Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013

Kazalo

853. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas, stran 3083.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na redni 15. seji 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli št. 104, k.o. Spodnja Nova vas (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh d.o.o., Ptuj, pod številko 03/12.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
– območje OPPN,
– ahitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
II. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)
OPPN določa pogoje za urbanistično ureditev prizidka za svinjske pitance k obstoječemu objektu, lokacijo ter oblikovanje objekta in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.
III. VSEBINA OPPN
3. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN vsebuje:
(1) Vsebine tekstualnega dela:
1. uvodno pojasnilo – splošne določbe;
opis prostorske ureditve s programom dejavnosti in umeščenost načrtovanih objektov in površin:
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro;
2. rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
3. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjevanje narave;
4. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
5. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
6. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
7. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
8. odlok.
(2) Vsebine kartografskega dela z grafičnimi načrti:
   1. Izsek iz kartografskega dela DP Občine
  Slovenska Bistrica                  M 1:2500
  2. Območje OPPN z obstoječimi parcelami        M 1:1000
  3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji   M 1:1000
  4. Ureditvena situacija                M 1:1000
  5. Ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij
  in priključevanja na gospodarsko infrastrukturo
  ter grajeno javno ter s prikazom vplivov in
  povezav s sosednjimi območji             M 1:1000
  6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
  naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev
  potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
  drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
  požarom                        M 1:1000
  7. Načrt parcelacije                 M 1:1000
(3) Priloge:
– Povzetek za javnost,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje OPPN:
Območje obdelave OPPN obsega zemljišče na parceli 104 (novonastali parc. št. 104/2 in del 104/1), k.o. Spodnja nova vas. Velikost območja je 913,00 m2.
(2) Meja območja OPPN:
Območje je locirano na južni strani obstoječega hleva tako, da zajema prizidek in interventne poti. V celoti leži na parceli 104/1, k.o. Spodnja Nova vas.
5. člen
(obstoječe razmere)
Kmetija Brumec leži na robu Spodnje Nove vasi. Kmetija Brumec je zaokrožena kmetija na kateri so prostori za proizvodnjo (hlev za prašičje pitance, hlev za piščance), prostori za skladiščenje krme (silosi), prostori za hrambo kmetijske mehanizacije, bivalni prostori ter vsa potrebna prometna in komunalna infrastruktura. Ob hlevu za prašičje pitance je izgrajena laguna za obdelavo svinskega blata. Za gojitev prašičjih pitancev imajo na kmetiji zagotovljen sistem reprodukcije. Za kvalitetno reprodukcijo so pogoji v obstoječem hlevu slabi.
6. člen
(planska in urbanistična podlaga)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod št.: 351-3/2012/4 dne 21. 2. 2012. V odločbi ministrstvo ugotavlja, da stranka Štefan Brumec izpolnjuje pogoje za vključevanje pobude v pripravo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe dejanske rabe. Vse skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11).
7. člen
(dovoljena namembnost objektov)
Namembnost območja je skladna z odločbo, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod št. 351-3/2012/4 dne 21. 2. 2012 izvedba prizidka k hlevu za prašičje pitance.
8. člen
(vrste objektov na območju OPPN)
Na območju OPPN je dovoljena gradnja:
– prizidka k obstoječemu hlevu,
– predvidenih utrjenih površin (povozne in malipulativne površine),
– enostavnih, začasnih in nezahtevnih objektov,
– infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij.
9. člen
(zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Programska izhodišča
Na obravnavanem zemljišču je skladno z investitorjevim predlogom pozidave in tehnološko zasnovo objekta predvidena naslednja zasnova: v celotni dolžini obstoječega hleva za prašičje pitance bo izveden prizidek, skupaj s potrebno prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo. Prizidek pomeni širitev obstoječega prašičjega hleva katere osnovni namen je izboljšanje počutja živali, kar je razvidno iz prikaza obstoječega stanja staleža in predvidenega stanja staleža:
             obstoječe stanje   predv. stanje
               staleža      staleža
  Plemenske svinje      do 77       do 77
  Prašiči pitanci      do 420       do 630.
Predvidena gradnja je potrebna za posodobitev tehnologije reje prašičjih pitancev. Z izgradnjo prizidka bo omogočena selitev prašičev tako, da bo možno čistiti vzrejne prostore.
Objekti na območju OPPN:
– prizidek (dozidava) hleva za prašičje pitance,
– energetska in komunalna infrastruktura,
– manipulativne in povozne površine.
