Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

694. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2542.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US, 57/12) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 19. 2. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišča s parcelno št. 2718/2, k.o. 1463 – Zagrad.
2. člen
Zemljišče opredeljeno v 1. členu tega sklepa preneha biti zemljišče s statusom javnega dobra in postane last Občine Škocjan.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2013
Škocjan, dne 19. februarja 2013
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.