Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Kazalo

787. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), stran 2813.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca 2013.
Št. 003-02-3/2013-8
Ljubljana, dne 13. marca 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONAO VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-G)
1. člen
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 55/09 – odločba US, 38/10 – ZUKN in 8/12) se v prvem odstavku 8. člena tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izobraževanje, znanost in šport,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– kulturo,«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– notranje zadeve in javno upravo,«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– pravosodje,«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,«.
2. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V kabinetu predsednika vlade se imenuje državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud.«.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta novi tretji in četrti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odločba US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G in 21/12; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v treh mesecih od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.
Od dne, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z delovnimi področji Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, razen delovnega področja, ki se nanaša na naloge ustvarjanja, umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, slovenskega jezika in verskih skupnosti, kot jih določa 39. člen Zakona o državni upravi;
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo kot Ministrstvo za pravosodje z delovnimi področji Ministrstva za pravosodje in javno upravo, razen delovnega področja, ki se nanaša na naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, elektronskega poslovanja, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države ter naloge na področju lokalne samouprave, in delom delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na organizacijo in status državnega tožilstva, pravosodni nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, pravosodno upravo za področje državnega tožilstva, mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč v delu, ki se nanaša na državna tožilstva, kot jih določata 37. in 34. člen Zakona o državni upravi;
– Ministrstvo za notranje zadeve kot Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo z delovnimi področji Ministrstva za notranje zadeve, razen delovnega področja, ki se nanaša na organizacijo in status državnega tožilstva, pravosodni nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, pravosodno upravo za področje državnega tožilstva, mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč v delu, ki se nanaša na državna tožilstva, in delom delovnega področja Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki se nanaša na naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, elektronskega poslovanja, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države ter naloge na področju lokalne samouprave, kot jih določata 34. in 37. člen Zakona o državni upravi.
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, se ustanovi Ministrstvo za kulturo in s tem dnem pridobi status proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge na področjih ustvarjanja, umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, slovenskega jezika in verskih skupnosti.
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva iz drugega in tretjega odstavka tega člena prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe. Potek prevzema podrobneje ureja vlada.
Kandidati za ministra za izobraževanje, znanost in šport, ministra za kulturo, ministra za notranje zadeve in javno upravo ter ministra za pravosodje se predstavijo delovnim telesom Državnega zbora Republike Slovenije za tista delovna področja, na katerih bodo v skladu z Zakonom o državni upravi in določbami drugega in tretjega odstavka tega člena opravljali funkcijo ministra.
Minister, pristojen za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, minister, pristojen za notranje zadeve, minister, pristojen za pravosodje in javno upravo ter minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve, nadaljujejo z opravljanjem tekočih poslov do prisege nove Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-12/13-12/13
Ljubljana, dne 5. marca 2013
EPA 1017-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti