Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

779. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, stran 2757.

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06 in 76/11) se v 1. členu številka »192,3« nadomesti s številko »191,0«.
2. člen
V 2. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Akumulacijski bazen je vodni objekt, namenjen posebni rabi vode za proizvodnjo električne energije. Če obstaja nevarnost škodljivega delovanja voda, lahko deluje akumulacijski bazen tudi kot vodni objekt, namenjen varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Akumulacijski bazen se lahko uporablja tudi za druge namene, in sicer zlasti rekreacijsko športne, turistične in za potrebe namakanja, če to bistveno ne poslabša pogojev za izvajanje vodne pravice.«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Pojav evtrofikacije se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.«.
V tretjem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v času gradnje objektov in naprav za posebno rabo vode, ki je ogrožena zaradi gradnje teh objektov in naprav, in trajanja koncesije za pretok 100-letnih visokih voda,«, v štirinajsti alineji pa se beseda »potenciala« nadomesti z besedo »stanja« ter pika nadomesti z vejico in za njo dodata novi petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasita:
»– monitoringe stanja voda pred posegom, v času gradnje in v času obratovanja,
– uporabo akumulacijskega bazena tudi za splošno rabo ali oskrbo s pitno vodo, če to bistveno ne poslabša pogojev izvajanja njegove vodne pravice.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobnejša delitev stroškov med koncedentom in koncesionarjem, potrebnih za izvedbo ukrepov iz šeste alineje prejšnjega odstavka, se določi v koncesijski pogodbi ob upoštevanju obveznosti države, da zagotavlja poplavno varnost objektov in naprav za pretok 100-letnih visokih voda, ki ne vključuje prostorskih ureditev, povezanih z izvajanjem vodne pravice po tej uredbi.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se v besedilo »uveljavitve prostorskega akta« nadomesti z besedilom »pridobitve uporabnega dovoljenja«.
5. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačilo za koncesijo se med državo in med Mestno občino Ljubljana in Občino Medvode razdeli v razmerju 50 : 50, med državo in med občinami Dol pri Ljubljani, Litija, Trbovlje in Laško v razmerju 40 : 60 in med državo in med občinama Zagorje ob Savi in Hrastnik pa v razmerju 30 : 70.«.
6. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Višina plačila za koncesijo ne presega 10% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v električno omrežje oddane električne energije. Podrobneje se višina plačila za koncesijo in njeno prilagajanje ter način njenega plačevanja določi v koncesijski pogodbi.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-13/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-2330-0231
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost