Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

691. Sklep (št. 9.7 – 357) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2541.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 5. 2. 2013 sprejel
s k l e p: (št. 9.7 – 357)
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1087, k.o. Dobrava pri Šmartnem (ID 4337241) v izmeri 256 m2.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2013, zveza spis št. 478-1/2013
Slovenj Gradec, dne 22. februarja 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.