Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

676. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina, stran 2525.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni 2. člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina, da se glasi:
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti po tem pravilniku morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Hrpelje - Kozina ali da na območju Občine Hrpelje - Kozina kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, ki aktivno vključuje občane Občine Hrpelje - Kozina,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika,
– da občinski upravi redno letno, do 28. februarja, predložijo poročilo o realizaciji programov v tekočem letu za preteklo leto,
– da je v preteklem letu izpeljalo najmanj en dogodek, za katerega je prejelo točke za kategorijo merila, prireditev je širšega pomena za občino.
2. člen
S tem pravilnikom se spremeni 1. člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina, v delu, ki se nanaša na 3. točko 9. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina tako, da se glasi:
9. člen
3. Program dela za razpisano leto:
b) Kompleksnejše prireditve (npr. opasila), namenjene promociji/prazniku kraja, in s tem občine (točke se sešteva po dogodkih in vrsto dogodka):
– pohod, tek, kolesarjenje          1–5 točk/dogodek
– turnir iz rekreativnih panog        1–5 točk/dogodek
– razstava, predstava, predavanje, delavnica 1–5 točk/dogodek
– kulturni program (pevski/glasbeni/plesni  1–10 točk/dogodek
nastop in drugo)
– ples z glasbo ansambla v živo (brez     1–5 točk/dogodek
vstopnine)
– koncert več skupin             1–5 točk/dogodek
– program za otroke (organizirana animacija, do 7 točk/dogodek
delavnica)
– drugo (kar ni mogoče uvrstiti pod navedene       do 10
dogodke)                     točk/dogodek
Kolikor prijavitelj prijavi prireditev na razpis po tem
pravilniku, iste prireditve ali posamezne dele te prireditve,
ne more prijaviti na druge razpis občine (primer: opasilo se
lahko prijavi v celoti na razpis po tem pravilniku), o tem
prijavitelj pri prijavi na razpis poda izjavo.
3.3. V okviru prireditve sodeluje več     2 do maksimalno
društev                   5 točk/prireditev
Prijavitelj lahko pridobi te dodatne točke, če je k sodelovanju
pritegnilo še druga društva. Točke pridobi samo organizator.
3.4. Prireditev je mednarodna         5 do maksimalno
                              10
                        točk/prireditev
Te točke prijavitelj pridobi dodatno, če na prireditvi aktivno sodelujejo tudi društva/posamezniki iz tujih držav. Točke pridobi samo organizator.
Točko 3.7., ki je zajemala Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma, se izloči iz meril.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov za leto 2013.
Št. 007-4/2007-4
Hrpelje, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.