Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, stran 2828.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/11 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
1. člen
V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 52/07) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost, mora ne glede na določbe tega pravilnika voditi tudi evidence v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.«.
2. člen
V naslovu II. poglavja se beseda »izdanih« črta.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »izdane knjigovodske listine« nadomesti z besedilom »knjigovodske listine, ki dokazujejo poslovne dogodke v zvezi s prihodki, pripoznanimi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali zakonom, ki ureja dohodnino«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Evidenca se vodi vezano, na prostih listih ali računalniško. Če se vodi računalniško, mora biti kadarkoli možno kontroliranje knjiženja. Evidenco mora biti mogoče prikazati na zaslonu in po potrebi odtisniti na papirju.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko vpisa, datum vpisa, številko knjigovodske listine, datum knjigovodske listine, opis poslovnega dogodka, znesek iz knjigovodske listine, znesek prihodkov, pripoznanih po Slovenskih računovodskih standardih ali zakonu, ki ureja dohodnino, in znesek popravka prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja). Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke, ki so pomembni za izračun davka oziroma vplivajo na izračun davka«.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin se smiselno upoštevajo pravila za vpisovanje v poslovne knjige po Slovenskem računovodskem standardu 39.16.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin mora temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah, za katere se smiselno upošteva pravila iz Slovenskega računovodskega standarda 39.19. do 39.23.
(2) Evidenca knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, vključno s prenehanjem zaradi statusnega preoblikovanja, pa z dnem prenehanja. V primeru smrti fizične osebe, ki opravlja dejavnost, se evidenca zaključuje s stanjem na zadnji dan obdobja izračuna davka.
(3) Evidenca knjigovodskih listin vodena v prostih listih, se zaveže. Zaključitev evidence podpiše pooblaščena oseba. Računalniško vodena evidenca se lahko zaključi z elektronskim podpisom po postopkih iz ustreznega zakona. Evidenca se zaključi tako, da ni več mogoče vnašati podatkov vanjo oziroma, da že vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati.«.
5. člen
V 7. členu se pika na koncu prvega odstavka nadomesti z vejico ter doda besedilo »določeno v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 39.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V evidenco osnovnih sredstev se vpisujejo vse listine, ki se nanašajo na pridobitev in odtujitev oziroma izločitev osnovnih sredstev, in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 39.«.
6. člen
IV. poglavje se črta.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-859/2012/25
Ljubljana, dne 4. marca 2013
EVA 2012-1611-0173
v funkciji ministra za finance
Janez Janša l.r.
Predsednik vlade

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti