Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

780. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, stran 2758.

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter 6. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(namen ustanovitve)
Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja se ustanovi zaradi zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(ustanoviteljstvo)
(1) Ustanovitelj Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa za njo uresničuje Vlada Republike Slovenije.
(2) Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravni naslednik javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki je bila ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06 in 64/12).
(3) Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.
3. člen
(ime zavoda)
(1) Ime zavoda: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
(2) Skrajšano ime: CMEPIUS.
(3) Ime zavoda v angleškem jeziku: Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes.
(4) Skrajšano ime v angleščini: CMEPIUS.
4. člen
(sedež zavoda)
Poslovni sedež zavoda: Ob železnici 30a, Ljubljana.
5. člen
(žig in znak zavoda)
(1) Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.
(2) S statutom zavoda se določi znak in grafična oblika imena zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(javna služba)
(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba na naslednjih področjih:
– O/84.110 – splošna dejavnost javne uprave,
– O/84.120 – urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/91.011 – dejavnost knjižnic.
(2) Naloge zavoda v okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka so:
A. Opravljanje nalog nacionalnih agencij za programe Evropskih skupnosti:
– naloge nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje in drugih programov Evropskih skupnosti s področja izobraževanja in usposabljanja, ki ga bodo ob zaključku nadomestili,
– druge naloge Evropske komisije in drugih evropskih institucij s področja izobraževanja in usposabljanja.
B. Tehnično-strokovna podpora študijski izmenjavi študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na podlagi državnih, dvostranskih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja za izobraževanje, za katero je vsebinsko nosilec ministrstvo, pristojno za izobraževanje:
– dejavnosti, ki jih izvaja nacionalna agencija programa CEEPUS in dejavnosti, ki jih izvaja kot nacionalna agencija za dvostranske in druge izmenjave mednarodnih štipendij,
– dejavnosti v zvezi s programom štipendiranja zamejskih Slovencev in potomcev Slovencev po svetu ter mednarodno mrežo srednjih šol United World Colleges (UWC), še posebej z UWC iz Devina pri Trstu,
– vzpostavitev in vzdrževanje nacionalne in mednarodne ponudbe mobilnosti in sodelovanja pri projektih, objava ponudbe tujih štipendij,
– štipendiranje izobraževanja, namenjenega pedagoškim delavcem iz zamejstva.
C. Tehnično-strokovna podpora dejavnostim ministrstva, pristojnega za izobraževanje, namenjenim Slovencem v zamejstvu in po svetu.
D. Druge naloge:
– podporne dejavnosti za vsa navedena programska področja,
– priprava in izdaja publikacij ter drugega informacijskega gradiva,
– organizacija in izvedba konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj,
– izdelava analiz in strokovnih podlag s področja mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.
(3) Zavod izvaja strokovno-tehnične in administrativne naloge programov mobilnosti in štipendiranja, ki jih financira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, po proračunskih postavkah, določenih, glede na naloge, ki jih zavod opravlja za to ministrstvo.
7. člen
(druge dejavnosti)
Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, so določene v prilogi tega sklepa, ki je njegov sestavni del.
IV. ORGANI IN NOTRANJA ORGANIZACIJA
8. člen
(organi)
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe za posamezna strokovna področja, ki jih opredeli s statutom.
9. člen
(svet zavoda)
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja sedem članov, od katerih:
– pet članov imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, od tega tri na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, in dva na predlog ministrstva, pristojnega za finance,
– enega člana predstavnika uporabnikov imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, ter s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za finance,
– enega člana izvolijo delavci zavoda.
(2) Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja. Predstavniki zaposlenih se volijo z enotne volilne liste. Podrobnejša pravila glede izvolitve predstavnikov zaposlenih v zavodu se določijo s statutom.
(3) Svet zavoda se konstituira, ko se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica in ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta zavoda.
(4) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda, najpozneje v 30 dneh od imenovanja oziroma izvolitve večine članov sveta.
(5) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve. Člani sveta so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta med seboj.
(6) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
(7) Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdružljiva,
– odstopi,
– izgubi status, v katerem je bil izvoljen ali imenovan, ali
– je razrešen.
(8) Podrobnejša pravila glede volitev, nadomestnih volitev ter predčasnih razrešitev predstavnikov zaposlenih se določi s statutom.
(9) Svet zavoda lahko določi podrobnejša pravila svojega delovanja s poslovnikom.
10. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
(1) Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda v skladu z zakoni, tem sklepom in statutom,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa, s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema program dela in finančni načrt zavoda in poročilo o njunem uresničevanju,
– daje mnenje k predlogu akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma s tem sklepom.
(2) K statutu, programu dela in finančnemu načrtu ter poročilu o njunem izvrševanju mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanovitelja.
11. člen
(vodenje zavoda)
Direktor je poslovodni organ zavoda in zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda.
12. člen
(imenovanje direktorja)
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, na podlagi izvedenega javnega razpisa.
(2) Mandat direktorja je štiri leta in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
(3) Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od uradnih jezikov Evropske unije.
13. člen
(naloge direktorja)
(1) Naloge direktorja so:
– zastopa in predstavlja zavod ter skrbi za zakonito poslovanje zavoda,
– načrtuje, organizira in vodi poslovanje zavoda,
– pripravlja program dela in finančni načrt ter poročila o njunem uresničevanju,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in druge interne splošne akte okviru svojih pristojnosti,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz delovnega področja zavoda,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami ter pristojnimi ministrstvi in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju.
(4) Direktor lahko za nadomeščanje v času svoje odsotnosti ali za opravljanje določenih nalog iz prvega odstavka tega člena pisno pooblasti strokovnega delavca zavoda.
14. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor se razreši pred potekom mandata, če:
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih direktorju preneha delovno razmerje po samem zakonu, ali
– sam zahteva razrešitev.
(2) Svet zavoda mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih izjavi.
15. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Če direktorju preneha funkcija pred iztekom mandata ali mu poteče mandat pred izbiro novega direktorja oziroma če le-ta ne nastopi funkcije, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja brez javnega razpisa. Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja se ne zahteva izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 12. člena tega sklepa, razen pogoja izobrazbe.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan največ za eno leto.
16. člen
(strokovni svet)
(1) Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge s tem sklepom oziroma s statutom določene naloge. Oblikuje se tako, da so zastopane vse dejavnosti zavoda.
(2) Člane strokovnega sveta na predlog direktorja imenuje svet zavoda. Strokovni svet vodi predsednik, ki ga izmed sebe izberejo člani strokovnega sveta.
(3) Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in trajanje mandata strokovnega sveta se določi s statutom.
17. člen
(notranja organizacija)
Notranjo organizacijo zavoda določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
18. člen
(ustanovitveno premoženje)
Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje v obsegu, ki ga je upravljal Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja in ga izkazuje v bilanci na dan 31. decembra 2012.
19. člen
(viri financiranja)
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz državnega proračuna,
– iz evropskih sredstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili ter
– iz drugih virov.
20. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje nalog iz 6. člena tega sklepa v skladu s predpisi in splošnimi ter posamičnimi izvršilnimi akti pristojnih organov.
(2) Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja zavodu iz državnega proračuna za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, se določi z letno pogodbo o financiranju zavoda na podlagi letnega programa in finančnega načrta zavoda.
21. člen
(uporaba in upravljanje s stvarnim premoženjem)
(1) Zavod uporablja nepremično stvarno premoženje, ki ga ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje dejavnosti v skladu s tem sklepom. Zavod lahko izvaja naloge oziroma dejanja, ki spadajo v okvir upravljanja s premoženjem na podlagi izrecnega pooblastila ustanovitelja.
(2) Stvarno premoženje, ki si ga je oziroma ga pridobi zavod iz drugih virov, ne glede na način pridobitve, se obravnava enako kot stvarno premoženje zavoda, ki mu ga zagotovi ustanovitelj, v skladu s predpisi in tem sklepom.
(3) Zavod vodi evidenco stvarnega premoženja iz prejšnjih odstavkov tega člena in podatke iz te evidence vsaj enkrat letno pošlje pristojnim organom v skladu s predpisi.
(4) Zavod s skrbnostjo dobrega gospodarja uporablja stvarno premoženje za izvajanje dejavnosti, določenih s tem sklepom.
(5) Zavod lahko daje v uporabo stvarno premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, v skladu s predpisi in pod pogoji, ki jih določi v imenu ustanovitelja ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Zavod lahko najema prostore in opremo za izvajanje svojih dejavnosti v skladu s predpisi, vendar le ob soglasju ter pod pogoji, ki jih določi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
(6) Zavod obvešča ministrstvo, pristojno za izobraževanje, in druge pristojne organe o stanju oziroma spremembah v zvezi s stvarnim premoženjem in jim izroči vse listine in druga dokazila, ki se nanašajo na gospodarjenje z njim, zlasti pa o pravnih poslih iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(obseg odgovornosti zavoda)
(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
(2) Za obveznosti zavoda iz drugih dejavnosti jamči zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
23. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
(1) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z 20. členom tega sklepa.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
24. člen
(poraba presežka prihodkov in kritje primanjkljaja)
(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
(2) O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
25. člen
(nadzor nad delom)
(1) Delo zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
(2) Finančno poslovanje zavoda nadzirata ministrstvo, pristojno za finance, in Računsko sodišče Republike Slovenije.
26. člen
(pooblastila v pravnem prometu)
(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, določenih s tem sklepom.
(2) Zavod mora pred sklenitvijo pravnega posla o brezplačni pridobitvi stvarnega premoženja pridobiti soglasje ustanovitelja.
27. člen
(vodenje računovodskih evidenc in poslovne dokumentacije)
(1) Zavod vodi računovodske evidence in izdela letna poročila o finančnem poslovanju v skladu s predpisi o računovodstvu in finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava ter navodilih ustanovitelja.
(2) Zavod ima vsaj en podračun enotnega zakladniškega računa države, registriran pri pristojni upravi za javna plačila.
VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
28. člen
(javnost dela)
(1) Delo zavoda je javno. Direktor ali oseba, ki jo pooblasti, obvešča javnost o delu zavoda.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s statutom zavoda.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(svet zavoda)
Dosedanji svet zavoda nadaljuje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
30. člen
(vodenje zavoda)
Dosedanja direktorica zavoda nadaljuje svoj mandat do njegovega izteka.
31. člen
(veljavnost splošnih aktov)
Svet zavoda mora uskladiti akte zavoda z določbami tega sklepa v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
32. člen
(pravno nasledstvo zavoda)
(1) Zavod ohranja status pravne osebe javnega prava, tako kot je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 20. 6. 2003 s sklepom številka Srg 2003/03198 (številka registrskega vložka 1/37998/00), z vsemi pravicami in obveznostmi, ki jih je imel do uveljavitve tega sklepa.
(2) Sprejetje tega sklepa ne vpliva na delovnopravna razmerja zaposlenih v zavodu.
33. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega ustanovitvenega akta)
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06 in 64/12).
34. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-8/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-3330-0141
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
Priloga

Druge dejavnosti zavoda so:
C/18.130 – priprava za tisk in objavo,
C/18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev razpisa,
J/58.110 – izdajanje knjig,
J/58.140 – izdajanje revij in druge periodike,
J/58.190 – drugo založništvo, 
J/62.010 – računalniško programiranje, 
J/62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
J/63.990 – drugo informiranje,
M/72.100 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/73.110 – dejavnost oglaševalskih agencij,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
N/82.990 – drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/91.011 – dejavnost knjižnic,
S/96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.