Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2013 z dne 20. 3. 2013

Kazalo

866. Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, stran 3133.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
1. člen
V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(pogoji za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor)
(1) Šteje se, da je pogoj za umeščanje nezahtevnega in enostavnega objekta v prostor izpolnjen, če so pri nameravani gradnji teh objektov upoštevane določbe prostorskih aktov ali drugih predpisov občine.
(2) Če prostorski akt ali drug predpis občine ne določa pogojev za umeščanje enostavnega in nezahtevnega objekta v prostor, je umestitev takšnega objekta dopustna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– glede odmikov: da morajo biti najbolj izpostavljeni deli objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi bližje, ograja kot enostaven objekt in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita na mejo;
– glede dopustne namenske rabe: da namen enostavnega ali nezahtevnega objekta dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave; na kmetijski namenski rabi je dopustno graditi enostavne in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen gozdnih prometnic;
– glede dovoljenega števila objektov: da se na parceli, namenjeni gradnji, lahko postavi največ en objekt iste vrste ali več objektov različnih vrst;
– glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti: da s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvari splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopa oziroma v primeru dopolnitve obstoječe pozidave: da glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne odstopa od že zgrajenih objektov oziroma sledi tipologiji že zgrajenih objektov.
(3) Za parcelo, namenjeno gradnji, se šteje:
– gradbena parcela, ki je bila določena z upravno odločbo kot funkcionalno zemljišče ali zemljiška parcela;
– v primeru obstoječe pozidave: parcela oziroma parcele, na katerih leži objekt oziroma objekti, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za objekte, za katere posebni predpisi določajo, da je njihova gradnja v javno korist.«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-18/2013
Ljubljana, dne 19. marca 2013
EVA 2013-2430-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost