Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

698. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič, stran 2561.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 19. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program                          Cena
Dnevni programi
1. oddelek prvega starostnega obdobja         416 EUR
2. oddelek drugega starostnega obdobja         345 EUR
3. kombinirani oddelek in oddelek 3–4 letnih
otrok                         370 EUR.
2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,07 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, od naslednjega dne, po sporočilu o odsotnosti, dalje. Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure v enoto vrtca, ki ga otrok obiskuje.
Znižanje cene programa za stroške neporabljenih živil iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko so starši vrtcu pisno sporočili, da bo otrok v času praznikov v vrtcu prisoten, pa potem v vrtec ne pride.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– enkrat letno začasno odjavijo otroka iz vrtca, in sicer v času poletnih mesecev, od 1. julija do 31. avgusta, pod pogojem, da je otrok najmanj 20 delovnih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Starši za obdobje začasne odjave plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo,
– uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasna odsotnost zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 10 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % prispevka staršev za program, v katerega je vključen.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo zaradi začasne odjave in začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov, le za najstarejšega otroka.
Vsi starši otrok, ki so vključeni v Vrtec Tržič, so dolžni začasno odjavo otroka v času poletnih mesecev sporočiti vrtcu pisno na predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo v enotah vrtca in na spletni strani vrtca, in sicer v roku, ki ga v mesecu maju določi in objavi vrtec na svoji spletni strani in oglasnih deskah vrtca in enot. Rok za prijavo začasne odjave je praviloma okrog 10. junija vsako leto.
Pravico do znižanega plačila iz tega člena lahko uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, drugi starši pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
4. člen
V primerih, ko starši lahko uveljavljajo znižano plačilo oskrbnine, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni odsotnosti otroka.
Za enotno obračunavanje znižanja plačila oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena programa deli s številom delovnih dni v konkretnem mesecu.
5. člen
Če starši vključijo otroka v vrtec v mesecu, ki je pred mesecem, za katerega pridobijo starši odločbo CSD, skladno s katero je del cene programa vrtca dolžna kriti Občina Tržič, velja, da tudi za ta mesec občina krije del cene v skladu s kasneje izdano odločbo CSD, kar se poračuna pri plačilih vrtca, ki zapadejo v plačilo po izdaji odločbe CSD. To velja samo za otroke, za katere je Občina Tržič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira ali sofinancira s strani državnega proračuna.
V primeru iz prejšnjega odstavka so starši najkasneje v 3 dneh po vstopu otroka v vrtec, vrtcu dolžni predložiti dokazilo o vložitvi vloge za znižanje plačila na CSD.
6. člen
Zamudna ura, katere vrednost določi svet vrtca na predlog strokovne službe vrtca se zaračuna:
– staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za več kot 10 minut dnevno,
– staršem otrok, katerih otrok je v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
Ravnatelj vrtca lahko odloča o morebitni oprostitvi zaračunanja zamudne ure, če je do zamude prišlo iz opravičljivega vzroka ali višje sile.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič, št. 602-0019/2010-43, z dne 24. 11. 2010 (Uradni list RS, št. 97/10).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.
Št. 602-1/2013-52
Tržič, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.