Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

871. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, stran 3158.

Na podlagi šestega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 13. člena ter 18. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) se v 2. členu za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, je upravljavec:
– nepremičnin znotraj ureditvenih območjih mejnih prehodov z Republiko Hrvaško, razen nepremičnin, katerih upravljanje je urejeno s posebnim zakonom;
– poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo inšpekcijske službe s področij zdravja, dela, trga, prostora, energetike, prometa, kmetijstva, okolja, veterine in varne hrane ter
– poslovnih prostorov v katerih svojo dejavnost opravljajo upravne enote.
(3) Organom državne uprave iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za upravo, zagotavlja poslovne prostore tudi v primeru, ko država nima na voljo primernih poslovnih prostorov v svoji lasti.
(4) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljavec poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo sodišča, ministrstvo, pristojno za državno tožilstvo pa je upravljavec poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo državna tožilstva.
(5) Sodišča, državna tožilstva, upravne enote in inšpekcijske službe iz druge alineje drugega odstavka tega člena kot uporabniki sami skrbijo za redno vzdrževanje poslovnih prostorov ter nosijo stroške njihovega obratovanja.
(6) Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti, kdo je njen upravljavec, izda vlada sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega za upravo. Od trenutka, ko se ugotovi, da nepremičnina nima upravljavca pa do izdaje sklepa vlade, izvršuje nujne pravice in obveznosti upravljavca te nepremičnine ministrstvo, pristojno za upravo.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
V 6. členu se tretji in četrti odstavek črtata. Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo novi tretji, četrti in peti odstavek.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko upravljavci ob upoštevanju pogojev, določenih v zakonu, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izjemoma izvedejo postopek pridobivanja stvarnega premoženja za potrebe delovanja upravljavcev oziroma postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, čeprav tako ravnanje ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države ali samoupravne lokalne skupnosti.«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se podpičje na koncu druge alineje nadomesti s piko, tretja in četrta alineja pa se črtata.
V drugem odstavku se za besedo »vlada« doda besedna zveza »ali svet samoupravne lokalne skupnosti«, za besedo »države« pa besedna zveza »in samoupravnih lokalnih skupnosti«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako da se glasi:
»Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o:
– vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo;
– samoupravni lokalni skupnosti v kateri upravljavec načrtuje nakup;
– okvirni velikosti izraženi v m2 in
– planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.«.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako da se glasi:
»(1) V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča ter stavbe in deli stavb.
(2) Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o:
– samoupravni lokalni skupnosti v kateri nepremičnina leži;
– katastrski občini in šifri katastrske občine;
– parcelni številki zemljišča;
– kvadraturi zemljišča izraženi v m2 in
– posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.
(3) Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb zajema podatke o:
– samoupravni lokalni skupnosti v kateri stavba oziroma del stavbe leži;
– točnem naslovu stavbe oziroma dela stavbe;
– identifikacijski oznaki, ki zajema številko stavbe, številko dela stavbe in šifro katastrske občine;
– kvadraturi stavbe oziroma dela stavbe izraženi v m2 ter
– posplošeni tržni vrednosti, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije oziroma orientacijski vrednosti določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe, v primeru da posplošena tržna vrednost ni določena, vse izraženo v tisočih.«.
6. člen
Črtata se 10. in 11. člen.
7. člen
Drugi in tretji odstavek 12. člena se spremenita tako da se glasita:
»(2) Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema podatke o:
– vrsti premičnega premoženja pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično premoženje;
– količini premičnega premoženja izraženi v številu posameznih premičnin ter
– planirani sredstvih v proračunu, izraženih v tisočih za leto na katero se nanaša načrt pridobivanja.
(3) Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema podatke o:
– vrsti premičnega premoženja pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premično premoženje;
– količini premičnega premoženja izraženi v številu posameznih premičnin ter
– orientacijski vrednosti, izraženi v tisočih določeni v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe.«.
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za potrebe organov državne uprave, sodišč, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica je država, upravljavci stvarnega premoženja pripravijo predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za naslednje proračunsko leto in predlog načrta ravnanja s premičnim premoženjem za naslednje proračunsko leto v rokih ter po postopku, skladno s predpisi, ki urejajo pripravo državnega proračuna, določenim za pripravo in sporočanje finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
(2) Predloge načrtov ravnanja iz prejšnjega odstavka zberejo ministrstva tudi za organe v svoji sestavi ter za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade s svojega delovnega področja. Za vladne službe odgovorne generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije predloge načrtov ravnanja zbere Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Za druge vladne službe ter upravne enote predloge zbere ministrstvo pristojno za upravo, za pravosodne organe pa ministrstvo pristojno za pravosodje.
(3) Ministrstva ter Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije popolne predloge načrtov posredujejo ministrstvu, pristojnemu za upravo, ki vladi predloži enoten načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za naslednje proračunsko leto ter enoten načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za naslednje proračunsko leto.
(4) Upravljavci stvarnega premoženja pripravijo predlog načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem za naslednje proračunsko leto in predlog načrta ravnanja s premičnim premoženjem za naslednje proračunsko leto na obrazcih od 1 do 4 v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Natančnejša navodila ter način vnosa podatkov za pripravo predlogov načrtov ravnanja, ki jih določi ministrstvo pristojno za upravo se objavijo na njegovi spletni strani.
(5) Načrta iz tretjega odstavka tega člena posreduje vlada v sprejem Državnemu zboru skupaj s predlogom državnega proračuna.«.
9. člen
V 14. členu se za besedo »upravljavci« doda besedilo »po postopku, določenem v prejšnjem členu, ter«.
10. člen
25. člen se črta.
11. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(namen, obseg in kvaliteta pridobivanja)
Stvarno premoženje, katerega lastnik postane država oziroma samoupravna lokalna skupnost, se lahko pridobiva v takem obsegu ter taki kvaliteti, ki zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje nalog bodočega upravljavca, brez nepotrebnih zalog.«.
12. člen
V 27. členu se za besedo »standarde« doda besedna zveza »in normative«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Predpis iz prejšnjega odstavka za organe državne uprave izda minister, pristojen za upravo.«.
13. člen
V 30. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Objava javne dražbe mora vsebovati:«.
14. člen
V 35. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Objava javnega zbiranja ponudb mora vsebovati:«.
15. člen
44. in 45. člen se črtata.
16. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, lahko upravljavci oddajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavci poslovne stavbe in poslovne prostore, ki jih začasno ne potrebuje noben uporabnik, oddajo v najem za določen čas ali za nedoločen čas z odpovednim rokom v skladu z zakonom.
(3) Premično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, upravljavci lahko oddajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.«.
17. člen
V 48. členu se besedilo »javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma« črta.
18. člen
Prvi stavek prvega odstavka 50. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Upravljavec lahko najame stvarno premoženje v takem obsegu in taki kvaliteti, ki zagotavlja najboljše pogoje za izvajanje njegovih nalog.«.
19. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik se lahko odda v brezplačno uporabo, za obdobje, ki ne sme biti daljši od petih let.
(2) V primeru, da noben uporabnik premoženja ne potrebuje se lahko obdobje iz prejšnjega odstavka podaljša še enkrat za pet let.
(3) Ne glede na prejšnja odstavka se lahko stvarno premoženje odda v brezplačno uporabo za obdobje, ki ne sme biti daljše od 20 let, če gre za oddajo za potrebe obrambe, zaščite, reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.«.
20. člen
Priloga se spremeni tako, da se obrazci od 1 do 8a, nadomestijo z obrazci od 1 do 4, ki so v prilogi te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Minister izda pravilnik iz drugega odstavka 27. člena uredbe v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-6/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti