Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

681. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 381 Glinca – del, stran 2529.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 381 Glinca – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 381 Glinca – za del enote urejanja prostora DR-504. Načrt vključuje tudi del enote urejanja prostora DR-494 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN je pretežno nezazidan, zelen prostor. V manjšem delu je prostor zazidan s prostostoječo, enostanovanjsko stavbo, preko dela območja pa poteka cesta – Cesta Andreja Bitenca. Območje je lastniško razdrobljeno. V soseščini je prisotna prostostoječa enodružinska zazidava.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga in 9/13; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer so namenske rabe zemljišč SSce – pretežno eno- in dvostanovanjske površine, SSse – splošne eno- in dvostanovanjske površine in PC – površine pomembnejših cest.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo OPPN, katerega sprejem bo omogočal ureditev novih stanovanjskih površin ter priključitev območja na obstoječe in novo javno cestno omrežje.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Dravlje, v katastrski občini Glince. Območje leži med Cesto Andreja Bitenca, potokom Glinščica s pritokom ter zazidavo ob Zakrajškovi ulici, vključuje pa tudi del Ceste Andreja Bitenca med Zakrajškovo ulico in Blažičevo ulico.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini 1755 – Glince: 60, 62, 66/1, 66/2 – del, 66/3, 67/1, 67/3, 67/4, 69/2, 71 – del, 72/1 – del, 72/2, 73, 74 – del, 75 – del, 77/2, 78 – del, 152/1 – del, 164/2 – del, 164/5 – del, 165/1 – del, 165/2 – del, 166/1, 166/4, 166/5, 166/6, 170/1 – del, 170/3, 171/2 – del, 1399 – del, 1400 – del, 1403 – del, 1406/2 – del, 1407/2 – del, 1409/2 – del, 1483 – del.
Površina območja znaša približno 2 hektarja.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. UPC Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
18. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
20. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
21. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev, ki je izbrana med vsaj tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-10/2011-9
Ljubljana, dne 21. februarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.