Investitorjev predlog določa naslednje vrste in velikosti površin:
– površine zemljiških parcel 913,00 m2,
– pozidane površine 250,00 m2,
– utrjene površine 404,00 m2,
– zelene površine 259,00 m2.
(2) Funkcionalna in programska zasnova
Prizidek k obstoječemu hlevu bo izveden na južni strani. Zaradi naklona terena bo izveden tako, da bo sleme enokapnice prizidka locirano pod okni obstoječega hleva. Prizidek k hlevu je tehnološko zasnovan skladno s pogoji kmetijsko svetovalne službe in koristi že izgrajeno laguno na vzhodni strani kompleksa. Prizidek je namenjen predvsem izboljšanju pogojev reje (vzgoja lastne črede). Tehnologija vhlevitve je vhlevitev na sistem rešetk. Na vzhodni, južni in zahodni strani prizidka je locirana utrjena površina, ki je namenjena manipulaciji in povoznim površinam (tudi dostopu interventnih vozil).
(3) Višinska regulacija kompleksa
Višinsko bo objekt prilagojen obstoječemu objektu in terenskim danostim.
(4) Komunalna infrastruktura
Predvideni prizidek ne bo imel lastnih priključkov ampak bo navezan na obstoječe priključke, ki so dovolj dimenzionirani.
10. člen
(način urbanističnega urejanja za že pozidano območje)
Prizidek bo izvršen ob celi dolžini obstoječega hleva. Na obravnavanem območju ni ostalih obstoječih objektov.
11. člen
(odmiki objektov od parcelnih mej)
(1) Objekti so od parcelnih mej odmaknjeni najmanj 4,00 m, oziroma največ do meje ob soglasju soseda. Enostavni objekti, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja (glej Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uradni list RS, št. 37/08), so od parcelnih mej odmaknjeni za najmanj:
– objekti za lastne potrebe in začasni objekti, v skladu s prostorsko izvedbenim aktom, vendar največ do meje ob pisnem soglasju soseda;
– objekti za posode za odpadke so lahko ob parcelni meji, v ograji ob ulici;
– nezahtevni objekti, za katerega investitor pridobi gradbeno dovoljenje po posebnem skrajšanem postopku so odmaknjeni od mej v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uradni list RS, št. 37/08.
(2) Skladno prvemu odstavku 62. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, 10/02, 47/04, 102/04, 126/07) je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z OPPN samo investitor.
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Likovno-prostorska zasnova objekta v veliki meri izhaja iz njegove funkcije. Vodilo oblikovanja obravnavanega prostora so obstoječi objekti kmetijske proizvodnje.
(2) Objekt bo izveden kot enokapni prizidek k obstoječemu hlevu. Grajen bo klasično na betonskih temeljih. Enokapnica v leseni izvedbi s primerno kritino. Objekt bo dolg 55,60 m in širok 4,50 m, z razširitvijo na vzhodni in zahodni strani za potrebe ureditve povezave z obstoječim hlevom.
13. člen
(oblikovanje zemljišč in zelenih površin)
Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti zatravljene. Drevesa morajo biti najmanj za polovico končne širine krošnje odmaknjena od parcelnih mej sosedov. Zelenice in zasaditve mora redno vzdrževati lastnik.
14. člen
(odvodnjavanje zemljišč)
Meteorne vode se ne smejo izcejati na sosednja zemljišča, temveč morajo biti zajete na parceli in v nadaljevanju skupno z očiščenimi vodami iz parkirišč (lovilci olj) odpeljana do ponikovalnice.
V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
15. člen
(cestno omrežje – promet)
Obstoječa kmetija Brumec je prometno navezana na javno pot JP 941161 – Kogej–Šetar. V priključek se ne bo posegalo. Priključek dimenzijsko ustreza obstoječim in predvidenim potrebam ter pogojem upravljalca ceste. Gradnja prizidka ne bo vplivala na povečanje prometa.
16. člen
(električno omrežje)
Za potrebe kmetije je že izveden NNV elektro priključek z merilnim mestom na fasadi obstoječega piščančjega hleva. Predvideni prizidek se naveže na NNV elektro omrežje preko obstoječega omrežja v obstoječem hlevu.
17. člen
(plinsko omrežje)
Obstoječi objekt že ima urejen priključek na plin, preko lastnega plinohrama. Plin se uporablja kot energent za ogrevanje hleva. Predvideni prizidek ne bo priključen na plinovodno omrežje.
18. člen
(vodovodno omrežje)
Za potrebe kmetije je že izveden vodovodni priključek z merilnim mestom v obstoječi enostanovanjski hiši. Predvideni prizidek se naveže na vodovodno omrežje preko obstoječega vodovodnega omrežja v obstoječem hlevu in ne bo ogrevan.
19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Gnojevka: obstoječi hlev že ima urejeno odvodnjo in zbiranje gnojevke, preko dveh notranjih lagun (velikosti 120 m3 in 160 m3), ter z odvodnjo in zbiranjem v obstoječi zunanji laguni (velikost 700 m3). Za potrebe prizidka se bo gnojevko zbiralo v obstoječi laguni preko predhodnega zbiralnika kapacitete cca 50 m3. Vsi vodi za odvod gnojevke gnojna jama in zbirni kanali morajo biti načrtovani in izvedeni vodotesno.
(2) Projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja je s strani Kmetijsko svetovalne službe pristojnega Živinorejskega zavoda treba priložiti ustrezni program z gnojilnim načrtom (Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje) iz katerega mora biti razvidno predvsem:
– potrebna kapaciteta predvidene gnojne jame za polletno skladiščenje gnojevke,
– možnost neobremenjenega gnojenja z upoštevanjem končnega staleža živali,
– zadostnost in lokacija razpoložljivih kmetijskih površin za predvideno gnojenje.
Iz gnojilnega načrta mora biti jasno razvidno, da pri gnojenju niso presežene mejne vrednosti, določene z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05, 62/08, 62/28 in 113/09).
(3) Meteorna kanalizacija: meteorne vode iz strešin bodo speljane preko peskolovov v ponikanje. Če to ni možno se speljejo v bližnji vodotok, če tega ni pa razpršeno po terenu. Ponikovalniki morajo biti locirani izven povoznih površin. Meteorne vode s prometnih manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko ustrezno dimenzioniranih standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Kmetija že ima urejen TK priključek, čigar razvodna omarica je na fasadi obstoječe enostanovanjske hiše. Predvideni prizidek ne bo navezan na TK omrežje.
21. člen
(obveza priključevanja)
Stavba, ki je obravnavana v OPPN mora obvezno biti priključena na zgrajena infrastrukturna omrežja širšega območja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIRIOV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(varstvo okolja)
(1) Realizacija obravnavanega OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, ker je obravnavano območje že kmetija in se razmere ob zadostno dimenzionirani komunalni že izgrajeni infrastrukturi ne poslabšujejo.
(2) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenjevanje okolja.
23. člen
(ravnanje z odpadki)
Na območju OPPN ni predvideno zbiranje komunalnih odpadkov, saj se odpadki zbirajo že znotraj kmetije. Zbiranje in odvoz odpadkov je ustrezno urejeno.
24. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni območij ali objektov varovane narave, zato posebni ukrepi za varovanje narave niso predvideni.
25. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni objektov in območij kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
26. člen
(dostopi za komunalna in intervencijska vozila)
Za dostop intervencijskih vozil do objekta na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).
27. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje ni plazovito, nima vodotokov in visoke podtalnice ali drugih nevarnih lastnosti, zato posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso potrebni.
(2) Objekt mora biti grajeni potresno varno skladno z geotehničnim poročilom, ki mora biti osnova za vsa projektiranja na območju, ki ga obravnava predmetni OPPN.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Realizacija OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker se razmer ne poslabšujejo.
(2) Način pozidave in prometnih poti celotnega območja zagotavlja dostopnost in evakuacijo iz objekta v slučaju naravnih nesreč (potres) in v slučaju požara.
(3) Vsi objekti na območju morajo biti grajeni skladno s protipožarnimi predpisi.
(4) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju ni dovoljeno.
29. člen
(ukrepi za obrambo)
Na območju OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
VII. PARCELACIJA OBMOČJA
30. člen
(število, velikost in oblika parcel)
Parcelacija območja se za potrebe izvedbe OPPN ne bo spreminjala.
VIII. TOLERANCE
31. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri opredeljevanju parcel ni dopustno odstopanje od pogojev iz grafičnega dela OPPN.
(2) Dopustna je toleranca tlorisnih gabaritov objektov proti notranjosti parcele, vendar največ do 2,00 m.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN
32. člen
(etapnost izvajanja OPPN)
Poseg bo izveden v eni fazi.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA
33. člen
(obdobje veljavnosti odloka)
Ta odlok velja do njegovih sprememb oziroma do končane izvedbe. Ko bo izveden v celoti, se njegova veljavnost z odlokom ukine.
XI. KONČNE DOLOČBE
34. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave, Občine Slovenska Bistrica.
35. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
36. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2013-15/8
Slovenska Bistrica, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost