Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013

Kazalo

859. Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, stran 3095.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije sprejela
U S T A N O V I T V E N I A K T
Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
(1) Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je bil ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 106/12; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS), na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) in na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1).
(2) Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena ZJS-1 deluje kot javni sklad.
(3) Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
(4) Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(5) V delu, ki se nanaša na vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, sta soustanovitelja sklada Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: soustanovitelja).
(6) V tem ustanovitvenem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Ime sklada je: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.
(2) Sedež sklada je v Ljubljani.
3. člen
(namen)
(1) Sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in ohranjanja delovnih mest invalidov.
(2) Sklad odloča o pravicah delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in o pravicah otrok v primeru neplačevanja preživnin v skladu z ZJSRS ter o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI ter v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10; v nadaljnjem besedilu: ZIMI).
(3) Pri odločanju o pravicah in obveznostih iz prvega in drugega odstavka tega člena sklad uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pri obračunavanju in plačevanju obveznosti po ZZRZI pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
4. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) Vlada Republike Slovenije in soustanovitelja se dogovorijo, da ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, medsebojne pravice in odgovornosti pa se uredijo s tem ustanovitvenim aktom.
(2) Soustanovitelja prek svojih predstavnikov v nadzornem svetu sklada izvršujeta ustanoviteljske pravice v okviru pristojnosti nadzornega sveta.
(3) Za področje delovanja sklada je pristojno ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
(4) Če sklad ne more poravnati dospelih obveznosti, je za njihovo plačilo odgovorna Republika Slovenija solidarno s skladom.
5. člen
(pristojnosti ustanovitelja)
(1) Ustanovitelj:
– določi namen sklada, zaradi katerega je sklad ustanovljen;
– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim pogojem poslovanja;
– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala sklada;
– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo sklada;
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki sklada;
– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb in k skupnim projektom sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta in direktorja sklada;
– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja;
– odloča o likvidaciji sklada in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali s tem aktom.
(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko kot soustanovitelj v delu, ki se nanaša na vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, povečuje vrednost namenskega premoženja sklada z vplačilom dodatnih sredstev.
6. člen
(pravnoorganizacijska oblika in čas, za katerega je sklad ustanovljen)
(1) Sklad je pravna oseba javnega prava.
(2) Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
7. člen
(zastopanje sklada)
Sklad predstavlja in zastopa direktor brez omejitev.
II. DEJAVNOST SKLADA
8. člen
(dejavnosti sklada)
Dejavnosti sklada so:
– 64.300 dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov (K),
– 84.110 splošna dejavnost javne uprave (O),
– 84.12 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti (O),
– 63.11 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J),
– 63.99 drugo informiranje (J).
9. člen
(naloge Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje)
(1) Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca opravlja za sklad Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
(2) Medsebojna razmerja med skladom in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
III. ORGANA SKLADA IN NJUNE PRISTOJNOSTI
10. člen
(organa sklada)
Organa upravljanja sklada sta nadzorni svet in direktor.
11. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima sedem članov.
(2) Člani nadzornega sveta so:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance;
– predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
– predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
– predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države, in
– predstavnik delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države.
(3) Člane nadzornega sveta na predlog ministra, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Ekonomsko-socialni svet ministru predlaga imena članov nadzornega sveta iz pete in šeste alineje prejšnjega odstavka.
(4) Nadzorni svet je veljavno ustanovljen, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani nadzornega sveta morajo na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor, vodi pa jo najstarejši član nadzornega sveta, izmed sebe izvoliti predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Namestnik predsednika v odsotnosti predsednika vodi seje z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kakor jih ima predsednik nadzornega sveta.
(5) Če noben član nadzornega sveta na seji ne dobi zadostnega števila glasov za izvolitev za predsednika ali namestnika predsednika, mora direktor o tem v roku 24 ur po zaključku seje pisno obvestiti Vlado Republike Slovenije. Če sklad nima direktorja, mora vsak član nadzornega sveta o tem v roku 24 ur pisno obvestiti Vlado Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije mora v 30 dneh od prejema obvestila o neizvolitvi predsednika ali namestnika predsednika imenovati nov nadzorni svet sklada.
(6) Mandatna doba članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja od sprejetja sklepa o imenovanju člana do poteka mandata ali do novega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta.
12. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi, da sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja sklada;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja sklada;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji sklada;
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila sklada;
– predlaga ustanovitelju način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada;
– predlaga imenovanje revizorja;
– določa besedilo javnih razpisov sklada;
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih sklada in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem ustanovitvenim aktom.
13. člen
(pravice in odgovornosti članov nadzornega sveta)
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(2) Člani nadzornega sveta so kazensko in materialno odgovorni za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti ali obveznosti.
(3) Najmanj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, najmanj en član pa za pravno področje.
(4) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in povračila stroškov v skladu z uredbo, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih skladih.
(5) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo s pripadajočo dokumentacijo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja ali drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
14. člen
(sklic in odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat v enem poslovnem letu.
(2) Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik nadzornega sveta. Sejo nadzornega sveta skliče direktor javnega sklada, če tako zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta.
(3) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov.
(4) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo.
(5) Sklic seje, vodenje seje, vzdrževanja reda in način odločanja, vsebino zapisnika in drugo določi nadzorni svet s poslovnikom.
15. člen
(predčasna razrešitev člana nadzornega sveta)
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 13. člena tega ustanovitvenega akta;
– če je spremenil zaposlitev ali je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu;
– če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata ali odpovednega roka direktorja javnega sklada ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega direktorja javnega sklada.
16. člen
(direktor)
(1) Poslovanje sklada vodi direktor sklada. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta. Mandatna doba direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, in
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna.
17. člen
(postopek za imenovanje direktorja)
(1) Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja sklada na podlagi javnega natečaja.
(2) Postopek opravi komisija, ki jo izmed članov imenuje nadzorni svet.
(3) Komisija ima tri člane. Komisija izbere kandidata za direktorja. Svoj predlog kandidata predloži v predhodno mnenje nadzornemu svetu. Predlog z mnenjem nadzornega sveta pošlje Vladi Republike Slovenije.
(4) Vse postopke za imenovanje direktorja sklada mora komisija izvesti najmanj 90 dni pred potekom mandatne dobe direktorja.
(5) Predsednik nadzornega sveta je pooblaščen, da sklene pogodbo z direktorjem sklada na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju direktorja.
18. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja sklad, organizira in vodi delo ter poslovanje sklada. Pri svojem delu mora varovati poslovne skrivnosti sklada.
(2) Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja sklada in odgovarja skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
(3) Za skrbnost in odgovornost direktorja sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(4) Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada, razen aktov, ki so v izključni pristojnosti nadzornega sveta.
19. člen
(predčasna razrešitev in potek mandata direktorja)
(1) Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če ustanovitelj ne sprejme letnega poročila javnega sklada, ker meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma napačno prikazujejo stanje sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenuje ustanovitelj;
– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in ustanovitveni akt, ali ni izpolnil cilja ali ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu javnega sklada.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, vendar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, njegovo članstvo v nadzornem svetu miruje.
(3) Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka ali mandata direktorja javnega sklada.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA SKLADA
20. člen
(organiziranost sklada in način poslovanja)
(1) Sklad je organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
(2) Sklad posluje v skladu s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.
(3) Sklad sprejme splošne pogoje poslovanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
V. SREDSTVA SKLADA
21. člen
(vrednost in lastniški deleži ter upravljanje namenskega premoženja)
(1) Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 1. 2. 2013 znaša 2.494.683,69 eura, od tega je delež Republike Slovenije 900.000 eurov, delež Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 834.585,21 eura, delež Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa 760.098,48 eura.
(2) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.
(3) Sklad namensko premoženje upravlja tako, da ohranja vrednost tega premoženja, ter z njim ravna in ga upravlja v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen, in kot dober gospodarstvenik.
22. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja in soustanoviteljev)
V delu, ki se nanaša na kritje pravic invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI ter v skladu z ZIMI, Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje sredstva za doseganje namena sklada zagotavljata v višini planiranih sredstev, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa v višini sredstev, namenjenih za ohranitev zaposlitve in za pospeševanje zaposlovanja delovnih invalidov v skladu s 73. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12) in sredstev za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetji, planiranih v vsakoletnem finančnem načrtu.
23. člen
(viri sredstev za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca)
Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca zagotavljajo delodajalci, državni proračun in sklad z izterjavo terjatev iz 28. člena ZJSRS.
24. člen
(viri sredstev za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine)
Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz državnega proračuna in z izterjavo terjatev iz 28. člena ZJSRS.
25. člen
(viri sredstev za kritje pravic invalidov in delodajalcev)
(1) Sredstva za kritje pravic invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI ter v skladu z ZIMI sklad pridobiva iz:
– plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote;
– sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjenih pospeševanju zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov;
– namenskih prihodkov proračuna Republike Slovenije iz naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto premoženjsko korist po ZZRZI;
– sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih subvencioniranju plač invalidov;
– donacij in
– drugih virov.
(2) Republika Slovenija zagotavlja sredstva za kritje pravic, ki se v skladu z ZZRZI ter v skladu z ZIMI financirajo iz sklada, iz proračuna Republike Slovenije, kadar drugi prihodki sklada ne zadostujejo za kritje obveznosti sklada.
26. člen
(viri sredstev za delovanje sklada)
Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom stroškov dolžnika, iz prihodkov od financiranja in iz državnega proračuna.
27. člen
(način vodenja sredstev)
Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene, naštete v 23., 24., 25. in 26. členu tega akta.
28. člen
(sredstva iz proračuna Republike Slovenije)
Višina sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, se opredeli v letnem finančnem načrtu sklada.
VI. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA IN REVIDIRANJE
29. člen
(vodenje poslovnih knjig in poslovnih poročil)
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati letna poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo javnega sektorja, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in s svojimi splošnimi akti, če ni z ZJS-1 drugače določeno.
30. člen
(notranje revidiranje)
Sklad organizira notranje revidiranje finančnega poslovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
31. člen
(revidiranje letnega poročila)
Letno poročilo sklada revidira pooblaščeni revizor vsako leto.
VII. NADZOR
32. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem sklada opravlja minister.
(2) Minister lahko od direktorja ali nadzornega sveta sklada zahteva kakršne koli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor ali predsednik nadzornega sveta pošlje zahtevane informacije ministru. Minister lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad skladom.
(3) Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.
33. člen
(odgovornost sklada)
Sklad ima vsa pooblastila v pravnem prometu in odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(imenovanje članov novega nadzornega sveta)
(1) Vlada Republike Slovenije s sklepom imenuje člane nadzornega sveta na predlog ministra najpozneje v roku 60 dni od sprejetja tega ustanovitvenega akta.
(2) Dosedanji nadzorni svet sklada opravlja delo po tem ustanovitvenem aktu do imenovanja članov nadzornega sveta v skladu s prejšnjim odstavkom.
35. člen
(sprejetje splošnih pogojev poslovanja)
Sklad sprejme nove splošne pogoje poslovanja najpozneje v roku 60 dni od uveljavitve tega akta.
36. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega ustanovitvenega akta preneha veljati Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/09).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta ustanovitveni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-1/2013
Ljubljana, dne 18. marca 2013
EVA 2013-2611-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost