Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

716. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013, stran 2592.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 21. redni seji dne 31. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu I. proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 16.015.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 10.633.410|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.445.716|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  8.068.616|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   785.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   591.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.187.694|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   728.400|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    6.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   31.433|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   215.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   206.361|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   292.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   182.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   110.000|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   20.307|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   20.307|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.069.283|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.017.132|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  4.052.151|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 17.621.690|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.497.396|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   579.162|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   103.447|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.573.397|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   91.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   150.390|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  5.052.261|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   347.889|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.006.010|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   296.134|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.402.228|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.552.439|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  9.552.439|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   519.594|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   43.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   476.594|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –1.606.690|
|   |PRIMANKLJAJ)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (75)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (44)                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)             |   550.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   550.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   550.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)            |   392.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   392.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   392.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –1.448.990|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   157.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-  |  1.606.690|
|   |III.)                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.     |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  1.448.990|
+------+-------------------------------------------+------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2013-1(110)
Slovenske Konjice, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.