Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

677. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija, stran 2526.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) in 16. Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 17. redni seji z dne 20. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija
1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 5/11) se tretji odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se v primeru gradnje nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI:1271) ter industrijskih stavb in skladišč (CC-SI: 125) zmanjša za 30 % odmerjenega komunalnega prispevka.
Investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka se pri obračunu komunalnega prispevka lahko upošteva sorazmerna oprostitev plačila komunalnega prispevka na račun lastnih vlaganj v:
– javno komunalno infrastrukturo (vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, prometno omrežje, javna razsvetljava, pločniki ipd.),
– brezplačni odstop zemljišč ob gradnji javne komunalne infrastrukture,
– podaritev brezplačnih služnosti ob gradnji javne komunalne infrastrukture.
Investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka, ki lahko dokumentirano dokaže lastni vložek v zgoraj navedenih primerih, se komunalni prispevek sorazmerno zmanjša.
Vložek v izgradnjo lastnega priključka na javno komunalno infrastrukturo se ne šteje kot vložek v izgradnjo javne komunalne infrastrukture, kar pomeni, da v takšnem primeru investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ni upravičen do sorazmerne oprostitve plačila komunalnega prispevka. Lastna vlaganja se revalorizirajo z indeksi rasti življenjskih stroškov in se pri izračunu komunalnega prispevka upoštevajo tako, da se revalorizirani znesek vlaganj odšteje od predvidenega izračuna komunalnega prispevka. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za celotno razliko, v nasprotnem pa se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača.
Investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega prispevka se bodo lastna vlaganja v zgoraj navedenih primerih, upoštevala le za obdobje od dneva veljavnosti spremembe odloka naprej.
Občina oproščena sredstva nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2010
Litija, dne 20. februarja 2013
Župan
Občina Litija
Franci Rokavec l.r.