Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

789. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012, stran 2815.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2012/739/SZVP z dne 29. novembra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP (UL L 330 z dne 30. 11. 2012, str. 21; v nadaljnjem besedilu: sklep 2012/739/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011 (UL L št. 16 z dne 19. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1117/2012 z dne 29. novembra 2012 o izvajanju člena 32(1) Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L št. 330 z dne 30. 11. 2012, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: uredba 36/2012/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI IN PRISTOJNI ORGANI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
a) v Sirijo neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz Evropske unije ali ne (v nadaljnjem besedilu: EU),
b) kupovati oborožitev in opremo iz prejšnje točke iz Sirije, ne glede na to, ali izvira iz Sirije ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, ki so izdelani ali prirejeni za obvladovanje nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, ki je našteta v točkah od i do k, ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da tak posel vnaprej odobri ministrstvo, pristojno za obrambo, ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:
a) nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za dobrodelno ali zaščitno uporabo ali za programe Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: ZN) in EU za vzpostavljanje institucij ali za operacije EU in ZN za krizno upravljanje;
b) nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materialom za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v Siriji.
(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Sirijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje EU ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij ter z njimi povezano osebje.
3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam, navedenim v prilogi I k sklepu 2012/739/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,
c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (v nadaljnjem besedilu: OVSE).
(3) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme pri ukrepih iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
a) nujnimi človekoljubnimi potrebami ali
b) udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU ali država članica EU, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Siriji.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet EU. Šteje se, da je bila predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje.
(7) Kadar se na podlagi tega člena osebam dovoli vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) V skladu z uredbo 36/2012/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 3. člena uredbe 36/2012/EU, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo,
– ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, v zvezi z drugim odstavkom 2.a člena, 2.b členom, tretjim odstavkom 3. člena in točke a četrtega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU,
– ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v zvezi z drugim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 5. člena uredbe 36/2012/EU,
– carinski organi v zvezi s 7. členom, prvim odstavkom 10. člena in drugim odstavkom 12. člena uredbe 36/2012/EU,
– ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi predhodnega mnenja stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe (v nadaljnjem besedilu: skupine) iz 7. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZOUPAMO), v zvezi s točko b četrtega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU ter v zvezi s 16., 17., 18., 20., 20.a, 21. in 21.a členom navedene uredbe,
– Banka Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 19. člena uredbe 36/2012/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi z 29. členom uredbe 36/2012/EU.
(2) V zvezi z izvajanjem uredbe 36/2012/EU po prvi alineji prvega odstavka tega člena se:
– pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prvega odstavka 2.a člena uredbe 36/2012/EU štejejo za »izvoz« v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: uredba 428/2009/ES) in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZNIBDR);
– v skladu z uredbo 36/2012/EU za izdajo dovoljenj smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obveznosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z uredbo 428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi III k uredbi 36/2012/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v Sirijo neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne (točka a prvega odstavka 2. člena te uredbe);
b) kupuje oborožitev in opremo iz prejšnje točke iz Sirije ne glede na to, ali izvira iz Sirije ali ne (točka b prvega odstavka 2. člena te uredbe).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno proda, dobavi, prenese ali izvozi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo in je navedena v prilogi I k uredbi 36/2012/EU (točka a prvega odstavka 2. člena uredbe 36/2012/EU);
b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno dobavi, prenese ali izvozi opremo, blago ali tehnologijo, navedeno v prilogi IA k uredbi 36/2012/EU, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo ali proizvodnjo in vzdrževanje proizvodov, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo (točka a prvega odstavka 2.a člena uredbe 36/2012/EU);
c) ne pridobi predhodnega dovoljenja za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, blaga ali tehnologije, navedene v prilogi IX k uredbi 36/2012/EU, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo ali proizvodnjo in vzdrževanje proizvodov, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo, ne glede na to, ali ima poreklo v EU ali ne, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji (prvi odstavek 2.b člena uredbe 36/2012/EU);
d) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno daje tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama vojaškega blaga EU (UL C 85 z dne 22. 3. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega na skupnem seznamu (točka a prvega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU);
e) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z opremo, blagom ali tehnologijo iz priloge I ali IA, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo ali za izdelavo in vzdrževanje izdelkov, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo (točka b prvega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU);
f) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ali iz priloge I ali IA k uredbi 36/2012/EU ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja ter zavarovanja in pozavarovanja, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga in tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje povezane tehnične pomoči, ali tem osebam zagotavljanja financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanje in pozavarovanje ter posredniške storitve v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem za nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije s skupnega seznama (točka c prvega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU in drugi odstavek 2.a člena sklepa 2011/782/SZVP);
g) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je obiti prepovedi iz točke a prvega odstavka 2. člena, točke a prvega odstavka 2.a člena in točk od a do c prvega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU (točka b prvega odstavka 2. člena, točka b prvega odstavka 2.a člena in točka d prvega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU);
h) ne pridobi predhodnega dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z opremo, blagom ali tehnologijo iz priloge IX k uredbi 36/2012/EU ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo take opreme, blaga in tehnologije, neposredno ali posredno kakršni koli osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v Siriji (točka a četrtega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU);
i) ne pridobi predhodnega dovoljenja za zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijo iz priloge IX, vključno s subvencijami, posojili in zavarovanji kreditnih izvoznih poslov, ter zavarovanja in pozavarovanja, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga in tehnologije ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči kakršni koli osebi, subjektu ali organu v Siriji ali za uporabo v Siriji (točka b četrtega odstavka 3. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez potrebnega dovoljenja osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji:
a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža opremo, tehnologijo ali programsko opremo iz priloge V k uredbi 36/2012/EU, ne glede na to, ali izvira iz EU ali ne (prvi odstavek 4. člena uredbe 36/2012/EU);
b) neposredno ali posredno poskrbi za tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z opremo, tehnologijo in programsko opremo iz priloge V k uredbi 36/2012/EU ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo opreme in tehnologije iz priloge V k uredbi 36/2012/EU ali z zagotavljanjem, nameščanjem, uporabo ali posodabljanjem katere koli programske opreme iz priloge V k uredbi 36/2012/EU (točka a prvega odstavka 5. člena uredbe 36/2012/EU);
c) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč, povezano z opremo, tehnologijo in programsko opremo iz priloge V k uredbi 36/2012/EU (točka b prvega odstavka 5. člena uredbe 36/2012/EU);
d) zagotavlja kakršne koli storitve v zvezi s spremljanjem ali prestrezanjem spletnih ali telefonskih komunikacij Siriji, njeni vladi, njenim javnim organom, korporacijam ali agencijam ter vsem sirskim osebam ali subjektom, ki delujejo v njenem imenu ali po njenih navodilih ali v njihovo neposredno ali posredno korist (točka c prvega odstavka 5. člena uredbe 36/2012/EU);
e) zavestno in namerno sodeluje pri kakršnih koli dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk od a do c prvega odstavka 5. člena uredbe 36/2012/EU (točka d prvega odstavka 5. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) uvaža surovo nafto ali naftne derivate v EU, ki izvirajo iz Sirije ali so bili izvoženi iz te države (točka a 6. člena uredbe 36/2012/EU);
b) kupuje surovo nafto ali naftne derivate, ki so v Siriji ali iz te države izvirajo (točka b 6. člena uredbe 36/2012/EU);
c) prevaža surovo nafto ali naftne derivate, če izvirajo iz Sirije ali se iz te države izvažajo v katero koli drugo državo (točka c 6. člena uredbe 36/2012/EU);
d) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zavarovanjem in pozavarovanjem, v povezavi z določbami iz točk a do c 6. člena uredbe 36/2012/EU (točka d 6. člena uredbe 36/2012/EU);
e) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje prepovedim iz točk a do d 6. člena uredbe 36/2012/EU (točka e 6. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) sirskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Siriji:
– neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža opremo ali tehnologijo iz priloge VI k uredbi 36/2012/EU (prvi odstavek 8. člena uredbe 36/2012/EU);
– neposredno ali posredno daje tehnično pomoč ali opravlja posredniške storitve, ki so povezane z opremo in tehnologijo iz priloge VI k uredbi 36/2012/EU ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz priloge VI k uredbi 36/2012/EU (točka a 9. člena uredbe 36/2012/EU);
– neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč, povezano z opremo in tehnologijo iz priloge VI k uredbi 36/2012/EU (točka b 9. člena uredbe 36/2012/EU);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk a ali b 9. člena uredbe 36/2012/EU (točka c 9. člena uredbe 36/2012/EU);
b) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža nove sirske bankovce in kovance, natisnjene oziroma kovane v EU, v Centralno banko Sirije (11. člen uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če sirski vladi, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki Sirije, osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom:
a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VIII k uredbi 36/2012/EU, ne glede na to, ali imajo poreklo v EU ali ne (točka a prvega odstavka 11.a člena uredbe 36/2012/EU);
b) neposredno ali posredno kupuje, uvaža ali prevaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VIII k uredbi 36/2012/EU, ne glede na to, ali ima zadevni predmet poreklo v Siriji ali ne (točka b prvega odstavka 11.a člena uredbe 36/2012/EU);
c) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk a in b 11. a člena uredbe 36/2012/EU (točka c prvega odstavka 11.a člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v Sirijo neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža luksuzno blago, navedeno v prilogi X k uredbi 36/2012/EU (točka a prvega odstavka 11.b člena uredbe 36/2012/EU);
b) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje prepovedi iz točke a prvega odstavka 11. b člena uredbe 36/2012/EU (točka b prvega odstavka 11.b člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža opremo ali tehnologijo, namenjeno uporabi pri gradnji ali nameščanju novih elektrarn v Siriji, kakor je navedeno v prilogi VII k uredbi 36/2012/EU (točka a prvega odstavka 12. člena uredbe 36/2012/EU);
b) neposredno ali posredno zagotavlja finančno ali tehnično pomoč v zvezi s kakršnim koli projektom iz točke a prvega odstavka 12. člena uredbe 36/2012/EU (točka b prvega odstavka 12. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) sirskim osebam, subjektom ali organom iz drugega odstavka 13. člena uredbe 36/2012/EU odobri kakršno koli finančno posojilo ali kredit (točka a prvega odstavka 13. člena uredbe 36/2012/EU);
b) v sirskih osebah, subjektih ali organih iz prejšnje točke pridobi ali poveča lastniški delež (točka b prvega odstavka 13. člena uredbe 36/2012/EU);
c) s sirskimi osebami, subjekti ali organi iz točke a tega odstavka ustanovi kakršno koli skupno podjetje (točka c prvega odstavka 13. člena uredbe 36/2012/EU);
d) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk a do c prvega odstavka 13. člena uredbe 36/2012/EU.
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz prilog II in II a k uredbi 36/2012/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo (prvi odstavek 14. člena uredbe 36/2012/EU);
b) osebam, subjektom ali organom iz prilog II in II a k uredbi 36/2012/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 14. člena uredbe 36/2012/EU);
c) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 14. člena uredbe 36/2012/EU (tretji odstavek 14. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če osebam, subjektom ali organom iz točk i do iv 24. člena uredbe 36/2012/EU neposredno ali posredno proda ali od njih kupi državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. januarju 2012, ali če tem osebam zagotovi posredniške storitve, jim pomaga pri izdaji takih obveznic, zagotavlja oglaševanje ali druge storitve v zvezi s takimi obveznicami (točke a do c 24. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznujejo:
a) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 35. člen uredbe 36/2012/EU, če pri sirski kreditni ali finančni instituciji odpre nov bančni račun ali sklene nov korespondenčni bančni odnos ali v Siriji odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico, hčerinsko družbo ali skupno podjetje (točke a do d prvega odstavka 25. člena uredbe 36/2012/EU);
b) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v imenu sirske kreditne ali finančne institucije ali zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe v EU (točka b drugega odstavka 25. člena uredbe 36/2012/EU);
c) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če sirski kreditni ali finančni instituciji omogoči pridobitev ali povečanje deleža ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, za katero se uporablja 35. člen uredbe 36/2012/EU (točka d drugega odstavka 24. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) subjektom iz podtočk i in ii točke a prvega odstavka 26. člena uredbe 36/2012/EU zagotavlja zavarovanje ali pozavarovanje (točka a prvega odstavka 26. člena uredbe 961/2010/EU);
b) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepu iz točke a prvega odstavka 26. člena uredbe 36/2012/EU (točka b prvega odstavka 26. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če sirski vladi, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam ali drugim osebam ali subjektom, ki vlagajo zahtevke prek nje ali v njeno korist, v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, na katere izvedbo so posredno ali neposredno, v celoti ali deloma vplivali ukrepi, uvedeni z uredbo 36/2012/EU, odobri terjatev, vključno z zahtevki za odškodnino ali nadomestilo ali podobnimi terjatvami, kakršni so zahtevki za terjatev, globe ali uveljavljanje jamstev, zahtevki za podaljšanje ali izplačilo obveznice, finančne garancije, vključno s terjatvami iz akreditivov in podobnimi instrumenti.
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi prispevali k spoštovanju obveznosti iz uredbe 36/2012/EU, kakršna je na primer zamrznitev računov in zneskov v skladu s 14. členom uredbe 36/2012/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge III k uredbi 36/2012/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh organov Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 29. člena uredbe 36/2012/EU);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge III k uredbi 36/2012/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 29. člena uredbe 36/2012/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
20. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 36/2012/EU po svojih pooblastilih iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe 36/2012/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(1) Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/11 (Uradni list RS, št. 59/11).
(2) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-10/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1811-0042
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti