Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

675. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje - Kozina, stran 2524.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10), 10. točke 7. člena in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: Svet), ter določi sestavo in naloge Sveta.
Svet deluje kot posvetovalno telo župana Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Svet ima 5 članov. Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer predstavnik:
– vzgojno izobraževalnih organizacij;
– policije;
– občine;
– vzdrževanja občinskih cest;
– organizacij civilne družbe (gasilskega društva).
3. člen
Svet ima predsednika in podpredsednika.
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljnjem besedilu: Občinski svet) na podlagi predlogov organizacij in institucij iz 2. člena tega odloka imenuje člane Sveta za mandatno dobo štirih let.
4. člen
Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predsednika in podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe Sveta opravlja občinska uprava.
Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani Sveta.
5. člen
Način dela Sveta ureja poslovnik o delu Sveta, ki ga Svet sprejme z večino glasov vseh članov.
6. člen
Naloge Sveta so naslednje:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
7. člen
Sredstva za financiranje nalog Sveta se zagotavljajo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina ter iz drugih sredstev.
8. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.
9. člen
Za delo članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 43/07).
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 25/97).
11. člen
Prvo sejo imenovanih članov Sveta skliče župan Občine Hrpelje - Kozina in jo vodi do izvolitve predsednika.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-1/2011-4
Hrpelje, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Hrpelje
Zvonko Benčič Midre l.r.