Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

788. Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F), stran 2814.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca 2013.
Št. 003-02-3/2013-7
Ljubljana, dne 13. marca 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O FUNKCIONARJIHV DRŽAVNIH ORGANIH (ZFDO-F)
1. člen
V Zakonu o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJZ in 109/12) se za 13. členom doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Član Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni svet) ima pravico do plačila za opravljanje funkcije ter do povračila stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljanjem funkcije.
Višina plačila za opravljanje funkcije podpredsednika in člana državnega sveta lahko znaša mesečno največ tretjino osnovne plače predsednika državnega sveta.
Višino plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov podpredsednika in člana državnega sveta določi državni svet s svojim aktom, v katerem določi tudi pogoje, ob katerih jim plačilo pripada.«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 62. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odločba US).
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je ta zakon uveljavljen.
Št. 020-01/12-10/17
Ljubljana, dne 5. marca 2013
EPA 855-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti