Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

868. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 3144.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12 – odl. US in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10 in 45/12) se v 2. členu v preglednici šifram Z073, Z104, Z117, Z119, Z120, Z124, Z381, Z551, Z560, Z580 in Z611 spremenijo izrazi in pomen izrazov, ki se glasijo:
»
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z073 |vrednost plačnega |nominalna vrednost plačnega razreda |
|   |razreda delovnega |delovnega mesta oziroma naziva    |
|   |mesta, naziva,  |oziroma funkcije, na katerega oziroma|
|   |funkcije –FDMN  |na katero je javni uslužbenec oziroma|
|   |         |funkcionar uvrščen. Pripadajoči   |
|   |         |znesek je naveden v izrazu Z381.   |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z104 |primerljivi znesek|osnovna plača ali osnovna plača za  |
|   |plače, določen po |obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 |
|   |ZSPJS       |ali C051 ali C052) + C150 za tekoči |
|   |         |mesec, če bi delal polni delovni čas |
|   |         |116. in 235. člen ZUJF        |
|   |         |se uporablja za namen obračuna, pri |
|   |         |katerem je razlog za izplačilo nastal|
|   |         |pred 1. 6. 2012           |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z117 |znesek znižanja  |razlika v skladu s 14. členom ZSPJS |
|   |osnovne plače FJU |                   |
|   |– 14. člen ZSPJS |                   |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z119 |znesek zvišanja  |zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS |
|   |osnovne plače FJU |                   |
|   |– 15. člen ZSPJS |                   |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z120 |bruto osnova za  |(1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D |
|   |izračun      |(2) Z120 je najmanj enak minimalni  |
|   |nadomestila plače |plači                |
|   |v breme      |(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami|
|   |delodajalca za  |dejavnosti              |
|   |tekoči mesec   |(4) pri izračunu se upoštevajo vrste |
|   |         |izplačil C in D glede na vrednost  |
|   |         |faktorja A1             |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z124 |bruto osnova za  |(1) osnovna plača FJU + C + D    |
|   |izračun      |(2) Z124 je najmanj enak minimalni  |
|   |nadomestila plače |plači                |
|   |v breme      |(3) v skladu s kolektivnimi pogodbami|
|   |delodajalca –   |dejavnosti              |
|   |pretekli mesec  |(4) pri izračunu se upoštevajo vrste |
|   |         |izplačil C in D glede na vrednost  |
|   |         |faktorja A1             |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z381 |plačni razred   |plačni razred delovnega mesta oziroma|
|   |delovnega mesta, |naziva oziroma funkcije, na katerega |
|   |naziva, funkcije –|oziroma na katero je javni uslužbenec|
|   |FDMN       |oziroma funkcionar uvrščen – plačni |
|   |         |razred iz kataloga FDMN. Pripadajoči |
|   |         |znesek je naveden v izrazu Z073.   |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z551 |delež osnovne   |izračunan delež osnovne plače (od  |
|   |plače       |Z070 ali Z071 ali Z116 ali od Z118  |
|   |         |ali od Z580 ali od Z591 ali od Z592) |
|   |         |glede na odstotek deleža zaposlitve |
|   |         |na delovnem mestu (Z550)       |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z560 |znesek zvišanja  |osnovna plača se lahko poveča do 30 |
|   |osnovne plače v % |%; faktor določi Vlada RS;      |
|   |po 59. členu   |drugi stavek drugega odstavka 59.  |
|   |(ZSSloV)     |člena Zakona o službi v Slovenski  |
|   |         |vojski                |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z580 |osnovna plača za |osnovna plača delovnega mesta oziroma|
|   |pripravnika    |naziva, znižana za 6 plačnih razredov|
|   |         |(Z070 – 6 plačnih razredov)     |
+-----+------------------+-------------------------------------+
|Z611 |disciplinska   |osnova za obračun odbitka je bruto  |
|   |sankcija za    |plača 3. stopnje iz 9. člena uredbe. |
|   |pravosodne    |Od te osnove se odmeri odbitek v   |
|   |funkcionarje –  |višini do največ 20 %. Izračunani  |
|   |odbitek bruto   |odbitek se odšteje od bruto plače 3. |
|   |plače       |stopnje.               |
|   |         |Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJE X (do |
|   |         |20 %)                |
|   |         |83. člen Zakona o sodniški službi,  |
|   |         |81. in 82. člen Zakona o državnem  |
|   |         |tožilstvu (ZDT-1)          |
|   |         |in 64. člen Zakona o državnem    |
|   |         |pravobranilstvu.           |
+-----+------------------+-------------------------------------+
                               «.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrste izplačil A020, D020, D025, D026, D030, G080, J050, J051, J060, O010, O020, O031, O032, O041 in O042 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|A020|razlika do |bruto plača|1,00 |urna    |      | |1|
|  |minimalne |– redno  |   |postavka  |      |1| |
|  |plače   |delo    |   |Z151 x   |      | | |
|  |      |      |   |normirane |      | | |
|  |      |      |   |ure rednega|      | | |
|  |      |      |   |dela A010 |      | | |
|  |      |      |   |2. člen  |      | | |
|  |      |      |   |ZMinP   |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|D020|delovna  |delovna  |do  |osnovna  |znesek od |0|1|
|  |uspešnost |uspešnost |0,20 |plača FJU x|osnovne  | | |
|  |zaradi   |      |   |faktor   |plače za  | | |
|  |povečanega |      |   |(1) 22.d in|obračun (če| | |
|  |obsega dela|      |   |22.e člen |je     | | |
|  |in zaradi |      |   |ZSPJS   |dodeljena, | | |
|  |sodelovanja|      |   |(2) Uredba |se izplača | | |
|  |pri    |      |   |o delovni |najmanj  | | |
|  |projektih, |      |   |uspešnosti |enkrat na | | |
|  |ki niso  |      |   |iz naslova |leto)   | | |
|  |posebni  |      |   |povečanega |      | | |
|  |projekti, |      |   |obsega   |      | | |
|  |za javne  |      |   |      |      | | |
|  |uslužbence |      |   |      |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|D025|delovna  |delovna  |do  |osnovna  |znesek od |0|1|
|  |uspešnost |uspešnost |0,10 |plača FJU x|osnovne  | | |
|  |zaradi   |      |razen |faktor   |plače (če | | |
|  |povečanega |      |izjem |(1) 22.d in|je     | | |
|  |obsega dela|      |po  |22.e člen |dodeljena, | | |
|  |in zaradi |      |zakonu|ZSPJS   |se izplača | | |
|  |sodelovanja|      |   |(2) drugi |najmanj  | | |
|  |projektih |      |   |odstavek  |enkrat na | | |
|  |za     |      |   |4. člena  |leto)   | | |
|  |direktorje |      |   |Uredbe o  |      | | |
|  |      |      |   |delovni  |      | | |
|  |      |      |   |uspešnosti |      | | |
|  |      |      |   |iz naslova |      | | |
|  |      |      |   |povečanega |      | | |
|  |      |      |   |obsega   |      | | |
|  |      |      |   |(3) 469.  |      | | |
|  |      |      |   |člen ZTFI-A|      | | |
|  |      |      |   |(4) 246.  |      | | |
|  |      |      |   |člen Zavar-|      | | |
|  |      |      |   |E     |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|D026|delovna  |delovna  |   |osnovna  |znesek od |0|1|
|  |uspešnost |uspešnost |do  |plača FJU x|osnovne  | | |
|  |zaradi   |      |0,50 |faktor   |plače (če | | |
|  |sodelovanja|      |   |(1) 22.d  |je     | | |
|  |pri    |      |   |člen ZSPJS |dodeljena, | | |
|  |posebnih  |      |   |(2) prvi  |se izplača | | |
|  |projektih |      |   |odstavek 4.|najmanj  | | |
|  |za javne  |      |   |člena   |enkrat na | | |
|  |uslužbence |      |   |Uredbe o  |leto)   | | |
|  |      |      |   |delovni  |      | | |
|  |      |      |   |uspešnosti |      | | |
|  |      |      |   |iz naslova |      | | |
|  |      |      |   |povečanega |      | | |
|  |      |      |   |obsega   |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|D030|delovna  |delovna  |/   |(1) 22.i, |v znesku; |0|1|
|  |uspešnost |uspešnost |   |22.j in  |dinamiko  | | |
|  |zaradi   |      |   |22.k člen |izplačila | | |
|  |prodaje  |      |   |ZSPJS,   |določi   | | |
|  |blaga in  |      |   |(2) Uredba |organ   | | |
|  |storitev na|      |   |o delovni |upravljanja| | |
|  |trgu    |      |   |uspešnosti |      | | |
|  |      |      |   |iz naslova |      | | |
|  |      |      |   |prodaje  |      | | |
|  |      |      |   |blaga in  |      | | |
|  |      |      |   |storitev na|      | | |
|  |      |      |   |trgu    |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|G080|nadomestilo|nadomestilo|/   |nadomestilo|v znesku  |X|1|
|  |po sedmem |plače v  |   |plače z  |      | | |
|  |odstavku  |breme   |   |razlogi po |      | | |
|  |137. člena |delodajalca|   |137. členu |      | | |
|  |ZDR    |      |   |Zakona o  |      | | |
|  |      |      |   |delovnih  |      | | |
|  |      |      |   |razmerjih |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|J050|odpravnine |drugi   |/   |(1) prvi in|v znesku  |X|1|
|  |zaradi   |dohodki iz |   |četrti   |      | | |
|  |odpovedi  |delovnega |   |odstavek  |      | | |
|  |pogodbe o |razmerja  |   |109. člena |      | | |
|  |zaposlitvi |      |   |ZDR,    |      | | |
|  |– obdavčene|      |   |(2) 144.  |      | | |
|  |      |      |   |člen ZPIZ- |      | | |
|  |      |      |   |2,     |      | | |
|  |      |      |   |(3) 44.  |      | | |
|  |      |      |   |člen ZDoh- |      | | |
|  |      |      |   |2,     |      | | |
|  |      |      |   |(4)    |      | | |
|  |      |      |   |kolektivne |      | | |
|  |      |      |   |pogodbe  |      | | |
|  |      |      |   |dejavnosti |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|J051|odpravnine |drugi   |/   |(1) prvi in|v znesku  |X|1|
|  |zaradi   |dohodki iz |   |četrti   |      | | |
|  |odpovedi  |delovnega |   |odstavek  |      | | |
|  |pogodbe o |razmerja  |   |109. člena |      | | |
|  |zaposlitvi |      |   |ZDR,    |      | | |
|  |–     |      |   |(2) 144.  |      | | |
|  |neobdavčene|      |   |člen ZPIZ- |      | | |
|  |      |      |   |2,     |      | | |
|  |      |      |   |(3) 44.  |      | | |
|  |      |      |   |člen ZDoh- |      | | |
|  |      |      |   |2,     |      | | |
|  |      |      |   |(4)    |      | | |
|  |      |      |   |kolektivne |      | | |
|  |      |      |   |pogodbe  |      | | |
|  |      |      |   |dejavnosti |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|J060|odpravnina |drugi   |/   |179. člen |v znesku  |X|1|
|  |ob     |dohodki iz |   |ZUJF    |      | | |
|  |upokojitvi |delovnega |   |veljavni  |      | | |
|  |      |razmerja  |   |predpisi  |      | | |
|  |      |      |   |(kolektivne|      | | |
|  |      |      |   |pogodbe  |      | | |
|  |      |      |   |dejavnosti)|      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|O010|dežurstvo |dežurstvo |/   |43.b in 49.|      |X|1|
|  |preko   |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |polnega  |      |   |o sodniški |      | | |
|  |delovnega |      |   |službi   |      | | |
|  |časa    |      |   |45. in 50. |      | | |
|  |      |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |      |      |   |o državnem |      | | |
|  |      |      |   |tožilstvu |      | | |
|  |      |      |   |(ZDT-1)  |      | | |
|  |      |      |   |48. člen  |      | | |
|  |      |      |   |KPJS    |      | | |
|  |      |      |   |32.a člen |      | | |
|  |      |      |   |ZSPJS   |      | | |
|  |      |      |   |število ur |      | | |
|  |      |      |   |x bruto  |      | | |
|  |      |      |   |urna    |      | | |
|  |      |      |   |postavka za|      | | |
|  |      |      |   |(osnovno  |      | | |
|  |      |      |   |plačo za  |      | | |
|  |      |      |   |obračun + |      | | |
|  |      |      |   |C010 + C020|      | | |
|  |      |      |   |+ C040 +  |      | | |
|  |      |      |   |(C050 ali |      | | |
|  |      |      |   |C051 ali  |      | | |
|  |      |      |   |C052) +  |      | | |
|  |      |      |   |C150) /  |      | | |
|  |      |      |   |Z050 + C120|      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|O020|dežurstvo |dežurstvo |/   |43.b in 49.|      |X|1|
|  |preko   |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |polnega  |      |   |o sodniški |      | | |
|  |delovnega |      |   |službi   |      | | |
|  |časa    |      |   |45. in 50. |      | | |
|  |(nočno)  |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |      |      |   |o državnem |      | | |
|  |      |      |   |tožilstvu |      | | |
|  |      |      |   |(ZDT-1)  |      | | |
|  |      |      |   |48. člen  |      | | |
|  |      |      |   |KPJS    |      | | |
|  |      |      |   |32.a člen |      | | |
|  |      |      |   |ZSPJS   |      | | |
|  |      |      |   |število ur |      | | |
|  |      |      |   |x bruto  |      | | |
|  |      |      |   |urna    |      | | |
|  |      |      |   |postavka za|      | | |
|  |      |      |   |(osnovno  |      | | |
|  |      |      |   |plačo za  |      | | |
|  |      |      |   |obračun + |      | | |
|  |      |      |   |C010 + C020|      | | |
|  |      |      |   |+ C040 +  |      | | |
|  |      |      |   |(C050 ali |      | | |
|  |      |      |   |C051 ali  |      | | |
|  |      |      |   |C052) +  |      | | |
|  |      |      |   |C150) /  |      | | |
|  |      |      |   |Z050 + C100|      | | |
|  |      |      |   |+ C120   |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|O031|dežurstvo |dežurstvo |/   |43.b in 49.|      |X|1|
|  |preko   |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |polnega  |      |   |o sodniški |      | | |
|  |delovnega |      |   |službi   |      | | |
|  |časa    |      |   |45. in 50. |      | | |
|  |(nedelja) |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |      |      |   |o državnem |      | | |
|  |      |      |   |tožilstvu |      | | |
|  |      |      |   |(ZDT-1)  |      | | |
|  |      |      |   |48. člen  |      | | |
|  |      |      |   |KPJS    |      | | |
|  |      |      |   |32.a člen |      | | |
|  |      |      |   |ZSPJS   |      | | |
|  |      |      |   |število ur |      | | |
|  |      |      |   |x bruto  |      | | |
|  |      |      |   |urna    |      | | |
|  |      |      |   |postavka za|      | | |
|  |      |      |   |(osnovno  |      | | |
|  |      |      |   |plačo za  |      | | |
|  |      |      |   |obračun + |      | | |
|  |      |      |   |C010 + C020|      | | |
|  |      |      |   |+ C040 +  |      | | |
|  |      |      |   |(C050 ali |      | | |
|  |      |      |   |C051 ali  |      | | |
|  |      |      |   |C052) +  |      | | |
|  |      |      |   |C150) /  |      | | |
|  |      |      |   |Z050 + C110|      | | |
|  |      |      |   |+ C120   |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|O032|dežurstvo |dežurstvo |/   |43.b in 49.|      |X|1|
|  |preko   |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |polnega  |      |   |o sodniški |      | | |
|  |delovnega |      |   |službi   |      | | |
|  |časa (dela |      |   |45. in 50. |      | | |
|  |prost dan) |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |      |      |   |o državnem |      | | |
|  |      |      |   |tožilstvu |      | | |
|  |      |      |   |(ZDT-1)  |      | | |
|  |      |      |   |48. člen  |      | | |
|  |      |      |   |KPJS    |      | | |
|  |      |      |   |32.a člen |      | | |
|  |      |      |   |ZSPJS   |      | | |
|  |      |      |   |število ur |      | | |
|  |      |      |   |x bruto  |      | | |
|  |      |      |   |urna    |      | | |
|  |      |      |   |postavka za|      | | |
|  |      |      |   |osnovno  |      | | |
|  |      |      |   |plačo za  |      | | |
|  |      |      |   |obračun + |      | | |
|  |      |      |   |C010 + C020|      | | |
|  |      |      |   |+ C040 +  |      | | |
|  |      |      |   |(C050 ali |      | | |
|  |      |      |   |C051 ali  |      | | |
|  |      |      |   |C052) +  |      | | |
|  |      |      |   |C150) /  |      | | |
|  |      |      |   |Z050 + C111|      | | |
|  |      |      |   |+ C120   |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|O041|dežurstvo |dežurstvo |/   |43.b in 49.|      |X|1|
|  |preko   |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |polnega  |      |   |o sodniški |      | | |
|  |delovnega |      |   |službi   |      | | |
|  |časa    |      |   |45. in 50. |      | | |
|  |(nedelja – |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |nočno)   |      |   |o državnem |      | | |
|  |      |      |   |tožilstvu |      | | |
|  |      |      |   |(ZDT-1)  |      | | |
|  |      |      |   |48. člen  |      | | |
|  |      |      |   |KPJS    |      | | |
|  |      |      |   |32.a člen |      | | |
|  |      |      |   |ZSPJS   |      | | |
|  |      |      |   |število ur |      | | |
|  |      |      |   |x bruto  |      | | |
|  |      |      |   |urna    |      | | |
|  |      |      |   |postavka za|      | | |
|  |      |      |   |osnovno  |      | | |
|  |      |      |   |plačo za  |      | | |
|  |      |      |   |obračun + |      | | |
|  |      |      |   |C010 + C020|      | | |
|  |      |      |   |+ C040 +  |      | | |
|  |      |      |   |(C050 ali |      | | |
|  |      |      |   |C051 ali  |      | | |
|  |      |      |   |C052) +  |      | | |
|  |      |      |   |C150) /  |      | | |
|  |      |      |   |Z050 + C100|      | | |
|  |      |      |   |+ C110 +  |      | | |
|  |      |      |   |C120    |      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
|O042|dežurstvo |dežurstvo |/   |43.b in 49.|      |X|1|
|  |preko   |      |   |člen Zakona|      | | |
|  |polnega  |      |   |o sodniški |      | | |
|  |delovnega |      |   |službi   |      | | |
|  |časa (dela |      |   |45. in 50. |      | | |
|  |prost dan –|      |   |člen Zakona|      | | |
|  |nočno)   |      |   |o državnem |      | | |
|  |      |      |   |tožilstvu |      | | |
|  |      |      |   |(ZDT-1)  |      | | |
|  |      |      |   |48. člen  |      | | |
|  |      |      |   |KPJS    |      | | |
|  |      |      |   |32.a člen |      | | |
|  |      |      |   |ZSPJS   |      | | |
|  |      |      |   |število ur |      | | |
|  |      |      |   |x bruto  |      | | |
|  |      |      |   |urna    |      | | |
|  |      |      |   |postavka za|      | | |
|  |      |      |   |osnovno  |      | | |
|  |      |      |   |plačo za  |      | | |
|  |      |      |   |obračun + |      | | |
|  |      |      |   |C010 + C020|      | | |
|  |      |      |   |+ C040 +  |      | | |
|  |      |      |   |(C050 ali |      | | |
|  |      |      |   |C051 ali  |      | | |
|  |      |      |   |C052 +   |      | | |
|  |      |      |   |C150 / Z050|      | | |
|  |      |      |   |+ C100 +  |      | | |
|  |      |      |   |C111 + C120|      | | |
+----+-----------+-----------+------+-----------+-----------+-+-+
                                «.
Za vrsto izplačila G083 se doda nova vrsta izplačila, ki se glasi:
»
+-----+-------------+-----------+---+-------------+--------+-+--+
|G084 |nadomestilo |nadomestilo|/ |razlika   |v    |X|1 |
|   |razlike   |razlike v |  |zaradi    |znesku | | |
|   |plače – 96. |plači   |  |zmanjšanja  |    | | |
|   |člen KP   |      |  |plače    |    | | |
|   |zdravstva in |      |  |invalidu II. |    | | |
|   |socialnega  |      |  |In III.   |    | | |
|   |varstva   |      |  |kategorije, |    | | |
|   |       |      |  |ki je po   |    | | |
|   |       |      |  |ZPIZ-2    |    | | |
|   |       |      |  |razporejen  |    | | |
|   |       |      |  |na drugo   |    | | |
|   |       |      |  |delovno   |    | | |
|   |       |      |  |mesto –   |    | | |
|   |       |      |  |96. člen KP |    | | |
|   |       |      |  |dejavnosti  |    | | |
|   |       |      |  |zdravstva in |    | | |
|   |       |      |  |socialnega  |    | | |
|   |       |      |  |skrbstva   |    | | |
+-----+-------------+-----------+---+-------------+--------+-+--+
                                «.
Za vrsto izplačila J060 se dodata novi vrsti izplačila, ki se glasita:
»
+-----+------------+-----------+---+-----------+-----------+-+--+
|J061 |odpravnina |drugi   |/ |drugi   |v znesku  |X|1 |
|   |ob     |dohodki iz |  |odstavek  |      | | |
|   |prenehanju |delovnega |  |188.    |      | | |
|   |pogodbe o  |razmerja  |  |in drugi  |      | | |
|   |zaposlitvi |      |  |odstavek  |      | | |
|   |po sklepu – |      |  |246. člena |      | | |
|   |obdavčena  |      |  |ZUJF    |      | | |
|   |      |      |  |      |      | | |
+-----+------------+-----------+---+-----------+-----------+-+--+
|J062 |odpravnina |drugi   |/ |tretji   |v znesku  |X|1 |
|   |ob     |dohodki iz |  |odstavek  |– velja za | | |
|   |prenehanju |delovnega |  |188. in  |primere,  | | |
|   |pogodbe o  |razmerja  |  |tretji   |ko javni  | | |
|   |zaposlitvi |      |  |odstavek  |uslužbenec | | |
|   |po dogovoru |      |  |246. člena |ne izkaže, | | |
|   |– obdavčena |      |  |ZUJF    |da se bo  | | |
|   |      |      |  |      |po izteku | | |
|   |      |      |  |      |dogovora  | | |
|   |      |      |  |      |upokojil. | | |
|   |      |      |  |      |V primeru, | | |
|   |      |      |  |      |ko izkaže, | | |
|   |      |      |  |      |da se bo  | | |
|   |      |      |  |      |upokojil, | | |
|   |      |      |  |      |se uporabi | | |
|   |      |      |  |      |šifro J060 | | |
+-----+------------+-----------+---+-----------+-----------+-+--+
                                «.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se rubrika »stopnje dohodnine od 1. januarja 2012 (v eurih)« spremeni tako, da se glasi:
»
+------------+-----------------------------+--------------------+
|lestvica za | če znaša neto letna davčna | znaša dohodnina v |
|odmero   |    osnova v evrih    |    evrih    |
|dohodnine  +--------------+--------------+--------------------+
|od 1.    |nad      |do      |          |
|januarja  +--------------+--------------+--------------------+
|2013    |       |8.021,34   |16 %        |
|      +--------------+--------------+--------------------+
|      |8.021,34   |18.960,28   |1.283,41 + 27 % nad |
|      |       |       |8.021,34      |
|      +--------------+--------------+--------------------+
|      |18.960,28   |70.907,20   |4.236,92 + 41 % nad |
|      |       |       |18.960,28      |
|      +--------------+--------------+--------------------+
|      |       |       |25.535,16 + 50 % nad|
|      |       |       |70.907,20      |
+------------+--------------+--------------+--------------------+
                                «.
4. člen
V 5. členu se preglednica pod rubriko »vse druge vrste izplačil vrste J« spremeni tako, da se glasi:
5. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v prvem stavku črta besedilo », ki so v različnih plačnih razredih,«.
Sedemindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(27) Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in generalni direktor policije določita vrsto in vsebino podatkov o delovnem mestu ali nazivu zaposlenega, nazivu agencije ali organizacijske enote ter o naslovu prejemnika plače, ki se prikažejo na plačilni listi zaposlenega.«.
Štiriintrideseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(34) Če je javni uslužbenec ali funkcionar zaposlen za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu glede na delovni čas zaposlitve, razen dodatkov, ki se obračunajo glede na dejansko opravljene ure.«.
6. člen
V prvem odstavku 22. člena se beseda »dobijo« nadomesti z besedo »obračunajo«.
7. člen
Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-5/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2030-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost