Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

715. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2013, stran 2589.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 15. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenska Bistrica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sekcija/Podsekcija/K2/K3            | Proračun 2013|
|                        |    v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   40.423.353|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   19.147.463|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   17.076.077|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   14.607.077|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.493.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    976.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.071.386|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   1.265.588|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     12.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     31.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     81.100|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    681.198|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    208.900|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     8.900|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    200.000|
|   |neopredmetenih sredstev         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   21.026.990|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   2.529.160|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   18.497.830|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     40.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|     40.000|
|   |institucij               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   45.278.839|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   6.113.097|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   1.063.280|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    177.870|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   3.914.473|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    430.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |    527.474|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   10.118.846|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    848.750|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   5.172.900|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |    633.452|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   3.463.744|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   28.689.686|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   28.689.686|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    357.210|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |    111.650|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    245.560|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |   –4.855.486|
|   |– II.)                 |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)         |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   1.500.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   1.500.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.500.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   1.112.835|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   1.112.835|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   1.112.835|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –4.468.321|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    387.165|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |   4.855.486|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC    |   4.468.321|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni načrt razpolaganja z nepremičninami, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter kadrovski načrt.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2013 do 2016).
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06, 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11),
– izvirni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju krajevne skupnosti), ki so namenski in so namenjeni posamezni krajevni skupnosti za točno določen namen v njenem finančnem načrtu,
– okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), ki se porabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin,
– okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12), ki se porabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije za sofinanciranje investicij in projektov, ki se uporabijo za namen, določen v pogodbi.
5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o razporeditvah in prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena.
Svet posamezne krajevne skupnosti odloča o razporeditvah in prerazporeditvah pravic porabe znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti med proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z Zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2014 70 % navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih porabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Svet posamezne krajevne lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini največ 219.107 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča občinski svet.
Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v letu 2013 namenijo sredstva v višini največ 215.300 €. Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada, vendar največ do višine 215.300 €. O porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 € in za nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno pravico.
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan pooblaščen tudi za podpis pogodbe.
Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 € je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
V letu 2013 se občina lahko zadolži do višine 1.500.000 €, za investicije predvidene v proračunu.
12. člen
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
13. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 5.300.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v letu 2013 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2013.
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska Bistrica v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2013-15/4
Slovenska Bistrica, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.