Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

674. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 2524.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V 10. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 33/08) se dodata nova ukrepa, in sicer:
»10. SOFINANCIRANJE NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV V GC TODRAŽ – PODJETNIŠKI CENTER
Namen:
– spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest.
Pogoji:
– do subvencionirane najemnine bodo upravičena podjetja, ki bodo s predloženim poslovnim načrtom izkazala prispevek h gospodarskemu razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest z izjemo podjetij, ki obremenjujoče vplivajo na okolje (hrupne dejavnosti);
– občina bo z najemnikom sklenila najemno pogodbo za dobo 5 let.
Upravičen strošek:
– občina bo subvencionirala najemnino poslovnih prostorov za 90% v 1. letu delovanja, 70% v 2. letu, 50% v 3. letu, 30% v 4. letu in 10% v 5. letu delovanja v Podjetniškem centru.
11. SOFINANCIRANJE OBRATOVANJA ŽIČNIC ZA RAZVOJ TURIZMA
Namen:
– spodbujanje operacij v obnovo in posodobitev obstoječe žičniške infrastrukture, ki bodo spodbudile razvoj in dvig konkurenčnosti in kakovosti turizma.
Pogoji:
– upravičeni stroški morajo biti skladni z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07, 107/08 in 36/09),
– žičniška infrastruktura dosega zmogljivost prevoza 3.000 oseb na uro,
– sofinanciranje operacij v obratovanje žičnic nad 20.000 evrov upravičenih stroškov (brez DDV).
Višina pomoči in upravičeni stroški:
– višina pomoči se določi letno z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 75% upravičenih stroškov,
– v primeru, da je prosilec za operacijo že pridobil del sredstev ali je v postopku pridobivanja sredstev iz drugega javnega vira, mora ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika vlogi priložiti potrdilo o višini navedenih javnih sredstev, na osnovi česar se kot upravičen strošek upošteva le razlika stroška operacije, za katero prosilec ni prejel nepovratnih sredstev,
– upravičeni stroški obsegajo investicijsko in redno vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in opreme ter stroške za njihovo tekoče poslovanje,
– DDV ni upravičen strošek.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441-001/2007-005
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.