineje a) točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, predlaga vladi ukrepe za sproščanje obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov iz b) točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, vključno s prednostnim obravnavanjem preskrbe nekaterih skupin uporabnikov, ter skrbi za stalno komunikacijo z ustreznimi mednarodnimi ustanovami.
5. člen
(sprejem ukrepov)
Vlada na predlog ministra, pristojnega za preskrbo (v nadaljnjem besedilu: minister), sprejme ukrepe za zagotavljanje zanesljive preskrbe z nafto in naftnimi derivati iz 2. člena te uredbe.
6. člen
(sodelovanje z Evropsko komisijo)
Ministrstvo o sprejetih ukrepih iz b) točke prvega odstavka 2. člena te uredbe obvesti Evropsko komisijo. V obvestilu opredeli količine nafte in naftnih derivatov, ki jih bo Republika Slovenija sprostila oziroma dala v promet.
7. člen
(prednostni porabniki sproščenih obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov)
(1) Prednostni porabniki sproščenih obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov so sile za zaščito, reševanje in pomoč, policija, Slovenska vojska, intervencijska in servisna vozila ter elektrarne, ki potrebujejo gorivo za zagon naprav.
(2) Prednosti sproščanja po lokacijah skladišč obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov na predlog ministra določi vlada.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-7/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2012-2130-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost