Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

790. Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, stran 2820.

Na podlagi šestega odstavka 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o načinu vračila trošarine za energente,ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa način vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (v nadaljnjem besedilu: gorivo) v skladu s prvim odstavkom 54.b člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12), količine, za katere je mogoče uveljaviti vračilo, merila za določitev normativne porabe goriva, carinski organ, ki je pristojen za vračilo, obrazec zahtevka za vračilo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) in potrebna dokazila.
2. člen
(merila za določitev normativne porabe goriva)
(1) Normativna poraba goriva se določi za koledarsko leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Republiki Sloveniji v uporabi upravičenca, kakor ju izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) oziroma zemljiški kataster, ter znaša:
– 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega sadovnjaka;
– 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada;
– 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja;
– 15 litrov na hektar kmetijskega zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem;
– 15 litrov na hektar gozda.
(2) Za uveljavljanje pravice do vračila trošarine mora skupna normativna poraba goriva znašati vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd.
3. člen
(določitev površine zemljišč)
(1) Kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi se upošteva površina GERK pod posamezno vrsto dejanske rabe, kakor je za posamezno kmetijsko gospodarstvo evidentirana v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
(2) Kot površina za gozd v uporabi se upošteva površina zemljišč, ki je po dejanski rabi v zemljiškem katastru opredeljena kot gozd, in je:
– v lasti ali uporabi kmetijskega gospodarstva, ki je pravna oseba, agrarna skupnost ali samostojni podjetnik posameznik oziroma v lasti ali uporabi nosilca in članov kmetijskega gospodarstva – kmetije ali
– v lasti ali uporabi osebe, ki ni kmetijsko gospodarstvo, in je pravna oseba, agrarna skupnost, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba – član kmečkega gospodinjstva.
(3) Za kmečko gospodinjstvo se šteje kmečko gospodinjstvo, kot je opredeljeno s predpisi o dohodnini.
4. člen
(uveljavljanje vračila za fizične osebe)
(1) Upravičenci, ki so fizične osebe in niso upravičenci kot samostojni podjetniki posamezniki, zahtevek za vračilo predložijo pri pristojnem carinskem uradu iz 7. člena tega pravilnika na Obrazcu TRO-A iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v preteklem letu, ki ga ugotovi minister za finance.
(3) Pri uveljavljanju vračila trošarine za gozd mora vlagatelj za kmetijsko gospodarstvo – kmetijo oziroma kmečko gospodinjstvo z več lastniki ali uporabniki gozda zahtevku za vračilo priložiti pooblastilo, z navedbo imena in priimka, naslova in davčne številke vseh lastnikov ali uporabnikov gozda ter njihovim podpisom.
(4) V primeru spremembe nosilca kmetijskega gospodarstva – kmetije v obdobju uveljavljanja vračila trošarine za posamezno koledarsko leto, se upravičenost do vračila prizna novemu nosilcu, če je bila ta oseba član tega kmetijskega gospodarstva na dan 30. junija leta, za katero se vračilo uveljavlja.
5. člen
(način uveljavljanja vračila za pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike)
(1) Upravičenci, ki so pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki, zahtevek za vračilo predložijo pri pristojnem carinskem uradu iz 7. člena tega pravilnika na Obrazcu TRO-B iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v mesecu za katerega se vračilo uveljavlja, ki ga ugotovi minister za finance. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
6. člen
(priznavanje računov)
(1) Za uveljavitev vračila fizičnim osebam se upoštevajo izvirniki računov o nabavi goriva. Ti se predložijo na zahtevo carinskega organa.
(2) Za uveljavitev vračila pravnim osebam, agrarnim skupnostim in samostojnim podjetnikom posameznikom se upoštevajo računi oziroma kopije izvirnikov računov, ki se glasijo na upravičenca in se priložijo zahtevku. Šteje se, da se račun glasi na upravičenca, kadar so na njem navedeni ime in priimek oziroma naziv, naslov in davčna številka upravičenca.
(3) Upravičenec lahko kot račun za gorivo upošteva tudi račun za strojno storitev, ki mu jo je izvajalec opravil na zemljišču iz 2. člena tega pravilnika. Izvajalec storitve mora v tem primeru na izdanem računu navesti količino porabljenega goriva in dati izjavo, da sam za to količino goriva ne bo uveljavljal vračila trošarine.
7. člen
(pristojni carinski organ)
(1) Pristojni carinski organ iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika je carinski urad, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
(2) Pristojni carinski organ iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika je carinski urad, ki je krajevno pristojen glede na sedež pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Za upravičence, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, je pristojen carinski urad, ki je krajevno pristojen za območje, na katerem ležijo ali pretežno ležijo zemljišča, na katera se nanaša zahtevek.
8. člen
(vračilo)
(1) Za odločanje o vračilu trošarine pridobi carinski organ podatke:
– o nosilcu in članih njegovega kmetijskega gospodarstva ter površini kmetijskih zemljišč od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, in
– o lastniku ali uporabniku gozda, članih kmečkega gospodinjstva ter o površini gozda od davčnega organa.
(2) Vračilo trošarine se upravičencu oziroma vlagatelju izplača na transakcijski račun.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07, 3/09 in 109/12 – ZTro-M).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2013
Ljubljana, dne 6. marca 2013
EVA 2013-1611-0008
v funkciji ministra za finance
Janez Janša l.r.
Predsednik vlade
 
Soglašam!
 
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti