Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013

Kazalo

856. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, stran 3092.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12, 109/12) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 19. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o širitvi območja stavbnih zemljišč
I.
Ta sklep nadomešča Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 119/02, 75/04, 120/08, 16/09, 49/10 – tehnični popravek, 47/12, 14/13) (v nadaljevanju: dolgoročni in družbeni plan Občine Škocjan) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 13/99, 34/00, 119/01, 10/03, 142/04, 22/11 – tehnični popravek).
II.
Investitor, ki ima obrtno-storitveno dejavnost, je zaprosil za manjšo širitev območja stavbnih zemljišč za potrebe razširitve svoje obrtno-storitvene dejavnosti, in sicer vulkanizerstvo in avtomehanična delavnica z avtopralnico. Širitev predstavlja funkcionalno zaokrožitev gradnje na območju bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi.
III.
Širitev območja stavbnih zemljišč je potrebna za:
– povečanje zahodnega prizidka,
– ureditev pralne ploščadi za obstoječo avtopralnico,
– ureditev dostopa do zahodnega prizidka in pralne ploščadi,
– ureditev parkirišča za tovorna in osebna vozila strank delavnice,
– ureditev manipulativnih površin parkirišča in dostopa do predvidenih objektov.
IV.
V dolgoročnem in družbenem planu Občine Škocjan se razširi območje poselitve tako, da se v območje stavbnih zemljišč z razširitvijo dodatno vključi del parcele št. 580/1, k. o. Stara vas, v obsegu 865 m2 na delnem delu parcele, ki po planski namenski rabi predstavlja najboljše kmetijsko zemljišče. Širitev je namenjena potrebam obrtno-servisne dejavnosti iz II. in III. točke tega sklepa in je razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.
V.
Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v petnajstih dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12, 109/12).
VI.
Po preveritvi skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa se sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine ter prične veljati naslednji dan po objavi.
VII.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
Št. 3500-0003/2013
Škocjan, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost