Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

793. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PG-4 Pongrac, stran 2832.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 (ZVO-1B), 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C (v nadaljevanju: ZPNačrt) in na podlagi 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PG-4 Pongrac
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se določi začetek postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora z oznako PG-4 Pongrac. OPPN se izdela skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave OPPN (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec sicer opredeljujejo ureditveno območje OPPN kot območje kmetijskih in gozdnih zemljišč, vendar pa je z občinskim prostorskim načrtom Občine Žalec, ki je v pripravi, predvidena prerazvrstitev v območje stavbnih zemljišč.
OPN za območje prostorske enote z oznako PG-4 določa obveznost izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
V naravi je zemljišče delno že pozidano s stanovanjskimi objekti, ostalo so travniške in njivske površine ter delno gozd. Ureditveno območje OPPN ne leži znotraj območij varovanja. Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe lastnikov zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu stanovanjske pozidave in sanacije obstoječe stavbne strukture (razpršena gradnja), rekonstrukcije in dograditve prometne, energetske in ostale komunalne infrastrukture in druge ureditve. Pravna podlaga OPPN torej so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– predlog občinskega prostorskega načrta Občine Žalec, ki je v fazi sprejemanja,
– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
3. člen
(območje ureditve)
Ureditveno območje OPPN se nahaja ob javni poti Griže–Velika Hosta, severozahodno od naselja Britne Sele in zahodno od naselja Zabukovica. Območje na severu meji na območje kmetijskih zemljišč, na jugu meji na območje kmetijskih in gozdnih zemljišč, na vzhodu meji na javno pot Griže–Velika Hosta in območje gozdnih zemljišč, na zahodu pa območje meji na območje kmetijskih in gozdnih zemljišč. V ureditveno območje so zajeta zemljišča z naslednjimi parcelami ali njihovimi deli: 837/1, 838/2, 840, 842, 851, *285, *143, 845/2, 845/1, 846/3, 846/1, 846/2, 847, 921/3, 938/3, 938/4, 938/1, 836/1, 836/2, 836/3, 836/4, 1714/6, 837/3 in 839.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, opravljenih analiz in strokovnih podlag, ki so izdelane ali se izdelujejo za OPN Žalec, po potrebi dodatne analize prostora ter pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag. Za pripravo OPPN je zagotovljen geodetski načrt z aktualnimi podatki o stanju prostora. Pri izdelavi akta se upoštevajo vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave: Analiza razvojnih pobud, Energetska zasnova, Geološko-geomehanske podlage, smernice NUP v postopku priprave OPN in Strokovne podlage za poselitev. Strokovne rešitve se načrtujejo v skladu z veljavnimi prostorskimi planskimi akti občine. V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo ali pridobijo druge strokovne podlage, kolikor se za to ugotovi utemeljena potreba s strani občine, investitorjev ali nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave akta bo potekal v naslednjih fazah in predvidenih rokih:
– izdelava dopolnilnih strokovnih podlag in
osnutka                         11 dni
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora    35 dni
– izdelava dopolnjenega osnutka             5 dni
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ
bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru
izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine
Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka OPPN                7 dni
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka         35 dni
– zavzetje stališč do pripomb iz javne razgrnitve
in potrditev                       9 dni
– izdelava predloga akta                 7 dni
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora     40 dni
– izdelava usklajenega predloga             7 dni
– obravnava in sprejem na občinskem svetu        10 dni
– objava akta, priprava končnih izvodov akta in
dostava                        10 dni.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo akta in nanj podajo mnenja so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana (mnenje o izvedbi CPVO);
2. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje;
3. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, Celje;
4. TELEKOM Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
5. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec;
6. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, Celje;
7. Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska c. 2, Koper;
8. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče;
9. Občina Žalec, Ulica Savinske čete 5, Žalec;
10. KS Griže, Migojnice 6, 3302 Griže.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje – CPVO (kolikor bo le ta potrebna) ter celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik sam.
8. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, lahko na podlagi izdanega pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec OPPN.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2013
Žalec, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti