Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

697. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Tržič, stran 2558.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 19. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vrtec Tržič
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Tržič (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
V vrtec so vključeni predšolski otroci v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti do treh let in
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
3. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično,
– krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno.
Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Krajši programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.
Vrtec izvaja tudi Cicibanove urice, ki so praviloma namenjene otrokom od tretjega leta starosti dalje, ki ne obiskujejo rednega programa vrtca. Cicibanove urice se izvajajo v obsegu do 160 ur letno.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
5. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
6. člen
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, z vključitvijo otrok v vrtec na 1. september.
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, na oglasnih deskah vrtca in enot vrtca ter ga posreduje v objavo sredstvom javnega obveščanja.
7. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki mora vsebovati zahtevane podatke in kateremu morajo biti priložena zahtevana dokazila.
Obrazec vloge dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca.
Starši vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec osebno na sedežu vrtca ali po pošti na naslov vrtca.
Vrtec vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge.
V primeru spremembe podatkov, navedenih na vlogi za vpis otroka v vrtec, so starši dolžni javiti spremembe najkasneje v 8 dneh od dneva nastanka spremembe, pisno na naslov vrtca.
8. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
9. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
10. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši in o obveznosti staršev, da ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
11. člen
Starši morajo vključiti otroka v vrtec:
– pri javnem vpisu novincev s 1. septembrom tekočega leta,
– z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK TER POSTOPEK SPREJEMA OTROK V VRTEC
12. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
13. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev,
– 1 predstavnik ustanovitelja, ki ga predlaga župan,
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj vrtca.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik strokovnih delavcev vrtca.
Mandat komisije traja dve leti. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
14. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen
Komisija se mora sestati čimprej, najkasneje pa v 20 delovnih dneh po zaključku vpisa. Komisija obravnava vloge na svoji seji, na kateri so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
16. člen
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
17. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke, ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec, to je otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
V primeru, da več otrok doseže enako število točk, se pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka, in sicer tako, da ima prednost pri sprejemu v vrtec starejši otrok. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se uporabi še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalne sezname.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznami, ki se objavijo na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok.
19. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca, z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
20. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če vrtcu v 15 dneh od vročitve poziva ne dostavijo podpisane pogodbe z vrtcem. V takem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec, na datum, ki je določen v pogodbi.
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
21. člen
V primeru že sklenjene pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, le-ta postane nična, kolikor je enemu od staršev otroka podaljšana pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Starša sta o tej podaljšani pravici dolžna obvestiti vrtec najkasneje v roku 3 dni od dne, ko sta za to dejstvo izvedela.
Otrok, katerega enemu od staršev je bila podaljšana pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, se uvrsti na ustrezni čakalni seznam, pri čemer se šteje, da je izpolnil starostni pogoj za sprejem v vrtec naslednji dan po izteku zadevne pravice do starševskega dopusta.
22. člen
Po končanem postopku sprejema otrok v vrtec se oblikujejo čakalni seznami, na katerih so v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrščeni otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec, in sicer:
– čakalni seznam za otroke prvega starostnega obdobja do treh let,
– čakalni seznam za otroke drugega starostnega obdobja od treh let do vstopa v šolo,
– čakalni seznam za otroke, ki po 1. septembru izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec.
Ti čakalni seznami veljajo do 31. 8. naslednjega leta.
23. člen
V primeru, da ima vrtec med šolskim letom (od 1. 9. do 31. 8. naslednje leto) prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove vrtec k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec starše tistega otroka, ki je prvi na vrsti po ustreznem čakalnem seznamu, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec pozove starše otroka z ustreznega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo in jo dostaviti vrtcu. Če tega ne storijo ali če odklonijo sprejem otroka v vrtec, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz ustreznega čakalnega seznama.
Če starši odklonijo sprejem otroka, uvrščenega na čakalni seznam ali v roku ne dostavijo podpisane pogodbe z vrtcem, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
24. člen
Dokler veljajo čakalni seznami, vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so starši predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na ustreznem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo in dostavijo vrtcu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe ali, če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku, vrtec ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na čakalne sezname.
25. člen
V primeru, da v vrtcu med šolskim letom ni prostih mest, se vloge za vpis otrok v vrtec, prejete po poteku roka za javni vpis novincev, le evidentirajo.
Kolikor se v vrtcu med šolskim letom sprostijo prosta mesta in na čakalnih seznamih ni več otrok, ki bi lahko zasedli prosto mesto v vrtcu, vrtec oziroma komisija evidentirane vloge obravnava s smiselno uporabo določil 12. do 22. člena tega pravilnika. Oblikujejo se čakalni seznami za otroke, vpisane med letom. Na te čakalne sezname se v primeru ponovne sprostitve prostega mesta med šolskim letom, uvrstijo tudi otroci, za katere je vrtec prejel vlogo za vpis do dne sprostitve prostega mesta.
IV. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
26. člen
Če otrok v roku 8 dni od dneva, ki je določen kot obvezen dan za vključitev otroka v vrtec, vrtca ne prične obiskovati, starši pa njegove odsotnosti ne opravičijo, ravnatelj vrtca sprejme ugotovitveni sklep o izpisu otroka iz vrtca, ki se vroči staršem.
27. člen
Če je otrok odsoten strnjeno več kot 30 dni in starši odsotnosti ne opravičijo, ravnatelj vrtca sprejme ugotovitveni sklep o izpisu otroka iz vrtca, ki se vroči staršem.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli, z 10 dnevnim izpisnim rokom, ki začne teči z dnem oddaje izpisne izjave na sedežu vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
V. VROČANJE
28. člen
Odločitve vrtca ter druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec in v postopku izpisa otroka iz vrtca se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
VI. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
29. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------+------------------------------------------+----------+
|Zap. št. |         Kriterij         | Št. točk |
+---------+------------------------------------------+----------+
|1.    |Stalno prebivališče staršev ali enega od |  50  |
|     |staršev in otroka na območju lokalne   |     |
|     |skupnosti ustanoviteljice vrtca      |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|2.    |a) zaposlenost obeh staršev oziroma    |  30  |
|     |starša, če gre za enoroditeljsko družino |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|     |b) zaposlenost samo enega starša     |  10  |
+---------+------------------------------------------+----------+
|3.    |Otrok, ki je bil vpisan v času javnega  |  20  |
|     |vpisa v vrtec v preteklem letu in je bil |     |
|     |uvrščen na čakalni seznam ter v vrtec ni |     |
|     |bil sprejet                |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|4.    |a) Starši ali eden od staršev, ki v vrtec |  10  |
|     |sočasno vpisujejo dva ali več otrok, za  |     |
|     |vsakega otroka              |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|     |b) Starši ali eden od staršev, z enim ali |  10  |
|     |več otroki, ki že obiskujejo vrtec, za  |     |
|     |vsakega otroka              |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|5.    |Starši ali eden od staršev je redni    |  10  |
|     |študent ali dijak in ima stalno      |     |
|     |prebivališče na območju Občine Tržič   |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|6.    |Otrok, ki ima odloženo šolanje oziroma  |  20  |
|     |vstop v osnovno šolo in predhodno ni   |     |
|     |obiskoval vrtca              |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
30. člen
V času javnega vpisa novincev vrtec obravnava tudi pisne prošnje za premestitev že sprejetih otrok v drugo enoto vrtca za naslednje šolsko leto. Vrtec v primeru prostega mesta prošnji ugodi. Kolikor prostih mest za želene enote ni dovolj, vrtec pri razporeditvi otrok v enote upošteva bližino prebivališča otroka, vključenost sorojencev v enoti ali v bližnji osnovni šoli ter bližino prebivališča starih staršev.
Po obravnavi prošenj iz prejšnjega odstavka vrtec obravnava tudi pisne prošnje za namestitev novo vpisanih otrok v želeno enoto vrtca (izražene v vpisnem listu), pri čemer v primeru prostega mesta prošnji ugodi, v kolikor pa prostih mest za želene enote ni dovolj, pa upošteva kriterije iz prvega odstavka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Komisija za sprejem otrok, ki je bile imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika, in ji mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata.
32. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Tržič in o plačevanju programov, št. 030-0003/2009-43, z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 26/10).
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013-52
Tržič, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.