Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

723. Pravilnik o vodnem katastru, stran 2598.

Na podlagi 157. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) in v zvezi s 105. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o vodnem katastru
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obliko in način vodenja vodnega katastra, način sporočanja podatkov, ki sestavljajo vodni kataster, ter dostop do podatkov iz vodnega katastra.
2. člen
(pristojnost)
Vodni kataster vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
II. OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNEGA KATASTRA
3. člen
(oblika)
(1) Vodni kataster je sestavljen iz popisa voda ter popisa vodnih objektov in naprav.
(2) Popis voda sestavljajo zbirke podatkov iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Popis vodnih objektov in naprav sestavljata zbirki vodne infrastrukture v skladu s predpisom, ki ureja določitev vodne infrastrukture, ter vodnih objektov in naprav v skladu s predpisom, ki ureja vode.
(4) Vodni kataster se vodi v elektronski obliki.
(5) Vodni kataster je del informacijskega sistema okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
4. člen
(način vodenja)
(1) Agencija vodi vodni kataster tako, da po uradni dolžnosti opravlja vpise v zbirke podatkov iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena, izdaja izpise iz zbirk podatkov iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena ter skrbi za uresničevanje načela javnosti vodnega katastra.
(2) Vodni kataster povezuje zbirke podatkov iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena in se povezuje z vodno knjigo v informacijskem sistemu okolja.
(3) Podatki o zavarovanih in varovanih območjih, za katere sta pomembna vodni režim in kakovost voda, ter podatki o ribiških revirjih in ribjih odsekih se prevzamejo v vodni kataster po koncu vsakokratnega načrtovalskega obdobja.
III. DOSTOP DO PODATKOV IZ VODNEGA KATASTRA
5. člen
(elektronski dostop do podatkov)
Javnost podatkov iz vodnega katastra se zagotovi tudi prek spletnega dostopa agencije.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
(vzpostavitev vodnega katastra)
Agencija vzpostavi vodni kataster na podlagi tega pravilnika v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika in vanj prenese obstoječe zbirke podatkov, ki jih ob uveljavitvi tega pravilnika vodi na podlagi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) in Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Uradni list RS, št. 8/10) ter Strokovnega navodila o načinu zbiranja vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru voda o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Strokovno navodilo o načinu zbiranja vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru voda o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-505/2012
Ljubljana, dne 28. februarja 2013
EVA 2012-2330-0238
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost