Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

792. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci, stran 2829.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 popr., 41/07 popr.), 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 18. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Občina Puconci s tem pravilnikom določa postopke, kriterije, merila in pogoje za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za preventivne projekte in programe humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Puconci in katerih dejavnosti niso zajete v programih redne – obvezne dejavnosti, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov.
2. člen
(omejitve sofinanciranja)
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
– investicij v prostore izvajalcev programa.
3. člen
(izvajalci programov in projektov)
Izvajalci letnih programov in projektov, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, so:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini Puconci za občane Občine Puconci, kadar gre za dopolnitev njihove registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije ali dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni,
– prostovoljne in neprofitne organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo neposredno prizadeti, in imajo v svojih programih elemente socialne pomoči,
– društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo v javnem interesu in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine Puconci v okolje.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo izvajalci programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva sedež v Pomurski regiji in je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Puconci,
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Puconci,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa,
– program oziroma projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– program oziroma projekt izvajajo v Občini Puconci, za občane Občine Puconci.
II. VIŠINA SREDSTEV ZA PROGRAME SOCIALNEGAIN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
5. člen
(višina sofinanciranja)
(1) Višina sredstev za izvajanje programov in projektov se določi v proračunu Občine Puconci.
(2) Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga občinska uprava občine po sprejetju proračuna za tekoče leto, objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Puconci.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(javni razpis in objava)
(1) Programi in projekti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z določili tega pravilnika.
(2) Kjer določila za izvedbo javnega razpisa niso podrobneje določena, se smiselno uporabljajo določila 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13).
(3) Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi občinska uprava.
7. člen
(izvedba razpisa)
V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje programov in projektov socialnega in zdravstvenega varstva se izvedejo naslednja dejanja:
– župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa in s sklepom imenuje petčlansko komisijo,
– občinska uprava pripravi razpis, razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa in ga objavi,
– komisija izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– občinska uprava pozove izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v razpisu,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo besedilu razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba izda na podlagi predloga komisije sklepe o izboru prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba obvesti neizbrane izvajalce o odločitvi glede dodelitve sredstev, z utemeljitvijo odločitve,
– prejemnikom sredstev posreduje direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se v roku osmih dni odzvali na poziv k podpisu pogodbe sklene pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo programov in projektov, dogovorjenih s pogodbami.
8. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roki, če so predvidena zaporedna nakazila sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
11. druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
9. člen
(prijava na razpis)
(1) Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov oziroma projektov, za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
(2) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
(3) Prijava mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu. Predložena prijava mora biti v zapečatenem ovitku, z navedbo pošiljatelja in razpisa, na katerega se nanaša.
(4) Prijava, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
10. člen
(odpiranje prijav)
V roku dostavljene in pravilno označene prijave komisija odpira po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolnih vlog.
11. člen
(ocenitev in izbor programov, sklep o izboru)
(1) Pregled, ocenitev in izbor programov in projektov pripravi petčlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija se pri pripravi predlogov razdelitve sredstev ravna po kriterijih in merilih, ki jih določa ta pravilnik.
(3) O sofinanciranju prijavljenih programov in projektov ter razporeditvi sredstev, na podlagi predloga komisije, s sklepom odloči direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba.
(4) Na sklep direktorja občinske uprave oziroma od njega pooblaščene osebe je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa pri županu Občine Puconci. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
12. člen
(pogodbe o sofinanciranju)
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov socialnega in zdravstvenega varstva se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov. V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo odobrenih sredstev,
– obveza o pripravi in posredovanju poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa,
– dolžnost in pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik razložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
6. druga določila o pogodbenih obvezah.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnosti socialnega in zdravstvenega varstva, so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov oziroma projektov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zakonsko predpisanimi obrestmi.
(3) O nepravilnostih občinska uprava obvesti komisijo.
(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
(poročila o realizaciji)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za izvajanje socialnih in zdravstvenih programov oziroma projektov, so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov oziroma projektov ter dopolnitve poročil kolikor so k temu pozvani, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi oziroma v pozivu k dopolnitvi poročila.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV
15. člen
(odločanje komisije)
Komisija oceni prijavljene programe oziroma projekte glede na vsebine posameznih dejavnosti, pestrost programov in projektov, strokovnost in realnost ciljev, množičnost vključevanja občanov v programe ali projekte, sodelovanje izvajalca z okoljem ter odmevnost programov in projektov, ki se izvajajo v Občini Puconci oziroma za občane Občine Puconci.
16. člen
(način delitev sredstev)
(1) Sredstva za posamezne programe in projekte se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev,
– vrednost predloženega programa.
(2) Vrednost točke se določa vsako leto sproti.
17. člen
(merila in kriteriji)
Komisija upošteva pri izboru programov in projektov za sofinanciranje naslednja merila in kriterije:
1. Sedež izvajalca programa oziroma projekta s področja socialnega in zdravstvenega varstva (do 25 točk):
– Izvajalec programa oziroma projekta s področja socialnega in zdravstvenega varstva nima sedeža v Občini Puconci – 0 točk;
– Izvajalec programa oziroma projekta s področja socialnega in zdravstvenega varstva ima sedež v Občini Puconci – 25 točk.
2. Program ali projekt ima postavljene jasne cilje, ki so določeni v razpisu, uporabniki programa so jasno opredeljeni, cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov Občine Puconci (do 4 točke):
– Program ali projekt nima postavljenih jasnih ciljev, ki so bili opredeljeni v razpisu, uporabniki programa niso jasno opredeljeni, cilji programa ne izhajajo iz potreb uporabnikov Občine Puconci – 0 točk;
– Program ali projekt ima delno postavljene cilje, ki so bili opredeljeni v razpisu, uporabniki programa so delno opredeljeni, cilji programa izhajajo delno iz potreb uporabnikov Občine Puconci – 2 točki;
– Program ali projekt ima postavljene jasne cilje, ki so bili opredeljeni v razpisu, uporabniki programa so jasno opredeljeni, cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov Občine Puconci – 4 točke.
3. Program ali projekt temelji na realni finančni konstrukciji in oceni stroškov izvedbe programa ali projekta v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo v Občini Puconci (do 4 točke):
– finančna konstrukcija in ocena ter prikaz stroškov ni pregledna – 0 točk;
– finančna konstrukcija in ocena ter prikaz stroškov je delno pregledna – 2 točki;
– finančna konstrukcija in ocena ter prikaz stroškov je realna in dobro pregledna – 4 točke.
4. Program ali projekt je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov Občine Puconci (do 4 točke):
– program ali projekt ne prispeva k zmanjšanju socialnih stisk – 0 točk;
– program ali projekt delno prispeva k zmanjšanju socialnih stisk – 2 točki;
– program ali projekt v veliki meri prispeva k zmanjšanju socialnih stisk – 4 točke.
5. Program ali projekt je usmerjen v varovanje zdravja in krepitev zdravega življenjskega sloga občanov Občine Puconci (do 6 točk):
– program ali projekt ne prispeva h krepitvi zdravega življenjskega sloga – 0 točk;
– program ali projekt delno prispeva h krepitvi zdravega življenjskega sloga – 3 točke;
– program ali projekt v veliki meri prispeva h krepitvi zdravega življenjskega sloga – 6 točk.
6. Delež sofinanciranja programa ali projekta iz donacijskih sredstev in prihodkov od članarin (do 4 točke):
– delež znaša manj kot 10 % – 0 točk;
– delež znaša od 11 do 20 % – 1 točka;
– delež znaša od 21 do 30 % – 3 točke;
– delež znaša več kot 31 % – 4 točke.
7. Reference izvajalca – izvajalec predlaganega programa ali projekta že več let uspešno deluje na območju Občine Puconci oziroma izvaja programe ali projekte za občane Občine Puconci (do 6 točk):
– manj kot leto dni delovanja – 0 točk;
– od enega leta do pet let delovanja – 2 točki;
– od šest do deset let delovanja – 4 točke;
– več kot deset let delovanja – 6 točk.
8. Realnost zastavljenih ciljev programa ali projekta – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu ali projektu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja (do 4 točke):
– cilji programa ali projekta niso jasno opredeljeni – 0 točk;
– cilji programa ali projekta so jasno zastavljeni in vplivajo na ožjo populacijo – 2 točki;
– cilji programa ali projekta so jasno zastavljeni in vplivajo na širšo populacijo – 4 točke.
9. Program ali projekt vsebuje organiziranje predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo javnost v Občini Puconci oziroma za občane Občine Puconci (do 10 točk):
– program ali projekt ne vsebuje predavanj, delavnic in drugih izobraževanj – 0 točk;
– izobraževanja so organizirana samo za člane izvajalca – 5 točk;
– izobraževanja so organizirana za člane izvajalca in za širšo javnost – 10 točk.
10. Pri izvajanju programa oziroma projekta sodelujejo prostovoljci, program ali projekt vključuje njihovo izobraževanje ter usposabljanje za delo v Občini Puconci (do 8 točk):
– v programu ali projektu ne sodelujejo prostovoljci – 0 točk;
– v programu ali projektu sodeluje in se usposablja en prostovoljec – 2 točki;
– v programu ali projektu sodelujeta in se usposabljata dva prostovoljca – 4 točke;
– v programu ali projektu sodelujejo in se usposabljajo trije prostovoljci – 6 točk;
– v programu ali projektu sodeluje in se usposablja pet ali več prostovoljcev – 8 točk.
11. Povprečno število ur opravljenega prostovoljnega dela na enega prostovoljca v okviru izvajanja programa ali projekta (do 6 točk):
– manj kot 10 ur – 0 točk;
– od 10 do 30 ur – 2 točki;
– od 31 ur do 50 ur – 4 točke;
– nad 50 ur – 6 točk.
12. Program ali projekt vsebuje organizacijo in izvedbo dobrodelnih prireditev ali sodelovanje pri izvedbi prireditev občinskega pomena (do 4 točke):
– program ali projekt ne vsebuje organizacije ali sodelovanja na prireditvi – 0 točk;
– program ali projekt vsebuje sodelovanje na prireditvi občinskega pomena – 2 točki;
– program ali projekt vsebuje organizacijo in izvedbo prireditve občinskega pomena – 4 točke.
13. Program ali projekt dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialne ali zdravstvene dejavnosti (do 4 točke):
– program ali projekt ne vsebuje dejavnosti javnih služb – 0 točk;
– program ali projekt deloma vsebuje dejavnosti javnih služb – 2 točki;
– program ali projekt v celoti vsebuje dejavnosti javnih služb – 4 točke.
14. Program ali projekt ima elemente povezovanja z drugimi društvi, ustanovami in zavodi v cilju boljše dostopnosti članov in širše javnosti ter racionalizacije porabe sredstev (do 10 točk):
– program ali projekt ne vsebuje elemente povezovanja – 0 točk;
– program ali projekt deloma vsebuje elemente povezovanja – 5 točk;
– program ali projekt v veliki meri vsebuje elemente povezovanja – 10 točk.
15. Program ali projekt je dostopen članom do mesta izvajanja programa (do 4 točke):
– program ali projekt se ne izvaja v Občini Puconci – 0 točk;
– program ali projekt se izvaja delno v Občini Puconci – 2 točki;
– program ali projekt se v celoti izvaja v Občini Puconci – 4 točke.
16. Pri ocenjevanju prijavljenih programov in projektov se posebej dodelijo točke glede na število članov izvajalca, ki so invalidi, prizadeti oziroma bolni (do 8 točk):
– program ali projekt ne obravnava invalide, prizadete oziroma bolne – 0 točk;
– program ali projekt obravnava manj kot 10 invalidov, prizadetih oziroma bolnih – 2 točki;
– program ali projekt obravnava od 11 do 30 invalidov, prizadetih oziroma bolnih – 4 točke;
– program ali projekt obravnava od 31 do 50 invalidov, prizadetih oziroma bolnih – 6 točk;
– program ali projekt obravnava več kot 50 invalidov, prizadetih oziroma bolnih – 8 točk.
18. člen
(1) Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo v izvedenem programu:
– 10 do 30 članov – 5 točk;
– 30 do 50 članov – 10 točk;
– 50 do 100 članov – 50 točk;
– 100 do 200 članov – 100 točk;
– nad 200 članov – 200 točk.
(2) Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Puconci.
19. člen
Največ dva programa oziroma projekta humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij, katerih izvedba je v posebnem interesu Občine Puconci in ki bistveno prispevata k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma pomagata ljudem, ki so pomoči potrebni ter aktivno vključujeta večje število občanov Občine Puconci, se lahko dodatno točkujeta v višini do 60 % doseženih točk.
20. člen
(izločitveni dejavniki)
Komisija iz nadaljnje obravnave izloči programe ponudnika:
– če ni posredovana vsa zahtevana dokumentacija,
– ki se sofinancirajo že iz drugih proračunskih postavk,
– če dokončnega poročila, za kateri koli program oziroma projekt posameznega prijavitelja za predhodno leto, ki so ga prijavitelji dolžni oddati na predpisanih obrazcih do roka določenega v pogodbi, niso oddali.
VII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Puconci, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti