Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

718. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 2593.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2; ZGos), v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 20. redni seji dne 26. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmarješke Toplice
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Šmarješke Toplice, glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
(1) Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega lokala se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.smarjeske-toplice.si in na sedežu Občine Šmarješke Toplice.
(2) Gostinec mora razpored rednega in podaljšanega obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti občinski upravi 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
3. člen
(1) Gostinski obrat in kmetija, na kateri se opravlja gostinska dejavnost, obratujeta v rednem dnevnem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, v skladu s pravilnikom.
(2) Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega dnevnega obratovalnega časa.
I. REDNI OBRATOVALNI ČAS
4. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri pristojnem organu občine najkasneje v 15 dneh od prijave razporeda obratovalnega časa, in sicer z odločbo izdano v upravnem postopku.
5. člen
(1) Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj ali v neposredni bližini stanovanj ter izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, odprte terase in podobno). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
(3) Gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo morajo imeti proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
6. člen
(1) Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, ki odloča na podlagi meril iz tega pravilnika.
(2) Vloga za izdajo soglasja se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.smarjeske-toplice.si in na sedežu Občine Šmarješke Toplice.
7. člen
Soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata izda organ občine, ki mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski obrat ali kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini,
– vključevanje gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturne in športne programe,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb,
– vrsto gostinskega obrata,
– lokacijo gostinskega obrata.
8. člen
Merila za izdajo soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času se nanašajo na gostinske obrate oziroma kmetije:
– ki se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim,
– ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, vsaj 50 m.
9. člen
(1) Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov oziroma kmetij, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, je:
– za restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 22.00 ure do 24.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 ure do 1.00 ure naslednjega dne,
v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september) od 22.00 do 1.00 ure, razen v petek in soboto med 22.00 do 2.00 ure naslednjega dne,
– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in osmice od 22.00 ure do 23.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 ure do 1.00 ure,
v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september) od 22.00 do 24.00 ure, razen v petek in soboto med 22.00 do 2.00 ure naslednjega dne,
– za gostinske obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa minimalne tehnične pogoje in minimalen obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, od 22.00 ure do 1.00 ure naslednjega dne, razen v petek in soboto do 3.00 ure naslednjega dne,
v mesecih maj, junij, julij, avgust, september in december od 22.00 do 2.00 ure, razen v petek in soboto med 22.00 do 5.00 ure naslednjega dne.
(2) Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov obratujejo ob petkih in sobotah do 24.00 ure, vse ostale dni pa do 22.00 ure.
(3) Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objektih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in podobno), obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Gostinski obrati, ki se nahajajo v stanovanjsko-poslovnih objektih, obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom. Za pridobitev soglasja za podaljšani delovni čas mora gostinski obrat pridobiti sklep zbora lastnikov stanovanjsko-poslovnega objekta, vendar ne dlje, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
10. člen
(1) Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo v poslovnih objektih, ki so oddaljeni od stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, vsaj 50 m, je:
– za restavracije, gostilne in kavarne od 22.00 ure do 1.00 ure naslednjega dne, razen v petek in soboto med 22.00 do 2.00 ure naslednjega dne,
v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september) od 22.00 do 2.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 do 3.00 ure naslednjega dne,
– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, vinotoče in osmice od 22.00 ure do 24.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 do 2.00 ure naslednjega dne,
v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september) od 22.00 do 1.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 do 3.00 ure naslednjega dne,
– za gostinske obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnim pravilnikom, ki določa minimalne tehnične pogoje in minimalen obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, od 22.00 ure do 2.00 ure naslednjega dne, razen v petek in soboto med 22.00 do 4.00 ure naslednjega dne,
v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september) od 22.00 do 3.00 ure, razen v petek in soboto od 22.00 do 5.00 ure naslednjega dne.
(2) Vsi gostinski vrtovi in terase gostinskih obratujejo ob petkih in sobotah do 24.00 ure, vse ostale dni pa do 22.00 ure.
(3) Gostinski obrati, ki se nahajajo v večnamenskih objektih (trgovskih, poslovnih centrih, kulturnih ustanovah in podobno), obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
11. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda za tekoče koledarsko leto in se lahko ob neizpolnitvi zahtevanih pogojev tudi prekliče.
(2) V primeru pisno utemeljenih pritožb stanovalcev, ki stanujejo v neposredni bližini gostinskega obrata oziroma kmetije, ali so prijavljene kršitve javnega reda in miru, lahko občinska uprava vlogo za podaljšanje obratovalnega časa zavrne.
(3) V odločbi o preklicu izdanega soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
12. člen
Gostinec oziroma kmet lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje, kot traja njegov obratovalni čas, vsakič le po enkrat:
– na dan pred prazniki, določenimi z zakonom,
– ob pustovanju in
– ob martinovanju.
III. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
13. člen
(1) Občinska uprava lahko posameznemu gostincu izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.
(2) Gostincu oziroma kmetu se lahko izjemno enodnevno podaljšanje obratovalnega časa ob drugih priložnostih odobri na podlagi posebne vloge pod pogojem, da v preteklem letu ni prišlo do kršitev iz 12. člena tega pravilnika, in sicer do 4.00 ure naslednjega dne.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.
14. člen
Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora navesti natančen vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja tržna inšpekcija. Kolikor policija ali medobčinski inšpektorat in redarstvo pri opravljanju svojih nalog ugotovita, da gostinec ne posluje v skladu z izdanim soglasjem za poslovanje v podaljšanem obratovalnem času, o tem obvestita tržno inšpekcijo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07).
17. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost, uskladiti z določbami tega pravilnika z dnem njegove uveljavitve.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2013
Šmarjeta, dne 26. februarja 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.