Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

774. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002, stran 2748.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z mrežo Al Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2002/402/SZVP z dne 27. maja 2002 Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim osebam, skupinam, podjetjem in entitetam v zvezi z njimi in ki razveljavlja Skupna stališča 96/746/SZVP, 1999/727/SZVP, 2001/154/SZVP in 2001/771/SZVP (UL L št. 139 z dne 29. 5. 2002, str. 4), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2011/487/SZVP z dne 1. avgusta 2011 o spremembi Skupnega stališča 2002/402/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim osebam, skupinam, podjetjem in entitetam v zvezi z njimi (UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 73), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2002/402/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi sankcije za prekrške iz te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al Kaida (UL L št. 139 z dne 29. 5. 2002, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1187/2012 z dne 11. decembra 2012 o stoštiriinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (UL L št. 338, 12. 12. 2012, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 881/2002/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, ali državljanom Republike Slovenije zunaj Republike Slovenije je prepovedano fizičnim in pravnim osebam, skupinam in entitetam, določenim v prilogi I Uredbe 881/2002/ES neposredno ali posredno pošiljati, prodajati in posredovati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, ki so izdelane za omejevanje gibanja ljudi in katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, ki so izdelani ali prirejeni za obvladovanje nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, ki je našteta v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči vsem osebam, določenim v prilogi I Uredbe 881/2002/ES.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja v primerih, ko je vstop ali tranzit potreben zaradi zahtev sodnega postopka ali če odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ustanovljen na podlagi šestega odstavka resolucije Varnostnega sveta 1267 (2001) v posameznih primerih odloči, da je vstop ali tranzit upravičen, tudi če je to neposredno povezano s podpiranjem prizadevanj afganistanske vlade za spodbujanje sprave.
(3) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki o odobritvi izjem obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje.
(4) Kadar se na podlagi drugega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
III. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če fizičnim in pravnim osebam, skupinam in entitetam iz priloge I Uredbe 881/2002/ES, ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, ali s strani državljana Republike Slovenije zunaj ozemlja Republike Slovenije neposredno ali posredno pošilja, prodaja in posreduje orožje in pripadajoči material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno (2. člen uredbe).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolaga ali jih nadzoruje fizična ali pravna oseba, subjekt, organ ali skupina, ki je navedena v prilogi I Uredbe 881/2002/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 881/2002/ES);
b) neposredno ali posredno daje na razpolago ali v njihovo korist sredstva fizični ali pravni osebi, subjektu, organu ali skupini, ki je navedena v prilogi I Uredbe 881/2002/ES (drugi odstavek 2. člena Uredbe 881/2002/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če fizični ali pravni osebi, subjektu, organu ali skupini, ki je navedena v prilogi I Uredbe 881/2002/ES, neposredno ali posredno zagotavlja tehnično svetovanje, pomoč ali usposabljanje v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki zlasti vključujejo usposabljanje in pomoč glede proizvodnje, vzdrževanja in uporabe orožja ter s tem povezanega materiala vseh vrst (3. člen Uredbe 881/2002/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti 2. člen Uredbe 881/2002/ES ali podpirati transakcije iz 3. člena Uredbe 881/2002/ES (prvi odstavek 4. člena Uredbe 881/2002/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) nemudoma ne priskrbi vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju Uredbe 881/2002/ES, kakor je na primer zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 881/2002/ES, pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki so navedeni v prilogi II Uredbe 881/2002/ES, v kateri prebivajo ali se nahajajo, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 881/2002/ES);
b) ne sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II Uredbe 881/2002/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 881/2002/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz te uredbe in Uredbe 881/2002/ES opravljajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali pa so nastali v zvezi s prekrškom.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 881/2002/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti Osami bin Ladnu, članom organizacije Al Kaida in talibanom ter drugim fizičnim in pravnim osebam, skupinam in entitetam v zvezi z njimi (Uradni list RS, št. 67/05).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-9/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2012-1811-0138
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost